Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Bemyndigande om riktad nyemission

17:57 / 7 November 2000 Poolia Press release

Bemyndigande om riktad nyemission Extra bolagsstämma i Poolia AB (publ) bemyndigade idag bolagets styrelse att besluta om en eller flera riktade nyemissioner av sammanlagt högst 1.100.000 nya aktier av serie B, riktade till institutionella investerare. Syftet med emissionerna och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tillföra bolaget medel för fortsatt expansion samtidigt som bolagets ägarbas breddas. - Genom de tänkta nyemissionerna skapar vi förutsättningar att ytterligare expandera vår verksamhet dels inom ett antal nischområden i Sverige, dels på vissa marknader utanför Sverige där det finns goda tillväxtmöjligheter. Detta avses ske såväl genom organisk tillväxt som genom ett antal förvärv. Emissioner riktade till institutionella investerare leder vidare till en breddad ägarbas vilket är positivt för aktiens likviditet, säger Mats Edlund, VD för Poolia. De riktade nyemissionerna avses genomföras på marknadsmässiga villkor mot kontant betalning. Därvid sker en avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Poolia är idag ett av Sveriges snabbast växande företag. Omsättningen för tredje kvartalet 2000 ökade med 103% till 652 MSEK (321), samtidigt som lönsamheten ytterligare har stärkts. Antalet aktier i Poolia AB (publ) uppgår för närvarande till 6.698.388, varav 1.341.272 aktier är av serie A och 5.357.116 aktier är av serie B. Vinst per aktie uppgick till 3,52 SEK (1,64). Poolia är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista. För mer information kontakta: Mats Edlund, VD, POOLiA AB (publ) tel 08-555 650 50 Kjell-Åke Jägenstedt, CFO, tel 08-555 650 09 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/11/07/20001107BIT01540/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/11/07/20001107BIT01540/bit0002.pdf

Show as PDF