Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolia inför incentiveprogram för samtliga anställda

12:18 / 9 March 2000 Poolia Press release

Poolia inför incentiveprogram för samtliga anställda För att premiera Poolias medarbetares engagemang samt för att attrahera ny personal inför Poolia ett incentiveprogram som omfattar samtliga anställda. Styrelsen i Poolia har beslutat att föreslå bolagsstämman den 11 april 2000 att införa ett optionslåneprogram för ledande befattningshavare. Vidare har styrelsen fattat beslut om att införa ett vinstandelssystem för övriga anställda samt ett personaloptionsprogram för VD och vice VD. Detta är ett led i att behålla och attrahera kompetenta medarbetare. - Vi är lyckligt lottade och har personal som trivs hos oss. Den genomsnittliga anställningstiden på Poolia är tre år. Vi är också väl medvetna om att efterfrågan på högutbildad och kvalificerad personal är stor, därför inför vi ett incentiveprogram för att premiera våra medarbetares engagemang och lojalitet samt för att attrahera nya medarbetare, säger Mats Edlund, VD i Poolia. Incentiveprogrammen i detalj Styrelsen i Poolia AB (publ) har beslutat föreslå bolagsstämman den 11 april 2000 att införa incitamentsprogram för ledande befattningshavare i Pooliakoncernen i form av ett optionslåneprogram. Optionslåneprogrammet innebär upptagande av förlagslån om nominellt högst 19.225 kronor genom emission av skuldebrev förenade med högst 19.225 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier av serie B i Bolaget, till följd varav Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 3.845 kronor, innebärande en utspädningseffekt på ca. 0,29 procent av det totala antalet aktier samt ca.0,16 procent av antalet röster. Emissionen av skuldebrev förenade med avskiljbara optionsrätter skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till ledande befattningshavare samt till Bolagets dotterbolag Poolia Sverige AB i syfte att dotterbolaget skall äga rätt att skilja av optionsrätterna och att överlåta dessa på marknadsmässiga villkor till framtida anställda befattningshavare enligt ovan i Pooliakoncernen. För övriga medarbetare har styrelsen beslutat om ett vinstandelssystem i form av avsättning av vinstmedel till en vinstandelsstiftelse. Första avsättning för vinstandelsstiftelsen skall ske 2001. Avsättningen av vinstmedel föreslås förutsätta en vinst på lägst 6,5% före finansiella poster och skatt. Avsättningens storlek, som slutligen bestäms på bolagsstämman 2001, förslås uppgå till 5 % av resultatet före finansiella poster och skatt. Styrelsen har vidare beslutat att utöver optionslåneprogrammet utge maximalt 16.275 personaloptioner att erbjudas verkställande direktör och vice verkställande direktör i Bolaget. En personaloption ger optionsinnehavaren möjlighet att under optionens löptid förvärva en aktie av serie B i Bolaget till ett bestämt pris, det s.k. lösenpriset, som motsvarar marknadspriset för aktien vid tilldelningsdagen av personaloptionen. Personaloptionen är inte överlåtbar och upphör att gälla vid anställningens upphörande. Löptiden för personaloptionen är tre år. Personaloptionerna ger rätt till förvärv av befintliga aktier av serie B och leder således inte till utspädning för Bolagets aktieägare. Leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet garanteras av huvudaktieägaren Björn Örås. Bolagets kostnader för personaloptionsprogrammet är därför begränsade till sociala avgifter på värdetillväxten. Programmen avser att vara ett incitament för de anställda inom Pooliakoncernen och positivt påverka koncernens fortsatta utveckling och därmed vara till fördel för aktieägarna. Det är styrelsens avsikt att även för nästkommande år föreslå bolagsstämman sådana incitamentsprogram med likartad utformning som i de föreslagna programmen. Stockholm den 9 mars 2000 Poolia AB Styrelsen För ytterligare information kontakta: Mats Edlund, VD, tel 08-555 650 50, mobiltel 073-944 50 50 POOLiAs affärsidé är att vara bäst på att förse företag och organisationer med den kompetens som tillfälligt eller permanent tillgodoser deras behov. POOLiA erbjuder Personaluthyrning, Rekrytering och Personalentreprenad inom Ekonomi, IT, Bank & Finans, Kontor, Teknik & Industri, Juridik samt Sälj & Marknad. Omsättningen uppgick under1999 till 491 Mkr och antalet anställda är idag över 2 000. POOLiA har under de senaste fem åren haft en genomsnittlig tillväxt om 75,9 procent och är därmed ett av Sveriges snabbast växande företag. Sedan juni 1999 finns POOLiA noterade på Stockholms fondbörs O-listan. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/09/20000309BIT00440/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/09/20000309BIT00440/bit0002.pdf

Show as PDF