Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nytt antal aktier och röster i Nolato AB (publ)

09:00 / 28 June 2019 Nolato Press release

Det incitamentsprogram för ledande befattningshavare som infördes vid den extra bolagsstämman den 5 december 2016 berättigar genom utnyttjande av teckningsoptioner i Serie 1 till teckning av nya aktier i bolaget från och med 1 maj till och med 15 december 2019. Under juni har totalt 149.250 B-aktier nytecknats genom utnyttjande av teckningsoptioner erhållna från incitamentsprogrammet. Före emissionen av de nya aktierna fanns det 26.307.408 aktier och 51.142.008 röster i bolaget. Per 28 juni 2019 finns det totalt 26.456.658 aktier och 51.291.258 röster i bolaget. Dessa aktier är fördelade på 2.759.400 A-aktier med tio röster vardera och 23.697.258 B-aktier med en röst vardera.

------
För ytterligare information kontakta:
Christer Wahlquist, vd och koncernchef, 0705 804848
Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340

Denna information är sådan som Nolato AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 juni 2019 kl 09.00 CET.

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Large Cap-företag i sektorn Industrials. www.nolato.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/