Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Kommuniké från Nolatos årsstämma 2022

17:15 / 3 May 2022 Nolato Press release

Nolato AB (publ) höll idag den 3 maj 2022 årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Utdelning
Stämman beslutade att dela ut 1,90 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 5 maj 2022. Utdelningen beräknas att utsändas av Euroclear den 10 maj 2022.

Styrelse och revisor
Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Fredrik Arp, Tomas Blomquist, Sven Boström, Lovisa Hamrin, Åsa Hedin, Erik Lynge-Jorlén och Lars-Åke Rydh samt nyval av Carina van den Berg som ordinarie styrelseledamöter fram till tiden för nästa årsstämma. Fredrik Arp omvaldes som styrelseordförande. 

Till revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag med auktoriserade revisor Joakim Falck som huvudansvarig.

Stämman beslutade vidare om arvode för styrelse- och utskottsarbete i enlighet med valberedningens förslag samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Incitamentsprogram
Stämman beslutade att anta ett incitamentsprogram för befintliga och kommande ledande befattningshavare i Bolaget samt, i förekommande fall, dess dotterbolag i form av teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av högst 7.980.000 teckningsoptioner till ett av Bolaget helägt dotterbolag för vidareöverlåtelse till nuvarande och framtida ledande befattningshavare i Bolaget eller annat koncernbolag.

Teckningsoptionerna ska vara uppdelade till lika delar i tre olika serier, serie 2022/2026, serie 2023/2027 och serie 2024/2028. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie av serie B i Bolaget. Tiden för utnyttjande av teckningsoptionerna ska vara från och med den 15 december 2025 till och med den 15 juni 2026 såvitt avser serie 2022/2026, från och med den 15 december 2026 till och med den 15 juni 2027 såvitt avser serie 2023/2027 och från och med den 15 december 2027 till och med den 15 juni 2028 såvitt avser serie 2024/2028.

Övrigt
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2021. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Stämman beslutade att fastställa av styrelsen föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt att godkänna ersättningsrapporten.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen för tiden intill slutet av nästa årsstämma – besluta om nyemission av B-aktier.

De fullständiga förslagen till beslut finns på www.nolato.se/arsstamman. Där kommer även verkställande direktörens inspelade anförande till stämman att finnas.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/