Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

PION Group

PION Group

PION Group AB: Kommuniké från årsstämma 2023

18:00 / 27 April 2023 PION Group Press release

Årsstämman i PION Group AB (publ) fattade i dag följande beslut:

Utdelning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 0,50 kronor per aktie, till ett totalt belopp om 24 087 865 kronor. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes tisdagen den 2 maj 2023. Utdelningen beräknas utbetalas fredagen den 5 maj 2023.

Räkenskaper och ansvarsfrihet
Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Styrelse- och revisorarvoden
Styrelsearvodet fastställdes till 1 140 000 kronor, att fördelas med 400 000 kronor till styrelseordföranden och 185 000 kronor till respektive styrelseledamot, samt att arvode utgår till bolagets revisor enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor
Årsstämman beslutade om omval av Lars Kry, Martin Hansson, Annette Brodin Rampe och Nils Carlsson som styrelseledamöter samt nyval av Thomas Krishan som styrelseledamot. Vidare beslutades om omval av Lars Kry som styrelsens ordförande.
Årsstämman beslutade om nyval av Deloitte AB som revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2022.

Emissionsbemyndigande för styrelsen
Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om emission av nya aktier som innebär utgivande av eller konvertering till ett antal aktier motsvarande en maximal utspädning om 10 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget. Bemyndigandet gäller under tiden fram till nästa årsstämma.

Denna information är sådan information som PION Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2023 kl. 18:00 (CEST).

Om PION Group AB

PION Group är en företagsgrupp som arbetar för att maximera människors och företags förmåga att prestera på högsta nivå genom kompetens, teknik och strategi. Vi är övertygade om att mänskliga resurser kommer att fortsätta att vara navet för tillväxt även i framtiden. Vi är lika övertygade om att ny teknik kommer att förbättra och accelerera människors förmågor i en rasande takt. Det är därför vi kombinerar Human Resources med Tech Resources.

Namnet PION kommer från ordet pionjär som betyder föregångare, entreprenörer och nybyggare. PION Group finns i Sverige, Norge och Finland och representerar företag som arbetar med Consulting inom bland annat IT, Tech och Strategy samt Interim Management, Executive Search, HR-Tech och även rekrytering och bemanning.

PION Groups verksamhet bedrivs under varumärkena QRIOS, Poolia, Uniflex, Workspace Recruit, Whippy, Dreamwork, Roi Rekrytering, Lisberg Executive Search och Student Node. Koncernens moderbolag PION Group AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Läs gärna mer på www.piongroup.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/