Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Stark utveckling för Nolato Medical och förslag på höjd utdelning

14:30 / 8 February 2017 Nolato Press release

I dagens bokslutskommuniké för 2016 redovisar Nolato en stark utveckling för Nolato Medical, med valutajusterad organisk tillväxt på 11 procent och en hög rörelsemarginal om 13,1 procent.

  • Omsättningen uppgick till 4.447 mkr (4.726)
  • Rörelseresultatet (EBITA) var 457 mkr (570)
  • Rörelsemarginalen (EBITA) uppgick till 10,3 procent (12,1)
  • Resultat per aktie uppgick till 12,77 kr (15,97)
  • Soliditeten var 47 procent (54) och den finansiella nettoskulden 408 mkr (+122, nettotillgång)
  • Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 10,50 kr (10,00) per aktie

Nolato Medicals omsättning ökade till 1.645 mkr (1.464). Rörelseresultatet EBITA ökade till 216 mkr (191) och EBITA-marginalen uppgick till 13,1 procent (13,0).

-  Volymerna har ökat inom affärsområdets båda sektorer och flertalet kundsegment har haft en god tillväxt, kommenterar Nolatos vd och koncernchef Christer Wahlquist. Året har präglats av hög projektaktivitet och god projektbeläggning.

Nolato Telecoms omsättning uppgick till 1.402 mkr (2.017). Rörelseresultatet EBITA uppgick till 131 mkr (272) och EBITA-marginalen till 9,3 procent (13,5).

-  Under 2015 var volymerna mycket starka till följd av konsumentmarknadens mycket höga efterfrågan på kundernas telefonmodeller, påpekar Christer Wahlquist. Under 2016 har produktväxlingar skett enligt plan. Verksamheten inom EMC-området har fortsatt att utvecklas positivt. Det gäller även affärsområdets satsning på segment vid sidan om mobiltelefoner.

Nolato Industrials omsättning ökade till 1.409 mkr (1.251). Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 134 mkr (132), med en EBITA-marginal om 9,5 procent (10,6).

-  Volymerna inom framförallt fordons- och hygiensegmenten har utvecklats positivt, säger Christer Wahlquist. Fortsatta tekniksatsningar och ökade marknadsandelar har givit positiv effekt, medan bl.a. höga kostnader i samband med uppstarter av nya projekt har påverkat marginalen negativt.

I oktober 2016 förvärvades det schweiziska bolaget Treff AG. Bolaget, som namnändrats till Nolato Treff, har en omsättning på drygt 450 mkr, varav en tredjedel redovisas inom Nolato Medical och två tredjedelar inom Nolato Industrial. Förvärvet, som konsoliderats från 3 oktober, har utvecklats väl och integrationsarbetet pågår.

Nolato har en fortsatt god finansiell ställning med en soliditet om 47 procent (54) och en finansiell nettoskuld om 408 mkr (+122, nettotillgång). Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 10,50 kr (10,00) per aktie.

Årsstämman hålls den 26 april kl 16.00 i Grevie.

---------
För ytterligare information kontakta:
Christer Wahlquist, vd och koncernchef, 0705 804848
Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag i sektorn Industrials. 

Denna information är sådan som Nolato AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnas genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 februari 2017 kl 14.30. 

www.nolato.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/