Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato: Bokslutskommuniké 2020: Stark omsättnings- och resultattillväxt

14:30 / 10 February 2021 Nolato Press release

Fjärde kvartalet 2020:
  • Omsättningen ökade till 2.487 MSEK (2.296)
  • Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 283 MSEK (249)
  • Resultat efter skatt var 211 MSEK (206)
  • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 7,87 SEK (7,75)
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 211 MSEK (601, exkl. förvärv)
  • Soliditeten var 43 procent (48) och den finansiella nettoskulden uppgick till 298 MSEK (666, nettotillgång)
  • Styrelsen föreslår en utdelning med 16,00 SEK (0,00) per aktie
  • Styrelsen föreslår en uppdelning av bolagets aktier, en s k aktiesplit 10:1

- Nolato utvecklades positivt även under det fjärde kvartalet 2020, vilket sammantaget resulterade i att 2020 blev koncernens hittills bästa år, kommenterar Christer Wahlquist, vd och koncernchef i Nolato. Justerat för valuta och förvärv ökade koncernens omsättning för helåret 2020 med hela 12 procent. Rörelseresultatet mätt som EBITA översteg för första gången en miljard och uppgick till 1.066 MSEK med en EBITA-marginal om 11,4 procent.

Medical Solutions omsättning för fjärde kvartalet uppgick till 951 MSEK (627), justerat för valuta och förvärv är detta en ökning med 5 procent. Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 112 MSEK (80) och EBITA-marginalen uppgick till 11,8 procent (12,8).

- Tillväxten har varit god, framförallt inom områden där efterfrågan har ökat till följd av pandemin, konstaterar Christer Wahlquist. Detta gäller bland annat inom diagnostik, medan kirurgi har påverkats negativt till följd av uppskjutna operationer.

Integrated Solutions omsättning för fjärde kvartalet uppgick till 907 MSEK (1.097), justerat för valuta och förvärv, en minskning med 10 procent. Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 111 MSEK (147) och EBITA-marginalen uppgick till 12,2 procent (13,4).

- Som aviserades i rapporten för tredje kvartalet, har Nolato tillsammans med kund inom Vaporiser Heating Products (VHP) genomfört kostnadssänkningar inom hela leverantörsledet, som i kombination med något lägre volymer har medfört minskad omsättning, säger Christer Wahlquist. Vi bedömer att volymerna inom VHP ökar och att omsättningen för affärsområdet under första kvartalet 2021 kommer att överstiga en miljard kronor.

Industrial Solutions omsättning för fjärde kvartalet uppgick till 629 MSEK (573). Justerat för valuta och förvärv ökade omsättningen med 4 procent. Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 62 MSEK (47) och EBITA-marginalen till 9,9 procent (8,2).

- Efterfrågan från kunderna har ökat både inom generell industri och fordonssektorn. De högre volymerna och ett kontinuerligt fokus på effektivitet har påverkat marginalen positivt, konstaterar Christer Wahlquist.

- Integreringen av det under sensommaren 2020 förvärvade amerikanska bolaget GW Plastics löper enligt plan. Förvärvet kommer att medföra betydande marknadssynergier över tid, säger Christer Wahlquist.

Årsstämma kommer att hållas 4 maj.

------
För ytterligare information kontakta:
Christer Wahlquist, vd och koncernchef, 0705 804848
Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Large Cap-företag i sektorn Industrials. www.nolato.se 

Denna information utgjorde före offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Nolato AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 februari 2021 kl. 14.30 CET.
 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/