Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolatos årsstämma 2018

18:30 / 24 April 2018 Nolato Press release

Nolato har under tisdagen hållit årsstämma.

Utdelning:
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att dela ut 12,50 kr per aktie. Avstämningsdag är torsdag den 26 april 2018 och utdelningen beräknas att skickas ut från Euroclear Sweden onsdag den 2 maj 2018. X-dagen, då aktien noteras utan utdelning, är onsdag 25 april 2018.

Styrelse:
Stämman omvalde styrelseledamöterna Fredrik Arp, Dag Andersson, Sven Boström-Svensson, Lovisa Hamrin, Åsa Hedin, Henrik Jorlén, Lars-Åke Rydh och Jenny Sjödahl. Fredrik Arp omvaldes som styrelseordförande. Stämman tog beslut om styrelsearvode enligt valberedningens förslag.

Revisorer:
Som revisor till slutet av årsstämman 2019 utsågs det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med aukt. rev. Joakim Falck som huvudansvarig.

Valberedning:
Stämman beslöt att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fem till röstetalet största aktieägarna vid september månads utgång. Namnen på de fem ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras så snart de utsetts, men senast sex månader före årsstämman 2019.

Ansvarsfrihet:
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

En utskrift av koncernchefens anförande på stämman kommer att finnas på www.nolato.se/ir.

------
För ytterligare information kontakta: Fredrik Arp, ordförande vid stämman, 0708-207000 Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag i sektorn Industrials.

Denna information är sådan som Nolato AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2018 kl 18.30

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/