Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing

Styrelsen har beslutat att utnyttja bemyndigande om förvärv av egna aktier

19:05 / 1 November 2021 Nordic Waterproofing Press release

Styrelsen i Nordic Waterproofing Holding AB har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 29 april 2021 beslutat att återköpa maximalt 89 102 egna aktier på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 1 november 2021 till och med den sista handelsdagen före årsstämman 2022 till ett sammanlagt belopp om högst 30 miljoner kronor.

Syftena med återköpen av aktier är att säkra bolagets förpliktelser med anledning av bolagets långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram LTIP 2021. Återköpsprogrammet genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruks-förordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”). Återköpsprogrammet kommer att förvaltas av Nordea Bank Abp som fattar sina handelsbeslut avseende bolagets aktier oberoende av och utan inflytande från bolaget med hänsyn till den tidpunkt återköpen sker.

Återköpsprogrammet ska uppfylla följande villkor:

  1. Maximalt 89 102 aktier får återköpas till ett sammanlagt belopp om högst 30 miljoner kronor. Bolagets innehav vid var tid får dock aldrig överstiga tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget.
  2. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, MAR och Safe Harbour-förordningen.
  3. Återköpen får genomföras under perioden från och med den 1 november 2021 till och med sista handelsdagen före årsstämman 2022.
  4. Återköp av aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
  5. Betalning av aktier ska erläggas kontant.

Det totala antalet aktier i Nordic Waterproofing Holding uppgår till 24 083 935. Bolaget innehar vid tidpunkten för detta pressmeddelande 87 232 egna aktier. Vid fullt genomfört återköp kommer bolaget att inneha aktier motsvarande maximalt cirka 0,74 procent av bolagets utgivna aktier.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/