Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Mycket stark omsättnings-och resultatutveckling för koncernen

14:30 / 19 July 2017 Nolato Press release

I dagens halvårsrapport för 2017 redovisar Nolato en mycket stark omsättningsutveckling och god lönsamhet för samtliga affärsområden, inte minst för Integrated Solutions. Koncernens tillväxt, justerad för valuta och förvärv, ökade med hela 43 procent under andra kvartalet och 30 procent under hela perioden. Inklusive förvärven var omsättningsökningen 62 respektive 48 procent.

Andra kvartalet i korthet:
  • Omsättningen ökade till 1 675 mkr (1 037)
  • Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 178 mkr (110)
  • Rörelsemarginalen (EBITA) uppgick till 10,6 procent (10,6)
  • Resultat efter skatt uppgick till 131 mkr (79)
  • Resultat per aktie var 4,98 kr (3,00)

Affärsområde Integrated Solutions omsättning ökade till 692 mkr (311). Justerat för valuta var tillväxten hela 114 procent. Rörelseresultatet EBITA uppgick till 73 mkr (28) och EBITA-marginalen till 10,5 procent (9,0).

- Satsningen på att bredda affärsområdets kund- och produktbas har successivt utvecklats mycket positivt, vilket är mycket glädjande och ger oss önskad diversifiering. Höga lanseringsvolymer inom rökavvänjning/e-cigarettsegmentet har levererats under senare delen av andra kvartalet, och kommande månader får utvisa hur dessa produkter mottages på konsumentmarknaden, säger Nolatos vd och koncernchef Christer Wahlquist.

Affärsområde Medical Solutions omsättning ökade till 498 mkr (397), vilket justerat för valuta och förvärv är en ökning med hela 10 procent. Rörelseresultatet EBITA ökade till 64 mkr (53) och EBITA-marginalen uppgick till 12,9 procent (13,4).

- Volymerna har framförallt ökat inom Medical Devices, där upprampning av nya kundprojekt har påverkat positivt. Vidare har en förändrad produktmix och en viss förvärvseffekt påverkat marginalen, säger Christer Wahlquist.

Affärsområde Industrial Solutions omsättning ökade till 489 mkr (331), justerat för valuta och förvärv ökade omsättningen med hela 16 procent. Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 48 mkr (34), med en EBITA-marginal om 9,8 procent (10,3).

- Volymerna har utvecklats positivt inom flertalet segment, framförallt avseende fordon och hygien. Högre kostnader i samband med uppstart av nya projekt och ojämna volymuttag har påverkat marginalen negativt, säger Christer Wahlquist.

Nolato har en fortsatt god finansiell ställning med en soliditet om 40 procent (56) och en finansiell nettoskuld om 639 mkr (-55). Under andra kvartalet har ett av koncernens kreditavtal förlängts och utökats. Nolato har därefter långsiktiga kreditavtal mellan fyra och fem år på totalt cirka 1,1 miljard, samt kortfristiga finansiella checkräkningskrediter och liknande om cirka 100 MSEK.

---------
För ytterligare information kontakta:
Christer Wahlquist, vd och koncernchef, 0705 804848
Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340 

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag i sektorn Industrials.

Denna information är sådan information som Nolato AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juli 2017 kl 14:30 CET.

www.nolato.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/