Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato Q1 2020: Kraftig omsättningstillväxt för koncernen

13:30 / 4 May 2020 Nolato Press release

  • Omsättningen uppgick till 2.065 MSEK (1.656)
  •  Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 241 MSEK (175) exkl. engångspost om −14 MSEK
  • EBITA-marginal om 11,7 procent (10,6) exkl. engångspost
  • Resultat efter skatt var 177 MSEK (131)
  • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 7,08 SEK (4,97) exkl. engångspost
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till −73 MSEK (25)
  • Mycket stark finansiell ställning

- Utvecklingen under kvartalet har varit god för samtliga affärsområden, konstaterar Nolatos vd & koncernchef Christer Wahlquist. Särskilt Integrated Solutions hade en mycket stark tillväxt.

Medical Solutions omsättning uppgick till 642 MSEK (611), justerat för valuta ökade omsättningen med 2 procent. Rörelseresultatet ökade till 87 MSEK (78) och EBITA-marginalen till starka 13,6 procent (12,8).

- Tillväxten av produktionsvolymer har varit god medan projektintäkterna minskade, kommenterar Christer Wahlquist. Projekt för nya produkter som Nolato är delaktig i har försenats som en effekt av coronasituationen, medan produktionen inom vissa segment fått en positiv påverkan.

Integrated Solutions omsättning ökade kraftigt och uppgick till 854 MSEK (512), justerat för valuta och koncernstruktur ökade omsättningen med hela 50 procent. Rörelseresultatet ökade till 111 MSEK (57) och EBITA-marginalen uppgick till starka 13,0 procent (11,1).

- Vaporiser Heating Products (VHP) uppvisade kraftig tillväxt. Lageruppbyggnad i kundledet har bidragit positivt och vi bedömer att denna kommer att bestå även under andra kvartalet, för att därefter avta, säger Christer Wahlquist. EMC-området, som framförallt har produktion i Kina, drabbades kraftigt av coronasituationen under delar av kvartalet, därefter har volymerna ökat successivt och avslutningen av kvartalet var starkt.

Industrial Solutions omsättning uppgick till 570 MSEK (533), justerat för valuta ökade omsättningen med 4 procent. Rörelseresultatet uppgick till 47 MSEK (44) och EBITA-marginalen till 8,2 procent (8,3).

- Med hänsyn till inbromsningen av fordonsindustrin under slutet av kvartalet hade Industrial Solutions en stark tillväxt. Nya kundprojekt inom allmän industri som startade under slutet av föregående år har fortsatt att bidra positivt, konstaterar Christer Wahlquist. Nedstängningen av fordonsindustrin på grund av coronaviruset bedöms ha påverkat marginalen negativt med cirka 1 procentenhet och kommer att ha en större påverkan under andra kvartalet.

Kassaflödet efter investeringar under första kvartalet uppgick till −73 MSEK (25). Förändringen förklaras av ett ökat rörelsekapitalbehov till följd av en stark omsättningstillväxt, men har delvis motverkats av ett förbättrat resultat. Samtidigt har coronasituationen medfört ökade lager av råvaror och komponenter. Den finansiella ställningen är mycket stark med en nettotillgång på 601 MSEK (373).

-----------------------
För ytterligare information kontakta:
Christer Wahlquist, vd och koncernchef, 0705 804848
Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Large Cap-företag i sektorn Industrials. www.nolato.se

Denna information utgjorde före offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Nolato AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 maj 2020 kl 13:30 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/