Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing Holding A/S: Årsstämman uppskjuten - uppdatering angående påverkan av Covid-19

17:00 / 27 March 2020 Nordic Waterproofing Press release

Styrelsen i Nordic Waterproofing har idag, till följd av spridningen av Corona-viruset (Covid-19), fattat beslut om att skjuta upp årsstämman till ett senare datum. Fram till tiden för årsstämman kommer styrelsen att ytterligare analysera och bedöma förslaget till utdelning.

"Vårt beslut att skjuta upp årsstämman är resultatet av en övergripande bedömning av den nuvarande situationen. Det råder osäkerhet om den snabbt föränderliga ekonomiska situationen vilken är svår att bedöma. Vi befinner oss också i ett osäkert läge när det gäller spridningen av viruset och konsekvenserna av den pågående Covid-19-pandemin." säger Ulf Gundemark, ordförande i styrelsen.

Nordic Waterproofing har byggbranschen som sin främsta kundgrupp. Försäljningen påverkas främst av aktiviteten i norra Europa, med fokus på de nordiska länderna vilka står för 84 procent av koncernens externa försäljning under 2019. Nordic Waterproofings bedömning är att verksamheten per slutet av mars inte har haft någon väsentlig negativ påverkan i samband med utbrottet av Covid-19. Effekterna under resten av året, med tanke på det osäkra läget, är svåra att uppskatta men kommer sannolikt att ha en dämpande effekt på försäljningen om byggtakten avtar i takt med att strängare åtgärder vidtas. Det är svårt att uppskatta i vilken utsträckning Nordic Waterproofing kommer att påverkas i framtiden eftersom vi inte vet hur länge varje lands insatser kommer att pågå. När Nordic Waterproofing fastställde förväntningarna för 2020 förväntade man sig ett rörelseresultat (EBIT) i linje med 2019, förutsatt att jämförbara vinterförhållanden under fjärde kvartalet. Eftersom den potentiella effekten av Covid-19, vilket beskrivits ovan är okänd just nu, är det för närvarande inte möjligt att ge ytterligare vägledning.

Alla medarbetare tar situationen på allvar och iakttar stor omsorg i förhållande till våra kollegors och kunders säkerhet. Utvecklingen övervakas noga och Nordic Waterproofing anpassar sina åtgärder i enlighet med lokala myndigheters råd och föreskrifter. Nordic Waterproofing har en stark finansiell ställning med en solid balansräkning efter starka resultat och kassaflöden från tidigare år.

Styrelsens förslag till utdelning för 2019 motiverades av bolagets starka kapitalposition samt ett stabilt finansiellt resultat under 2019, men med tanke på den osäkra utvecklingen är det idag svårt att bedöma påverkan på vår verksamhet. Styrelsen för Nordic Waterproofing kommer att analysera situationen ytterligare för att därefter utvärdera förslaget till utdelning för 2019.

Nordic Waterproofing kommer att publicera en ny inbjudan till årsstämman senast tre veckor före det nya datumet. Årsstämman kommer att hållas senast den 8 juni, i enlighet med gällande dansk lagstiftning.

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2020, kl. 17:00 CEST.

Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic Waterproofing tillhandahåller även installationstjänster genom helägda dotterbolag i Finland och genom delägda franchisebolag i Danmark. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och lösningar under flera varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Nortett, SealEco, SPT-Painting, Distri Pond, Taasinge Elementer, RVT och Veg Tech. Nordic Waterproofing Holding A/S är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/