Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolatos årsstämma 2017

18:30 / 26 April 2017 Nolato Press release

Nolato har under onsdagen hållit årsstämma.

Utdelning:
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att dela ut 10,50 kr per aktie. Avstämningsdag är fredag den 28 april 2017 och utdelningen beräknas att skickas ut från Euroclear Sweden torsdagen den 4 maj 2017. X-dagen, då aktien noteras utan utdelning, är 27 april 2017.

Styrelse:
Stämman omvalde styrelseledamöterna Fredrik Arp, Dag Andersson, Sven Boström-Svensson, Åsa Hedin, Henrik Jorlén, Lars-Åke Rydh och Jenny Sjödahl. Till ny styrelseledamot valdes Lovisa Hamrin. Fredrik Arp omvaldes som styrelseordförande. Stämman tog beslut om styrelsearvode enligt valberedningens förslag.

Revisorer:
Som revisor utsågs det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, med auktoriserad revisor Stefan Engdahl som huvudansvarig, till slutet av årsstämman 2018.

Valberedning:
Stämman beslöt att bolaget ska ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fem till röstetalet största aktieägarna vid september månads utgång. Namnen på de fem ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart de utsetts, men senast sex månader före årsstämman 2018.

Ansvarsfrihet:
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. En utskrift av koncernchefens anförande på stämman kommer att finnas på www.nolato.se/ir. Där kommer även en filmad version att läggas ut.

------
För ytterligare information kontakta:
Fredrik Arp, ordförande vid stämman, 0708-207000

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag i sektorn Industrials.

Denna information är sådan som Nolato AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2017 kl 18.30

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/