Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 1999 - 31 december 1999

12:18 / 21 February 2000 Poolia Press release

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 1999 - 31 december 1999 - Omsättningen under perioden januari - december 1999 ökade med 98% till 490,7 MSEK - Resultat före skatt uppgick till 36,4 MSEK (21,2 MSEK) och rörelse- resultatet till 28,0 MSEK (20,5 MSEK) - Vinst per aktie uppgick till 4,67 SEK (2,76 SEK) - Styrelsen föreslår 1,00 SEK per aktie i utdelning - Expansionen fortsätter planenligt. POOLiA har under året förvärvat två bemanningsföretag, startat elva lokalkontor och yrkesområdet Juridik. Omsättning Omsättningen för perioden januari - december 1999 ökade med 98% till 490,7 MSEK (247,5 MSEK). Personaluthyrning växer snabbt och är det fortsatt dominerande tjänsteområdet. De yrkesområden inom Personaluthyrning som växer snabbast är Teknik & Industri och Kontor främst genom organisk tillväxt. I absoluta tal uppvisar dock fortfarande yrkesområdet Ekonomi den största omsättningsökningen. POOLiAs tillväxt har i huvudsak skett organiskt. Tre procent av omsättningen härrör från förvärven av Intor och C och C Personaluthyrning AB. Omsättningen fördelar sig på tjänsteområden enligt följande: Jan - Jan - Förändri Andel Andel Dec Dec ng % % MSEK 1999 1998 % 1999 1998 Personaluthyrn 449,4 207,5 117 92 84 ing Rekrytering 36,3 25,9 40 7 10 Personalentrep 5,0 1,4 257 1 1 renad Avyttrad - 12,7 - - 5 verksamhet Summa 490,7 247,5 98 100 100 Resultat Resultatet före skatt uppgick för perioden januari - december till 36,4 MSEK (21,2 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till 28,0 MSEK. Motsvarande siffra för föregående år var 20,5 MSEK inkl realisationsvinst om 2,2 MSEK avseende försäljning av dotterbolaget Poolia Utbildning AB. Koncernens finansnetto uppgick för perioden till 8,4 MSEK (0,7 MSEK). Huvuddelen förklaras av en vinst vid aktieförsäljning till personalen med 6,3 MSEK (1,8 MSEK). Försäljningen avser aktier i Poolia Sverige AB. POOLiAs marginal har under 1999 varit något lägre än tidigare år. Detta beror främst på den medvetna breddningen av yrkesområdena Kontor och Teknik & Industri. Fjärde kvartalet Omsättningen för fjärde kvartalet 1999 uppgick till 169,4 MSEK (84,2 MSEK), en tillväxt på 101%. Resultatet före skatt i perioden uppgick till 19,3 MSEK (4,7 MSEK) och rörelseresultatet till 18,8 MSEK (5,1 MSEK). POOLiA startade som första bemanningsföretag i Sverige yrkesområdet Juridik, som skall verka inom både hyr och rekrytering. I oktober förvärvades två rörelser, Intor med c:a 100 anställda verksamt inom yrkesområdet Teknik & Industri i Stockholmsregionen samt C och C Personaluthyrning AB med c:a 60 anställda. Verksamheten bedrivs i Jönköping och Nässjö, inom framförallt yrkesområdena Teknik & Industri, Kontor och Ekonomi. Under fjärde kvartalet har lokalkontorsetableringen fortsatt med etablering i Borås, Kristianstad, Norrköping, Skövde, Västerås och Örebro. Återföring från SPP Enligt besked från SPP kommer POOLiA att få en återföring av pensionsmedel på cirka 3,7 MSEK. Detta har inte haft någon resultatpåverkan under 1999. Viktiga händelser efter periodens utgång POOLiA har etablerat ytterligare tre lokalkontor, Helsingborg, Karlstad och Växjö. Avtal har tecknats om att förvärva Resursen i Borlänge AB med c:a 60 anställda. Det är ett bemanningsföretag verksamt främst inom yrkesområdena Kontor och Ekonomi i Borlänge och Falun. POOLiA har genomfört en omorganisation där grundaren och VD Björn Örås utsetts till styrelseordförande. Ny VD är Mats Edlund, tidigare VD POOLiA Industri. Den tidigare styrelseordföranden Maria Lilja, kvarstår i styrelsen. Likviditet och finansiering Koncernens likvida medel uppgick vid årets slut till 65,6 MSEK (13,9 MSEK). Soliditeten uppgick till 54,5% (21,6%). Det negativa kassaflödet sista kvartalet beror dels på förvärven, dels på att införandet av nytt affärssystem fördröjde faktureringen under sista kvartalet. Detta rättades upp under december månad. Investeringar Koncernens investeringar uppgick under perioden januari - december till 31,2 MSEK (5,4 MSEK). De avser främst utrustning av de nya lokaler dit verksamheten i Stockholm flyttade i maj 1999, 6,6 MSEK, nytt affärssystem som satts i drift under oktober 1999, 7,0 MSEK samt investeringar i immateriella tillgångar avseende företags- och verksamhetsförvärv, 13,0 MSEK. Medarbetare Medelantalet årsanställda har 1999 uppgått till 1048 personer (458 personer). Per den 31 december 1999 uppgick antalet anställda till 1980 personer (818 personer). Moderbolaget I moderbolaget bedrivs sedan den 1 september 1999 övergripande koncernledning, utveckling samt finansförvaltning. Omsättningen under 1999 uppgick till 0,9 MSEK och resultatet före skatt till 9,7 MSEK. Resultatet härrör från tidigare verksamhet i ett dotterbolag, vilket under augusti fusionerats med moderbolaget. Marknad Den totala omsättningen för branschen avseende de tre första kvartalen 1999 uppgick enligt branschförbundet SPUR till 3 214 MSEK (1 916 MSEK), vilket motsvarar en tillväxt om 68%. POOLiAs marknadsandel uppgick för motsvarande period till 10,0% (8,5%). Koncernens resultaträkning i sammandrag Helår Helår Okt- Dec 1999 1998 1999 (MSEK) Omsättning 490,7 247,5 169,4 Rörelseintäkter 490,7 252,9 169,4 Externa kostnader -57,4 -34,6 -8,1 Personalkostnader - - -140,6 400,5 195,0 Resultat före 32,8 23,3 20,7 avskrivningar Avskrivningar -4,8 -2,8 -1,9 Rörelseresultat 28,0 20,5 18,8 Finansiella poster 8,4 0,7 0,5 Resultat före skatt 36,4 21,2 19,3 Skatt -8,9 -6,7 -4,1 Minoritet 0 -0,7 0 Resultat 27,5 13,8 15,2 Koncernens balansräkning i sammandrag (MSEK) 1999-12- 1998-12- 31 31 Anläggningstillgångar 43,6 17,2 Övriga 143,7 45,5 omsättningstillgångar Kortfristiga 0 6,3 placeringar Kassa och bank 65,6 14,0 Summa tillgångar 252,9 83,0 Eget kapital 137,9 17,2 Minoritet 0 0,7 Latent skatteskuld 4,9 1,8 Långfristiga skulder 0,2 0 Kortfristiga skulder 109,9 63,3 Summa skulder och eget 252,9 83,0 kapital Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag (MSEK) Helå Helå Okt- r r Dec 1999 1998 1999 Kassaflöde från den löpande - 27,3 -16,3 verksamheten 11,1 Kassaflöde från investeringar - -5,4 -15,1 29,6 Kassaflöde från finansiering 92,4 - -0,2 15,8 Periodens kassaflöde 51,7 6,1 -31,6 Likvida medel vid periodens 13,9 7,8 97,2 början Likvida medel vid periodens 65,6 13,9 65,6 slut Nyckeltal Helår Helår Okt-Dec 1998 1999 1999 Rörelsemarginal, % 5,7 8,3 11,1 Vinstmarginal, % 7,4 8,6 11,4 Avkastning på sysselsatt kapital, 46,0 101,1 N/A % Avkastning på totalt kapital, % 22,0 34,6 N/A Soliditet, % 54,5 21,6 54,5 Andel riskbärande kapital, % 56,4 23,7 56,4 Antal anställda, genomsnitt för 1048 458 1429 respektive period Omsättning per anställd, TSEK 468 540 N/A Antal aktier, genomsnitt 5 882 5 000 6 698 218 000 388 Antal aktier, utestående vid 6 698 5 000 6 698 slutet av perioden 388 000 388 Vinst efter full skatt per aktie, 4,67 2,76 2,26 SEK Eget kapital per aktie, SEK 20,59 3,44 20,59 Förslag till utdelning Styrelsen kommer att föreslå bolagsstämman att utdelningen blir 1,00 krona per aktie (0). Kommande rapporttillfällen Årsredovisningen för POOLiA AB kommer att sändas ut till aktieägarna i slutet av mars. Den kommer också att finnas tillgänglig på POOLiA, Warfvinges väg 20, Stockholm samt på bolagets hemsida www.poolia.se. 11 april Bolagsstämma kommer att hållas i bolagets lokaler 2000 i Stockholm på Warfvinges väg 20, plan 5, kl 16.00. 18 maj 2000 Delårsrapport januari - mars 15 augusti Delårsrapport april - juni 2000 8 november Delårsrapport juli - september 2000 22 februari Bokslutskommuniké 2000 2001 Stockholm den 21 februari 2000 Styrelsen Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. För ytterligare information kontakta: Mats Edlund, VD, tel 08-555 655 06 Gösta Burlin, Ekonomichef tel 08-555 650 57 POOLiA är en av de ledande aktörerna på den svenska bemanningsmarknaden. Verksamheten inbegriper tjänsteområdena Personaluthyrning, Rekrytering och Personalentreprenad. Inom respektive tjänsteområde är verksamheten indelad i yrkesområdena Ekonomi, Bank & Finans, IT, Kontor, Teknik & Industri, Sälj & Marknad samt Juridik. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/02/21/20000221BIT00210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/02/21/20000221BIT00210/bit0002.pdf

Show as PDF