Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing uppdaterar uppgifter kring pågående konkurrensärende

17:30 / 3 June 2017 Nordic Waterproofing Press release

Som kommunicerats av Nordic Waterproofing den 31 maj 2017 har den danska konkurrensmyndigheten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ("KFST") meddelat ett beslut ("Beslutet") gällande producenter av tätskikt för den danska marknaden, vilket inkluderar Nordic Waterproofings Holding A/S (STO:NWG.ST) danska dotterbolag Nordic Waterproofing A/S. Beslutet avser hur den danska branschorganisationen TOR har hanterat bedömningar samt utfärdat produktstandarder för tätskiktsprodukter och innebär att TOR måste upphöra med sina produktstandarder och att Nordic Waterproofing ska avsluta sin medverkan i TOR.

Nordic Waterproofing har tidigare även kommunicerat att Nordic Waterproofing A/S, som en följd av Beslutet riskerar så kallade civilrättsliga skadeståndskrav. Sådana krav har nu mottagits, och samtliga mottagare av Beslutet har ett solidariskt ansvar för det totala beloppet, vilket uppgår till omkring 145 MDKK. Av detta påstådda belopp avser omkring 80 MDKK hypotetiska framtida förluster för perioden 2017-2027. Då Nordic Waterproofing bestrider KFST:s beslut samt anser att kraven är ogrundade, har ingen avsättning eller reservation gjorts.

Nordic Waterproofing vidhåller att man har agerat i enlighet med gällande lagar och affärspraxis och motsätter sig därför innehållet i Beslutet. Nordic Waterproofing A/S avser därför att överklaga till Konkurrenceankenævnet och, om nödvändigt, till allmänna domstolar, samt att bestrida skadeståndskraven. Slutliga beslut i dessa frågor bedöms dröja 3 till 4 år.

KFST har i sitt Beslut förklarat att myndigheten avser att lämna över ärendet till den danska Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet ("SØIK") i syfte att fastställa ett bötesbelopp gällande motparterna i Beslutet. KFST har även förklarat att myndigheten avser att avvakta ett eventuellt överklagande innan överlämnandet sker. Den påstådda överträdelsen som redovisas i Beslutet skulle enligt juridisk bedömning sannolikt klassificeras som en "allvarlig överträdelse". Enligt riktlinjerna kan bötesbeloppet för överträdelsen uppgå från 4 till 20 miljoner danska kronor. Eventuella böter måste vinna laga kraft i en domstol och det finns möjlighet att överklaga till högre instans.

När de civilrättsliga skadeståndskraven har inlämnats till en dansk domstol avser Nordic Waterproofing A/S att bestrida dessa krav. Beslut i dessa civilrättsliga ärenden bedöms dröja ett flertal år, då domstolen kan behöva invänta ett slutligt domstolsbeslut gällande ärendet initierat av KFST. Beslut i skadeståndsärenden är möjliga att överklaga till Landsretten, motsvarande svensk hovrätt.    

Ovanstående information är sådan som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 17:30 den 3 juni 2017.

Nordic Waterproofing är en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic Waterproofing tillhandahåller även installationstjänster genom helägda dotterbolag i Finland och genom delägda franchisebolag i Danmark. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och lösningar under nio varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Nortett och SealEco. Nordic Waterproofing är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/