Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Stark utveckling för samtliga affärsområden

14:30 / 26 April 2017 Nolato Press release

I dagens rapport för de tre första månaderna 2017 redovisar Nolato en stark utveckling för samtliga affärsområden, vilket ledde till en tillväxt, justerad för valuta och förvärv, på 17 procent. Inklusive förvärven var omsättningsökningen 34 procent.
  • Omsättningen ökade till 1.370 mkr (1.022)
  • Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 146 mkr (113)
  • Rörelsemarginalen (EBITA) uppgick till 10,7 procent (11,1)
  • Resultat efter skatt uppgick till 108 mkr (83)
  • Resultat per aktie var 4,11 kr (3,16)
  • Nya affärsområdesnamn enligt pressmeddelande den 20 april 2017

- De båda förvärven förra året har utvecklats positivt och enligt plan, kommenterar Nolatos vd och koncernchef Christer Wahlquist. Även om förvärvseffekten exkluderas har utvecklingen varit stark för samtliga affärsområden.

Affärsområde Medical Solutions omsättning ökade till 487 mkr (390), vilket justerat för valuta och förvärv är en ökning med hela 11 procent. Rörelseresultatet EBITA ökade till 65 mkr (52) och EBITA-marginalen uppgick till starka 13,3 procent (13,3).

- Volymerna har ökat inom både Medical Devices och Pharma Packaging, konstaterar Christer Wahlquist. Den största ökningen var inom Medical Devices, där även upprampning av nya kundprojekt har påverkat positivt. Högt kapacitetsutnyttjande och fördelaktig produktmix har gynnat affärsområdets marginal.

Affärsområde Integrated Solutions omsättning ökade till 399 mkr (300). Rörelseresultatet EBITA uppgick till 38 mkr (33) och EBITA-marginalen till 9,5 procent (11,0).

- Föregående år var volymerna låga under första halvåret, påpekar Christer Wahlquist. Satsningen på att bredda affärsområdets kund- och produktbas har påverkat volymerna positivt, både inom EMC och konsumentprodukter.

Affärsområde Industrial Solutions omsättning ökade till 488 mkr (334), justerat för valuta och förvärv ökade omsättningen med mycket starka 16 procent. Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 48 mkr (34), med en EBITA-marginal om 9,8 procent (10,2).

- Volymerna inom flertalet segment har utvecklats positivt, särskilt inom fordonssegmentet, säger Christer Wahlquist. Även kapacitetsutnyttjandet har varit högt.

De nya affärsområdesnamn som används i detta pressmeddelande och i delårsrapporten informerades om i pressmeddelande den 20 april. Det huvudsakliga skälet till de nya namnen är den strategiska förflyttning från lokal komponenttillverkare till regional/global högteknologisk partner som Nolato har gjort under senare år.

Nolato har en fortsatt god finansiell ställning med en soliditet om 49 procent (60) och en finansiell nettoskuld om 410 mkr (+144, nettotillgång).

---------
För ytterligare information kontakta:
Christer Wahlquist, vd och koncernchef, 0705 804848
Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag i sektorn Industrials.

Denna information är sådan som Nolato AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 april 2017 kl 14.30.

www.nolato.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/