Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Omvärldsfaktorer påverkar volymer och lönsamhet

14:00 / 3 May 2022 Nolato Press release

Första kvartalet 2022 i sammandrag

  • Omsättningen ökade till 2.879 MSEK (2.645)
  • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 267 MSEK (308)
  • EBITAmarginal om 9,3 procent (11,6)
  • Resultat efter skatt var 201 MSEK (226)
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,75 SEK (0,84)
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till −41 MSEK (71)

– Vi kan lägga ännu ett kvartal som har präglats av ständigt förändrade affärsmässiga förutsättningar bakom oss, konstaterar Christer Wahlquist, vd och koncernchef i Nolato. Vårt fokus är alltid att sätta kunden i centrum, även om följden blir temporärt högre kostnader och lägre produktionseffektivitet, och på bästa sätt hantera effekterna av brist på komponenter, material och personal till följd av pandemin. Dessutom sedan invasionen av Ukraina att även ta hänsyn till en rad geopolitiska effekter. Nolato bedömer därmed att affärsområdet Integrated Solutions omsättning under andra kvartalet kommer att vara cirka 20 procent lägre än årets första kvartal, men med jämförbar marginal.

Medical Solutions omsättning uppgick under första kvartalet 2022 till 1.088 MSEK (1.006), justerat för valuta ökade omsättningen med en procent. Rörelseresultatet EBITA uppgick till 106 MSEK (121) och EBITA-marginalen minskade till 9,7 procent (12,0).

– Kombinationen av en förändrad försäljningsmix med större andel från kirurgiområdet och lägre andel från IVD-området samt ökade materialkostnader ger en lägre marginal, även om de ökade materialkostnaderna till stor del har kompenserats, kommenterar Christer Wahlquist. Kapacitetsinvesteringar genomförda under 2021 utnyttjas fortfarande inte fullt ut och ger därmed en negativ marginaleffekt.

Integrated Solutions omsättning uppgick till 1.140 MSEK (1.045), vilket justerat för valuta innebär en minskning med en procent. Rörelseresultatet EBITA uppgick till 123 MSEK (125) och EBITA-marginalen till 10,8 procent (12,0).

– Volymerna i kvartalet har varit lägre än tidigare förväntat, vilket framförallt är en effekt av begränsad tillgång på elektronikkomponenter, säger Christer Wahlquist. Sedan mars har efterfrågan i slutkundsledet inom VHP-området påverkats negativt av situationen i Östeuropa. Verksamheten inom EMC fortsätter att utvecklas positivt. Vi har, efter år av utvecklingsarbete, sedan våren 2017 producerat betydande volymer av VHP-produkter till en kund som så kallad ”single source partner”. Segmentet har successivt vuxit i storlek och blivit en allt viktigare affär i vår kunds totala erbjudande. Kunden utvärderar nu, vilket är ett naturligt steg, generellt sin framtida sourcing strategi gällande nya produkter inom VHP-segmentet. Nolato har en mycket god relation med aktuell kund och bedömer att leverera betydande volymer även till de nya produkterna.

Industrial Solutions omsättning uppgick till 653 MSEK (595), justerat för valuta ökade omsättningen med 5 procent. Rörelseresultatet EBITA uppgick till 40 MSEK (66) och EBITA-marginalen till 6,1 procent (11,1).

Volymerna har varit lägre jämfört med motsvarande kvartal föregående år, medan vidarefakturerade materialprisökningar påverkar omsättningen positivt. Komponentbrist inom framförallt fordonsområdet, men under senare tid även inom andra områden, påverkar volymerna negativt trots att efterfrågesituationen bedöms som fortsatt god, konstaterar Christer Wahlquist.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/