Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ovzon

Ovzon

Finansinspektionen: Korrigering flaggningsmeddelande i Ovzon AB (publ)

15:31 / 28 April 2021 Ovzon Press release

Korrigering flaggningsmeddelande i Ovzon AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Detta meddelande är en korrigering av ett tidigare flaggningsmeddelande.

Emittent 559079-2650 Ovzon AB (publ)
Instrument Aktie
Innehavare Fjärde AP-fonden
 
Före transaktionen
Antal aktier 4 061 896
Antal rösträtter 4 061 896
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Makulerad
Datum 2021-04-20
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 4 061 896
 - direkt innehavda rösträtter 4 061 896
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 8,78 %
 - direkt innehavda rösträtter 8,78 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 8,78 % 4 061 896
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 8,78 % 4 061 896
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 4 061 896
 - andel av rösträtter 8,78 %
 
Kommentar
Flaggning pga listbyte makuleras eftersom informationen redan publicerad i noteringsprospekt.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/