Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing

Kommuniké från årsstämman 2021 i Nordic Waterproofing Holding AB (publ)

11:50 / 29 April 2021 Nordic Waterproofing Press release

Nordic Waterproofing Holding AB (publ) ("Bolaget") höll den 29 april 2021 årsstämma för verksamhetsåret 2020. För att undvika spridningen av det virus som orsakar covid-19 genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Vid stämman fattades följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

Utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en ordinarie utdelning om 5,50 SEK per aktie och en extra utdelning om 4,50 SEK per aktie, motsvarande en total utdelning om 10,00 SEK per aktie. Stämman beslutade vidare att avstämningsdag för rätt till utdelning skulle vara den 3 maj 2021. Utdelning beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB den 6 maj 2021.

Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja samtliga som under 2020 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.

Arvode till styrelsen och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 600 000 (500 000) SEK till styrelsens ordförande, med 290 000 (275 000) SEK vardera till övriga ledamöter, med 100 000 (100 000) SEK till ordförande i revisionsutskottet och 50 000 (50 000) SEK vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, samt med 50 000 (50 000) SEK till ordförande i ersättningsutskottet och 25 000 (25 000) SEK vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolagets revisor ska erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara en (1) utan revisorssuppleanter.

Till styrelseledamöter omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Steffen Baungaard, Allan Lindhard Jørgensen, Riitta Palomäki, Mats O. Paulsson, Leena Arimo och Hannu Saastamoinen. Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Mats O. Paulsson som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Deloitte AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Deloitte AB har informerat att Jeanette Roosberg kommer att vara huvudansvarig revisor.

Ersättningsrapport för 2020

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2020.

Långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2021) och vissa säkringsåtgärder för programmet

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2021) på i allt väsentligt samma villkor som Bolagets utestående incitamentsprogram LTIP 2018, LTIP 2019 och LTIP 2020. LTIP 2021 omfattar högst 40 deltagare och högst 76 569 aktier kan komma att tilldelas deltagarna under förutsättning att vissa prestationskrav uppfylls under en treårig intjänandeperiod.

I syfte att möjliggöra leverans av aktier till deltagarna i LTIP 2021 samt säkra och täcka de sociala avgifter som LTIP 2021 medför, beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, förvärva högst 89 102 aktier till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien på Nasdaq Stockholm. Betalning för förvärvade aktier ska erläggas kontant.

I syfte att möjliggöra leverans av aktier till deltagarna i LTIP 2021 beslutade stämman även att högst 76 569 aktier ska överlåtas till deltagarna i enlighet med villkoren för incitamentsprogrammet.

Ändring av bolagsordningen  

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen. Beslutet innebär att bolagsordningen ska kompletteras med bestämmelser som gör det möjligt för styrelsen att samla in fullmakter och att styrelsen får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman, samt att styrelsen får besluta att utomstående får följa bolagsstämman.

Bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier motsvarande högst 10 procent av det totala antalet aktier i Bolaget per dagen för årsstämmans beslut om bemyndigandet. Styrelsen ska ha rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital och ta till vara på framtida möjligheter att få in långsiktiga starka ägare samt att vidare finansiera bolagets tillväxtstrategi. Betalning för de nyemitterade aktierna ska kunna ske genom kvittning, apport eller med andra villkor som avses i 13 kap. 5 § p. 6 aktiebolagslagen (2005:551). I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemission ske på marknadsmässiga villkor.

Bemyndigande för styrelsen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen förordnar, att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller hos Euroclear Sweden AB och i övrigt vidta de åtgärder som fordras för verkställande av besluten.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Valberedningsinstruktion

Stämman beslutade att bifalla valberedningens förslag till instruktion för tillsättande av valberedning.

✦✦✦

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 29 mars 2021 och den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.nordicwaterproofing.com.

Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic Waterproofing tillhandahåller även installationstjänster genom helägda dotterbolag i Finland, delägt bolag i Norge samt genom delägda franchisebolag i Danmark. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och lösningar under flera varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Byggpartner, SealEco, SPT-Painting, Distri Pond, Taasinge Elementer, RVT, Urban Green och Veg Tech. Nordic Waterproofing Holding AB är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/