Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Förbättrat kassaflöde och fortsatt god finansiell ställning

14:30 / 19 July 2016 Nolato Press release

I dagens halvårsrapport 2016 redovisar Nolato en mycket stark utveckling för Nolato Medical samt markant lägre volymer för Nolato Telecom.
  • Omsättningen uppgick till 1.037 mkr (1.280)
  • Rörelseresultatet (EBITA) var 110 mkr (167)
  • EBITA-marginalen var 10,6 procent (13,0)
  • Resultat efter skatt uppgick till 79 mkr (125)
  • Resultat per aktie var 3,00 kr (4,75)
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 61 mkr (-52)

- Justerat för valuta minskade omsättningen under kvartalet med 17 procent, jämfört med samma kvartal 2015, konstaterar Nolatos koncernchef Christer Wahlquist. Minskningen ligger helt inom Nolato Telecom, där volymerna var mycket starka föregående år.

Nolato Medicals omsättning ökade till 397 mkr (365), vilket justerat för valuta är en ökning med 12 procent. Rörelseresultatet EBITA ökade till 53 mkr (47) och EBITA-marginalen till 13,4 procent (12,9).

- Volymerna har ökat inom såväl Medical Devices som Pharma Packaging och flertalet kundsegment har haft god tillväxt, kommenterar Christer Wahlquist.

Nolato Telecoms omsättning uppgick till 311 mkr (584), vilket justerat för valuta är en minskning med 44 procent. Rörelseresultatet EBITA uppgick till 28 mkr (101) och EBITA-marginalen till 9,0 procent (17,3).

- Föregående år var volymerna inom Nolato Telecom mycket starka till följd av mycket hög efterfrågan på kundernas mobiltelefonmodeller på konsumentmarknaden. Tillsammans med en fördelaktig produktmix ledde det till en exceptionellt stark rörelsemarginal under andra kvartalet 2015, säger Christer Wahlquist.

Nolato Industrials omsättning uppgick till 331 mkr (332), justerat för valuta var omsättningen oförändrad. Rörelseresultatet uppgick till 34 mkr (34) och EBITA-marginalen till 10,3 procent (10,2).

- Produktionsvolymerna inom framför allt fordonssegmentet har utvecklats positivt, medan projektintäkterna var något lägre jämfört med andra kvartalet förra året, konstaterar Christer Wahlquist.

Kassaflödet ökade under andra kvartalet till 61 mkr (-52). Förbättringen beror framför allt på lägre investeringar jämfört med samma period 2015. Den finansiella ställningen är fortsatt god, med en nettoskuld på 55 mkr (101) och en soliditet på 56 procent (49).

---------
För ytterligare information kontakta:
Christer Wahlquist, vd och koncernchef, 0705 804848
Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag i sektorn Industrials.

Denna information är sådan information som Nolato AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juli 2016 kl 14:30 CET.

www.nolato.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/