Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Mycket hög lönsamhet och god finansiell ställning

14:30 / 21 July 2015 Nolato Press release

I dagens delårsrapport för andra kvartalet 2015 redovisar Nolato sitt enskilt starkaste kvartal hittills.

  • Omsättningen ökade med 33 procent till 1.280 mkr (965)
  • Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 167 mkr (100) 
  • Stark EBITA-marginal om 13,0 procent (10,4) 
  • Resultat efter skatt uppgick till 125 mkr (81) 
  • Resultat per aktie var 4,75 kr (3,08) 
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till -52 mkr (33)

- Det är mycket tillfredsställande att vårt strategiska arbete, där vi fokuserar på innovation, kvalitet och produktivitet, ger resultat. Vi flyttar kontinuerligt fram våra positioner och blir en allt viktigare partner för många av våra kunder, kommenterar Nolatos koncernchef Hans Porat.

Nolato Medicals omsättning uppgick till 365 mkr (343) och EBITA-resultatet till 47 mkr (46). EBITA-marginalen uppgick till 12,9 procent (13,4).
- Volymerna har varit fortsatt låga för packaging i östra Europa, samtidigt som prisjusteringar till följd av lägre råmaterialpriser har påverkat omsättningen negativt, konstaterar Hans Porat. Övriga segment har varit stabila. Inom utvecklingsverksamheten har vi haft hög projektaktivitet och god beläggning, vilket möjliggör framtida tillväxt.

Nolato Telecoms omsättning ökade till 584 mkr (344). EBITA-resultatet ökade till 101 mkr (30) och EBITA-marginalen ökade till mycket starka 17,3 procent (8,7).
- Flera av våra kunders mobiltelefonmodeller har varit framgångsrika på konsumentmarknaden, vilket genererat den kraftiga tillväxten i kvartalet. Höga volymer, en fördelaktig produktmix med låg materialandel samt hög effektivitet och högt kapacitetsutnyttjande förklarar den mycket starka marginalen, säger Hans Porat.

Nolato Industrials omsättning ökade till 332 mkr (279) och EBITA-resultatet till 34 mkr (30). EBITA-marginalen uppgick till 10,2 procent (10,8).
- Det är glädjande att notera att volymerna inom fordonssegmentet har fortsatt att öka, samtidigt som affärsområdets ökande marknadsandelar ger positiv effekt, konstaterar Hans Porat.

Kassaflödet har påverkats av det högre behov av rörelsekapital som den ökade aktiviteten och positiva försäljningsutvecklingen har medfört och uppgick efter investeringsverksamheten till -52 mkr (33).

Nolato uppvisar en mycket hög lönsamhet med en avkastning på sysselsatt kapital på 31,6 procent (24,1) den senaste tolvmånadersperioden. Nettoskulden uppgick vid kvartalets slut till 101 mkr (37) och soliditeten till 49 procent (51).

---------
För ytterligare information kontakta:
Hans Porat, VD och koncernchef, 0705 517550
Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolato­aktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag i sektorn Industrials.

Informationen är sådan som Nolato AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 juli 2015 kl 14.30.

www.nolato.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/