Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

PION Group

PION Group

PION Group AB: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2023

14:30 / 27 April 2023 PION Group Press release

PION Group växer med 6 procent och omsatte 532 MSEK med ett justerat EBITA-resultat på 3,3 MSEK (0,6%) under första kvartalet 2023. Kvartalet är belastat med kostnader av engångskaraktär på 13,2 MSEK vilket resulterar i att EBITA-marginalen är minus 1,9 procent (4,8) och EBITA-resultatet landar på -9,9 MSEK (24.0) MSEK.

Kvartalsperioden
januari - mars · Med tillträde den 3 januari har PION Group förvärvat
100 procent av aktierna i Dreamwork Scandinavia AB för

  • Intäkterna totalt 47,5 MSEK varav 35,5 MSEK erlagts kontant och 12,0
uppgick till 532 MSEK i PION Group B-aktier.
(504) MSEK, · Den 17 januari förvärvade PION Group 40 procent av
motsvarande en aktierna i Whippy AB för 4 MSEK i kontant betalning.
tillväxt om 6 · Den 15 mars 2023 beslutade PION Group AB:s styrelse
procent, varav 1 att avsluta verkställande direktören Jan Bengtssons
procent organisk. uppdrag och inleda rekrytering av en permanent ersättare.
  • Justerat Styrelsen beslutade också att utse Mats Kullenberg som
EBITA är 3,3 MSEK tillförordnad verkställande direktör och koncernchef
och EBITA tills ny verkställande direktör har rekryterats, samt att
marginalen 0,6 utse Anna Bäcklin till vice VD för PION Group.
procent. Poster
av
engångskaraktär
uppgår till 13,2
MSEK.
  • EBITA uppgick
till -9,9 (24,0)
MSEK och EBITA
marginalen till
-1,9 (4,8)
procent
Rörelseresultatet
uppgick till
-12,4 (23,3) MSEK
och
rörelsemarginalen
till -2,3 (4,6)
procent.
  • Periodens
resultat uppgick
till -11,8 (20,8)
MSEK.
  • Resultatet
per aktie före
och efter
utspädning
uppgick till    
-0,24 (0,44) SEK.
  • Kassaflödet
från den löpande
verksamheten var
-5,4 (12,0) MSEK,
motsvarande -0,11
(0,25) SEK per
aktie.

Informationen i denna delårsrapport är sådan information som PION Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2023 klockan 14.30 (CEST).

Om PION Group

PION Group är en företagsgrupp som arbetar för att maximera människors och företags förmåga att prestera på högsta nivå genom kompetens, teknik och strategi. Namnet PION kommer från det engelska ordet pioneer som betyder föregångare, entreprenörer och nybyggare. PION Group finns i Sverige, Norge och Finland och representerar företag som arbetar med Consulting inom bland annat IT, Tech och Strategy samt Interim Management, Executive Search, HR-Tech och även rekrytering och bemanning. PION Groups verksamhet bedrivs under varumärkena QRIOS, Workspace Recruit, Whippy, Poolia, Dreamwork, Lisberg Executive Search, Roi Rekrytering, Uniflex och Student Node. Koncernens moderbolag PION Group AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Läs gärna mer på www.piongroup.se .

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/