Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Fortsatt utmanande omvärldsklimat

14:00 / 8 February 2023 Nolato Press release

Fjärde kvartalet 2022
• Omsättningen uppgick till 2.364 MSEK (3.146)
• Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 163 MSEK (336)
• EBITA-marginal om 6,9 procent (10,7)
• Resultat efter skatt var 105 MSEK (271), exkl. engångsposter
• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,39 SEK (1,01), exkl. engångsposter
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till −188 MSEK (−87)

Koncernens omsättning minskade med 34 procent under det fjärde kvartalet, huvudsakligen till följd av minskade produktionsvolymer för VHP-produkter inom Integrated Solutions på grund av på Rysslands invasion av Ukraina och kundens förändrade sourcingstrategi. Även det tillfälliga stoppet av VHP-verksamheten från fjärde kvartalets start fram till 5 december till följd av en tillståndsprövning i Kina påverkade omsättningen negativt.

– De utmanande omvärldsfaktorerna med lägre volymer och den generella kostnadsinflationen har medfört lägre marginaler, kommenterar Christer Wahlquist, vd och koncernchef för Nolato. Vidare har vi sett fortsatt brist på komponenter, inte minst inom fordonsområdet, vilket har påverkat våra kunders efterfrågan. Detta har lett till en lägre produktionseffektivitet. Kvartalet präglades därför av ett intensifierat arbete med att effektivisera interna processer och minska kostnadsmassan samt att överföra kostnadsökningarna på material, arbetskraft och energi till kunderna.

Medical Solutions omsättning uppgick till 1.312 MSEK (1.063), vilket justerat för valuta är en ökning med 9 procent. Rörelseresultatet EBITA uppgick till 126 MSEK (112) och EBITA-marginalen till 9,6 procent (10,5).

– Kombinationen av en förändrad försäljningsmix med större andel från kirurgiområdet och en lägre andel från IVD-området har påverkat marginalen negativt, konstaterar Christer Wahlquist. Tidigare genomförda kapacitetsinvesteringar utnyttjas fortfarande inte fullt ut och ger därmed en negativ marginaleffekt.

Integrated Solutions omsättning uppgick till 407 MSEK (1.476), vilket justerat för valuta är en minskning med hela 78 procent. Rörelseresultatet EBITA uppgick till 25 MSEK (192) och EBITA-marginalen till 6,1 procent (13,0).

– Efterfrågan på VHP-produkter har påverkats negativt av situationen i Östeuropa samt av dual sourcing-effekter, säger Christer Wahlquist. Volymerna bedöms att även under första kvartalet 2023 ligga kvar på liknande nivåer som under fjärde kvartalet 2022. Verksamheten inom EMC fortsätter dock att utvecklas positivt.

Industrial Solutions omsättning uppgick till 651 MSEK (609), vilket justerat för valuta är en minskning med 2 procent. Rörelseresultatet EBITA minskade till 18 MSEK (38) och EBITA-marginalen till 2,8 procent (6,2).

– Störningar inom försörjningsledet i början av kvartalet har påverkat och medfört lägre volym framförallt inom fordonsområdet, medan vidarefakturerade kostnadsökningar bidragit positivt till omsättningen, konstaterar Christer Wahlquist. Efterfrågan på produkter som levereras till områden inom sällanköpsvaror har varit något lägre, vilket även beräknas fortsätta under 2023 på grund av en sämre konjunktur och mer återhållsam konsumtion.

– Vi intensifierar arbetet med att ytterligare sänka vår kostnadsmassa och höja effektiviteten för att förbättra våra marginaler, kommenterar Christer Wahlquist. Vår diversifierade kundportfölj och goda finansiella ställning gör det samtidigt möjligt att ha ett fortsatt fokus på att flytta fram vår position som global, strategisk partner med produktion på tre kontinenter.

Helåret 2022
• Omsättningen uppgick till 10.774 MSEK (11.610)
• Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 908 MSEK (1.319 exkl. engångsposter)
• Resultat per aktie efter utspädning var 2,44 SEK (3,70), exkl. engångsposter
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till 8 MSEK (446)
• Soliditeten var 54 procent (47) och den finansiella nettoskulden uppgick till 708 MSEK (51)

Utdelning
Styrelsen och verkställande direktören har beslutat att föreslå årsstämman en oförändrad utdelning om 1,90 SEK per aktie (1,90), motsvarande 512 MSEK (512). Utdelningsandelen uppgår till 78 procent (51) exklusive engångsposter. Direktavkastningen var 3,5 procent i förhållande till börskursen den 31 december 2022.

Årsstämma
Årsstämma kommer att hållas den 3 maj 2023. Valberedningen föreslår omval av styrelsens ordförande samt övriga ledamöter.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/