Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing

Valberedningens förslag till årsstämman 2017

08:31 / 5 April 2017 Nordic Waterproofing Press release

Valberedningens förslag, redogörelse och motivering inför årsstämman 2017

Valberedningen, från den 8 mars 2017 bestående av Viktor Henriksson, utsedd av Carnegie fonder och ordförande i valberedningen, Joachim Spetz, utsedd av Swedbank Robur, Ulf Hedlundh, utsedd av Svolder AB, Peter Lundkvist, utsedd av Tredje AP-fonden samt Ulf Gundemark, styrelseordförande i Nordic Waterproofing Holding A/S, har framlagt följande förslag:

- att Ulf Gundemark väljs till ordförande på årsstämman,
- ett styrelsearvode om 2 400 000 kronor att fördelas enligt fördelningen 500 000 kronor till styrelsens ordförande, 325 000 kronor till vice ordförande samt 275 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter, samt att arvoden för år 2017 ska vara oförändrade jämfört med år 2016 för de olika rollerna,
- att ersättning ska utgå för uppdrag i revisionsutskottet med 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kr vardera till övriga ledamöter,
- att arvode till PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab skall utgå för utfört revisionsuppdrag enligt godkänd räkning,
- att PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, återigen väljs som revisionsbolag för tiden fram till utgången av årsstämman 2017,
- att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter,
- till ordinarie styrelseledamöter omval av Ulf Gundemark (tillika omval som styrelseordförande),
Holger C. Hansen, Christian Frigast, Jørgen Jensen samt Riitta Palomäki. Vidare föreslår valberedningen nyval av Mats O. Paulsson och Kristina Willgård. Vilhelm Sundström har avböjt omval.
Valberedningens arbete samt motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse
Valberedningen har haft fem möten. Valberedningen har tagit del av en genomförd styrelseutvärdering och samtalat med representant för bolagsledningen. Valberedningens ordförande har samtalat med styrelsens ledamöter och bolagets revisor.
Valberedningen motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande:
Valberedningen har i sitt arbete haft som mål att lämna bolagsstämman ett förslag till styrelse som innefattar personer med lämplig erfarenhet och kompetens inom för bolaget väsentliga områden. Även mångfald när det gäller ålder, kön, utbildning, yrkesbakgrund och andra faktorer har beaktats. Bolaget har tillämpat den mångfaldspolicy som framgår av Svensk kod för bolagsstyrning regel 4.1 vid framtagande av sitt förslag till styrelse. Valberedningen har också bedömt styrelsens storlek och eventuellt behov av förnyelse.
Valberedningen har funnit att den föreslagna styrelsen väl motsvarar angivna mål och föreslår omval av Ulf Gundemark (tillika omval som styrelseordförande), Holger C. Hansen, Christian Frigast, Jørgen Jensen samt Riitta Palomäki. Vidare föreslår valberedningen nyval av Mats O. Paulsson och Kristina Willgård.
Valberedningen anser sammanfattningsvis att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig erfarenhet, kompetens och bredd med hänsyn till Nordic Waterproofings verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.
Valberedningen föreslår inga ändringar i principerna för inrättande av valberedningen.

Presentation av de föreslagna styrelseledamöterna:
Ulf Anders Gundemark, född: 1951.
Utbildning: magisterexamen i elektroteknik från Chalmers tekniska högskola.
Övriga nuvarande befattningar: styrelseledamot i AQ Group AB, Constructor Group AS, GUMACO AB, Papyrus Holding AB, Ripasso Energy AB, Scandi Standard AB (publ), Solar A/S och Lantmännen ek för.
Tidigare befattningar: styrelseordförande i Bridge to China AB, styrelseordförande och styrelseledamot i Lindab International AB och Ripasso Energy Systems AB samt styrelseledamot i Lönne International AS.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja
Aktieinnehav i Nordic Waterproofing (eget och närstående): 20 000.
Holger Carsten Hansen, född: 1969.
Utbildning: civilekonomexamen från Handelshögskolan i Köpenhamn.
Övriga nuvarande befattningar: VD för HCH Consult ApS, samt ledamot i den verkställande ledningen i AH Wood Invest ApS, Hampen Ejendomsselskab ApS, HCH Invest ApS, Kliplev Ejendomsselskab ApS, Palsgaard Gruppen ApS och Tådinge Ejendomsselskab ApS. Styrelseordförande i Clopethan A/S, F. Junckers Industrier A/S, Junckers Holding A/S, Scanpharm A/S och HCB Invest ApS samt vice ordförande I Lilleheden A/S, styrelseledamot i Delete Group Oy och Drico Intressenter Holdco AB.
Tidigare befattningar: styrelseordförande i Butiksindretning Herning A/S, och verkställande direktör för Nordic Waterproofing.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Nej
Aktieinnehav i Nordic Waterproofing (eget och närstående): 100 704.
Povl Christian Lütken Frigast, född: 1951.
Utbildning: masterexamen i statsvetenskap från Köpenhamns universitet och en kandidatexamen i finans från Wharton Business Schoool, University of Pennsylvania.
Övriga nuvarande befattningar: Managing Partner i Axcel, styrelseordförande i Axcelfuture, vice styrelseord­förande i Pandora A/S och Danish Venture Capital Association, styrelseledamot i Denmark-America Foundation.
Tidigare befattningar: Vice styrelseordförande i Torm A/S samt styrelseledamot i Esko-Graphics Holding A/S.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja
Aktieinnehav i Nordic Waterproofing (eget och närstående): 23 000
Jørgen Jensen, född: 1968.
Utbildning: masterexamen i ekonomi från Aarhus Universitet.
Övriga nuvarande befattningar: VD för Widex A/S, styrelsemedlem och vd för JFJ Invest ApS samt styrelse­medlem i DFDS A/S.
Tidigare befattningar: Ordförande för Alto Danmark A/S samt flera bolag inom Nilfisk-koncernen.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja
Aktieinnehav i Nordic Waterproofing (eget och närstående): 20 976.
Mats O. Paulsson, född: 1958.
Utbildning: Civilingenjör, Lunds universitet.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Acando AB, BTH Bygg AB, AB Bösarps Grus & Torrbruk AB och WinGroup AG.
Tidigare befattningar: VD för Bravida AB, VD för Strabag Scandinavia AB och VD för Peab Industri AB.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja
Aktieinnehav i Nordic Waterproofing (eget och närstående): 0.
Riitta Palomäki, född: 1957.
Utbildning: ekonomie magisterexamen från Åbo Handelshögskola.
Övriga nuvarande befattningar: Executive Vice President och CFO i Uponor Oyj samt styrelsemedlem och ordförande i revisionskommittén i Componenta Oyj.
Tidigare befattningar: CFO i Kuusakoski Group, olika ledande befattningar i Konecranes respektive ABB Finland.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja
Aktieinnehav i Nordic Waterproofing (eget och närstående): 0
Kristina Willgård, född: 1965.
Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet.
Övriga nuvarande befattningar: VD för AddLife AB, styrelseordförande i AddLife Development AB, styrelseledamot i Mediplast AB, Serneke Group AB samt uppdrag som ledamot och delägare i Willgård AB.
Tidigare befattningar: CFO i Addtech AB, finansdirektör i Ericsson AB, CFO i Netwise AB, CFO i Acando AB och revisor i Arthur Andersen, samt andra ledande befattningar.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja
Aktieinnehav i Nordic Waterproofing (eget och närstående): 0.
Nordic Waterproofing i korthet
Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic Waterproofing tillhandahåller även installationstjänster genom helägda dotterbolag i Finland och genom delägda franchisebolag i Danmark. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och lösningar under nio varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Nortett och SealEco. Nordic Waterproofing Holding A/S är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG.
Mer information om Nordic Waterproofing finns på www.nordicwaterproofing.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/