Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato Q2 2019: Normaliserad lagersituation inom Integrated Solutions

14:00 / 18 July 2019 Nolato Press release

Nolato AB har idag publicerat delårsrapporten för andra kvartalet 2019.
  • Omsättningen uppgick till 1.987 MSEK (2.302)
  • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 233 MSEK (266)
  • EBITA-marginal om 11,7 procent (11,6)
  • Resultat efter skatt var 180 MSEK (204)
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 6,82 SEK (7,75)
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 178 MSEK (352)
  • Fortsatt stark finansiell ställning

Medical Solutions omsättning ökade till 634 MSEK (562). Justerat för valuta ökade omsättningen med starka 9 procent. Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 82 MSEK (73). EBITA-marginalen uppgick till 12,9 procent (13,0).

- Volymerna har ökat inom båda sektorerna Medical Devices och Pharma Packaging och flertalet produktområden har haft en god tillväxt, kommenterar Nolatos vd och koncernchef Christer Wahlquist.

Integrated Solutions omsättning minskade till 821 MSEK (1.186), justerat för valuta var det en minskning med 35 procent. Rörelseresultatet (EBITA) minskade till 107 MSEK (140). EBITA-marginalen ökade till mycket starka 13,0 procent (11,8).

- Efter lagerjusteringar inom Vaporiser Heating Products (VHP) under slutet av föregående år och första kvartalet innevarande år har lagersituationen för VHP normaliserats, konstaterar Christer Wahlquist. Tillväxten inom EMC-området har varit mycket god, medan volymerna till mobiltelefoner har varit svaga under kvartalet.

Industrial Solutions omsättning uppgick till 541 MSEK (554), justerat för valuta och koncernstruktur var det en minskning med 3 procent. Rörelseresultatet (EBITA) minskade till 46 MSEK (55) och EBITA-marginalen till 8,5 procent (9,9).

- Den lägre marginalen förklaras av fortsatt ej tillfredsställande effektivitet för en produktionsanläggning samt lägre volymer inom hygienområdet, säger Christer Wahlquist. Genomförda effektiviseringsåtgärder ger successivt en förbättrad marginal.

Nolatos finansiella ställning är fortsatt god, med en soliditet om 47 procent (43) och en finansiell nettotillgång på 190 MSEK (253).

------

För ytterligare information kontakta:
Christer Wahlquist, vd och koncernchef, 0705 804848
Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Large Cap-företag i sektorn Industrials.

www.nolato.se 

Denna information utgjorde före offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Nolato AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juli 2019 kl. 14.00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/