Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Mycket stark utveckling för koncernen

14:30 / 25 October 2017 Nolato Press release

I dagens rapport för tredje kvartalet 2017 redovisar Nolato en mycket stark utveckling för koncernen.
  • Omsättningen ökade med 69 procent till 1 749 mkr (1 036)
  • Rörelseresultatet (EBITA) fördubblades till 209 mkr (104)
  • EBITA-marginalen uppgick till 11,9 procent (10,0)
  • Resultat efter skatt uppgick till 153 mkr (79)
  • Resultat per aktie var 5,82 kr (3,00)
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 308 mkr (19, exkl. förvärv)

Justerat för valuta och förvärv var koncernens omsättningstillväxt hela 57 procent.

Integrated Solutions omsättning uppgick till 819 mkr (343), vilket justerat för valuta är en exceptionellt stark ökning med 143 procent. Rörelseresultatet EBITA ökade till 105 mkr (29) och EBITA-marginalen till mycket starka 12,8 procent (8,5).

- Satsningen på att bredda affärsområdets kund- och produktbas har utvecklats mycket positivt under andra och tredje kvartalen. Detta gäller framförallt för Vaporiser Heating Products (VHP), inom segmentet e-cigaretter, kommenterar Nolatos vd och koncernchef Christer Wahlquist. Mycket höga lanseringsvolymer har levererats under kvartalet, vilket också har fortsatt under fjärde kvartalet. Även mobiltelefonprojekten har haft god volym.

Medical Solutions omsättning ökade till 459 mkr (395), vilket justerat för valuta och förvärv är en ökning med 6 procent. Rörelseresultatet EBITA uppgick till 60 mkr (52) och EBITA-marginalen till 13,1 procent (13,2).

- Omsättningen har ökat inom både Medical Devices och Pharma Packaging, säger Christer Wahlquist. Flertalet kundsegment har haft en god tillväxt.

Industrial Solutions omsättning ökade till 473 mkr (301), justerat för valuta och förvärv ökade omsättningen med mycket starka 27 procent. Rörelseresultatet ökade till 47 mkr (30) och EBITA-marginalen uppgick till 9,9 procent (10,0).

- Volymerna har utvecklats positivt inom i princip samtliga industrisegment, framförallt avseende fordon och hygien, konstaterar Christer Wahlquist. Framflyttade marknadspositioner samt hög fakturering av utvecklingsarbete och produktionsutrustning för kommande produktion har bidragit till den starka tillväxten.

Det kraftigt högre resultatet och reducering av rörelsekapital har medfört ett starkt kassaflöde efter investeringar. Ackumulerat för niomånadersperioden uppgick det till 339 mkr (110 exkl. förvärv, 94 inkl. förvärv). Nolatos finansiella ställning är fortsatt god, men skuldsättningen har ökat i och med högre aktivitet och tillväxt. Nettoskulden var vid kvartalets utgång 324 mkr (51) och soliditeten 42 procent (58).

---------
För ytterligare information kontakta:
Christer Wahlquist, vd och koncernchef, 0705 804848
Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag i sektorn Industrials.

Denna information är sådan information som Nolato AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2017 kl 14:30 CET.

www.nolato.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/