Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing

Kommuniké från årsstämman 2023 i Nordic Waterproofing Holding AB (publ)

11:50 / 27 April 2023 Nordic Waterproofing Press release

Nordic Waterproofing Holding AB (publ) (”Bolaget”) höll den 27 april 2023 årsstämma. Vid stämman fattades följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

Utdelning
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning om 7,00 SEK per aktie. Stämman beslutade vidare att avstämningsdag för rätt till utdelning skulle vara den 2 maj 2023. Utdelning beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB den 5 maj 2023.

Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
Stämman beslutade att bevilja samtliga som under 2022 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.

Arvode till styrelsen och revisor
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 710 000 (650 000) SEK till styrelsens ordförande, med 360 000 (300 000) SEK vardera till övriga ledamöter, med 125 000 (125 000) SEK till ordförande i revisionsutskottet och 50 000 (50 000) SEK vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, samt med 50 000 (50 000) SEK till ordförande i ersättningsutskottet och 25 000 (25 000) SEK vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem (sex) ledamöter och att antalet revisorer ska vara en.
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja styrelseledamöterna Hannele Arvonen, Steffen Baungaard, Riitta Palomäki, Mats O. Paulsson och Hannu Saastamoinen. Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Mats O. Paulsson som styrelsens ordförande.
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Deloitte AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Deloitte AB har informerat att Jeanette Roosberg kommer att vara huvudansvarig revisor.

Ersättningsrapport för 2022
Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2022.
 
Långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2023) och vissa säkringsåtgärder för programmet
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2023) på i allt väsentligt samma villkor som Bolagets utestående incitamentsprogram LTIP 2020, LTIP 2021 och LTIP 2022. LTIP 2023 omfattar högst 40 deltagare och högst 87 822 aktier kan komma att tilldelas deltagarna under förutsättning att vissa prestationskrav uppfylls under en treårig intjänandeperiod.
I syfte att möjliggöra leverans av aktier till deltagarna i LTIP 2023 samt säkra och täcka de sociala avgifter som LTIP 2023 medför, beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, förvärva högst 101 411 aktier till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien på Nasdaq Stockholm. Betalning för förvärvade aktier ska erläggas kontant.
I syfte att möjliggöra leverans av aktier till deltagarna i LTIP 2023 beslutade stämman även att högst 87 822 aktier ska överlåtas till deltagarna i enlighet med villkoren för incitamentsprogrammet.

Bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier motsvarande högst 10 procent av det totala antalet aktier i Bolaget per dagen för årsstämmans beslut om bemyndigandet. Styrelsen ska ha rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för Bolaget att använda aktier som betalning för, eller som finansiering av, förvärv av företag eller verksamheter (inklusive erläggande av tilläggsköpeskillingar). Betalning för de nyemitterade aktierna ska kunna ske genom kvittning, apport eller med andra villkor som avses i 13 kap. 5 § p. 6 aktiebolagslagen (2005:551). I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemission ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Bemyndigande för styrelsen
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen förordnar, att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller hos Euroclear Sweden AB och i övrigt vidta de åtgärder som fordras för verkställande av besluten.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 23 mars 2023 och den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.nordicwaterproofing.com.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/