Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

PION Group

PION Group

PION Group AB: Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2023

07:00 / 25 July 2023 PION Group Press release

Effektiviseringar under kvartalet - stabilisering av marknaden.

PION Groups intäkter för första halvåret 2023 ökade med 2 procent till 1 059 MSEK (1 043 MSEK) med ett justerat EBITA-resultat på 3,0 MSEK (0,3%). Resultatet har under första halvåret belastats med kostnader av engångskaraktär om 21,2 MSEK.

Vi har under kvartalet tagit ytterligare kostnader i syfte att effektivisera och uppnå en god och uthållig lönsamhet. Vår bedömning är att denna omställning nu är klar. Parallellt med detta har vi intensifierat arbetet med digitalisering, ökat våra säljinsatser och fortsatt att arbeta i linje med våra strategier för att kunna höja våra marginaler framåt. Vi ser en stabilisering i marknaden även om den är fortsatt avvaktande och vår bedömning är att PION Group kommer gå stärkta ur 2023.

Kvartalsperioden april - juni
 • Intäkterna uppgick till 528 (540) MSEK, motsvarande en minskning om 2 procent.
 • Justerat EBITA är -0,3 MSEK och EBITA-marginalen 0,0 procent. Poster av engångskaraktär uppgår till 8,0 MSEK.
 • EBITA uppgick till -8,3 (18,7) MSEK och EBITA marginalen till -1,6 (3,5) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till -10,7 (17,7) MSEK och rörelsemarginalen till -2,0 (3,3) procent.
 • Periodens resultat uppgick till -7,9 (9,3) MSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till     -0,16 (0,20) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 7,8 (0,5) MSEK, motsvarande 0,16 (0,01) SEK per aktie.
 • Den 18 juli 2023 meddelade PION Group att bolaget rekryterat Nils Carlsson som ny vd och koncernchef med tillträde under hösten 2023.
Delårsperioden januari - juni
 • Intäkterna uppgick till 1 059 (1 043) MSEK, motsvarande en ökning om 2 procent.
 • Justerat EBITA är 3,0 MSEK och EBITA-marginalen 0,3 procent. Poster av engångskaraktär uppgår till 21,2 MSEK.
 • EBITA uppgick till -18,2 (42,8) MSEK och EBITA-marginalen till -1,7 (4,1) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till -23,1 (41,1) MSEK och rörelsemarginalen till -2,2 (3,9) procent.
 • Periodens resultat uppgick till -19,7 (30,1) MSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,41 (0,64) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 2,4 (12,5) MSEK, motsvarande 0,05 (0,27) SEK per aktie.
 • Med tillträde den 3 januari har PION Group förvärvat 100 procent av aktierna i Dreamwork Scandinavia AB för totalt 47,5 MSEK varav 35,5 MSEK erlagts kontant och 12,0 MSEK i PION Group B-aktier.

Informationen i denna halvårsrapport är sådan information som PION Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juli 2023 klockan 07.00 (CEST).

Om PION Group

PION Group är en företagsgrupp som arbetar för att maximera människors och företags förmåga att prestera på högsta nivå genom kompetens, teknik och strategi. Namnet PION kommer från det engelska ordet pioneer som betyder föregångare, entreprenörer och nybyggare. PION Group finns i Sverige, Norge och Finland och representerar företag som arbetar med Consulting inom bland annat IT, Tech och Strategy samt Interim Management, Executive Search, HR-Tech och även rekrytering och bemanning. PION Groups verksamhet bedrivs under varumärkena QRIOS, Workspace Recruit, Whippy, Poolia, Dreamwork, Lisberg Executive Search, Roi Rekrytering, Uniflex och Student Node. Koncernens moderbolag PION Group AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Läs gärna mer på www.piongroup.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/