Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Kallelse till årsstämma 2015

19:45 / 24 March 2015 Nolato Press release

Aktieägarna i Nolato AB (publ) hälsas välkomna till Nolatos årsstämma onsdagen den 29 april 2015 klockan 16.00 i Grevieparken, Grevie. 

Anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 23 april 2015, dels anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast torsdagen den 23 april 2015 kl 12.00.

Anmälan görs på ett av följande sätt:
- på www.nolato.se/arsstamman
- med svarskortet som bifogas årsredovisningen vid utskicket till de aktieägare som önskat erhålla denna
- per fax till 0431-442291
- per post till Nolato AB, 269 04 Torekov.

Vid anmälan skall aktieägare uppge
- namn
- adress
- telefonnummer
- person- eller organisationsnummer
- antal aktier
- namn på eventuella biträden
- namn på eventuellt ombud

Uppgifterna används endast för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt insändas i original tillsammans med anmälan, jämte - i det fall fullmaktsgivaren är juridisk person - registreringsbevis eller annan handling utvisande firmatecknares behörighet.

Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden ska anmäla detta inom den tid som gäller för aktieägares anmälan.

Aktieägare som genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att efter anmälan deltaga i stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken senast torsdagen den 23 april 2015, måste aktieägare i god tid före detta datum begära omregistrering hos förvaltaren.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen, koncernrevisionsberättelsen, revisorns yttrande och styrelsens förslag till vinstutdelning
7. Anförande av verkställande direktören och eventuella frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning
8. Beslut om:
a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
10.Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11.Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, ordförande, revisorer och revisorssuppleanter
12.Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
13.Beslut om valberedning inför nästa årsstämma
14.Eventuella övriga ärenden
15.Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Förslag till val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 1):
Den valberedning, som bildats i enlighet med den nomineringsprocedur som beslutades vid 2014 års årsstämma, representerande bolagets största aktieägare och cirka 62 procent av antalet röster i bolaget, har föreslagit att styrelsens ordförande Fredrik Arp skall väljas till ordförande vid årsstämman 2015.

Framläggande av årsredovisningen (dagordningens punkt 6):
I samband med framläggandet av årsredovisningen kommer styrelsens arbete under 2014 att presenteras och även innefatta en redogörelse för styrelsens arbete med revisionsfrågor.

Utdelning (dagordningens punkt 8b):

Styrelsen föreslår en utdelning om 8,50 SEK per aktie, vilket utgör 61 procent av resultatet efter skatt. Förslaget är i linje med Nolatos utdelningspolicy, att föreslå en utdelning som överstiger 50 procent av resultatet efter skatt, med beaktande av Nolatos långsiktiga utvecklingsmöjligheter, finansiella ställning och investeringsbehov. Som avstämningsdag för utdelning har styrelsen beslutat föreslå årsstämman måndagen den 4 maj 2015. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 7 maj 2015.

Val av styrelse, revisorer samt arvode till styrelse och revisorer (dagordningens punkter 9 - 11):

I samband med dessa punkter kommer en redogörelse för valberedningens arbete, funktion och medlemmar att lämnas.

Valberedningen har meddelat bolaget att de kommer att föreslå årsstämman besluta:
- att antalet styrelseledamöter skall bestå av sju ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
- att antalet revisorer skall vara en och utan revisorssuppleant.
- att styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits erhåller ett arvode om totalt 1.505.000 kronor, exklusive reseersättning (1.420.000) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande bland icke anställda årsstämmovalda ledamöter: Ordföranden 420.000 kr (400.000) och övriga ledamöter 185.000 kr per ledamot (175.000). Revisionsutskottets ordförande 60.000 kr (55.000) och ledamot 40.000 kr (35.000). Ersättningsutskottets ordförande 60.000 kr (55.000). Arvoden, inklusive eventuella sociala kostnader, ska kunna faktureras under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget och i enlighet med gällande skatteregler.
- att revisorernas arvode utgår enligt avtal och att eventuellt tillkommande arbete ersätts enligt överenskommelse.
- att omval äger rum av styrelseledamöterna Fredrik Arp, Dag Andersson, Sven Boström-Svensson, Åsa Hedin, Henrik Jorlén, Hans Porat och Lars-Åke Rydh samt att Fredrik Arp väljs till ordförande.
- att som revisor utse det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, med aukt. rev. Stefan Engdahl som huvudansvarig, till slutet av årsstämman 2016.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (dagordningens punkt 12):

I samband med presentationen av styrelsens förslag, kommer styrelsens arbete under 2014 med ersättningar till ledande befattningshavare att redovisas. En redogörelse för ersättningsutskottets arbete, funktion och medlemmar kommer att lämnas.

Ledande befattningshavare utgörs av verkställande direktören och övriga medlemmar av koncernledningen (totalt 5 personer). Styrelsen föreslår årsstämman att besluta att fastställa följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. De är i huvudsak överensstämmande med de riktlinjer som har tillämpats av bolaget under år 2014, förutom att verkställande direktörens aktiebonus ersatts av en extra pensionsutfästelse.

I huvudsak innebär styrelsens förslag att marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor ska tillämpas. Kompensationen ska bestå av fast grundlön, rörlig ersättning, pensionspremie samt övriga ersättningar. Den rörliga ersättningen ska i huvudsak baseras på måluppfyllelse av ekonomiska utfall. Den rörliga ersättningen kan uppgå till maximalt 40 procent av grundlönen, för verkställande direktören maximalt till 50 procent. För verkställande direktören fanns ett treårsavtal tecknat 2011, där ytterligare ersättning kunde utgå baserat på utvecklingen av Nolatos aktiekurs under perioden 2011-04-01 - 2014-03-31. Detta avtal med ersättning baserad på aktiekursen är ej förnyat och har avslutats. Istället har avtalats en pensionsutfästelse under perioden 2014-04-01-2017-03-31. Enligt denna utfästelse ska bolaget inbetala extra kvartalsvisa pensionspremier om 500.000 kronor per kvartal. Övriga pensionspremier för verkställande direktören ska uppgå till 40 procent av pensionsgrundande lön och vara avgiftsbestämda, med pensionsålder 65 år. För övriga befattningshavare ska gälla avgiftsbestämd pensionsplan och pensionsålder 65 år. Uppsägningslön och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga 24 månader för befattningshavarna.

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i speciella fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Förslag till valberedning (dagordningens punkt 13):

Valberedningen har underrättat bolaget att den kommer att föreslå årsstämman besluta:

1. Att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fem till röstetalet största aktieägarna vid september månads utgång. Namnen på de fem ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras så snart de utsetts, men senast sex månader före årsstämman 2016.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.

2. Att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2016 för beslut:
(a) förslag till stämmoordförande,
(b) förslag till styrelse,
(c) förslag till styrelseordförande,
(d) förslag till revisorer,
(e) förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
(f) förslag till arvode för bolagets revisorer,
(g) förslag rörande valberedning inför årsstämman 2017.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och vd kan under årsstämman, om aktieägare så begär och styrelsen anser att informationen kan lämnas utan väsentlig skada för bolagets affärsverksamhet, lämna upplysningar om bolagets ekonomi och om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden som behandlas på stämman.

Bolagets aktier

Bolaget har 2.759.400 A-aktier och 23.548.008 B-aktier, totalt 26.307.408 aktier. En A-aktie medför 10 röster och en B-aktie medför 1 röst. Totalt har bolaget 51.142.008 röster.

Övrigt

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse jämte revisorns yttrande om ersättning till ledande befattningshavare, förslag till vinstutdelning, fullmaktsformulär och övriga handlingar som kommer att läggas fram på stämman enligt punkt 6 och 8, kommer senast från och med den 8 april 2015 att hållas tillgängliga hos bolaget, adress Nolatovägen, 269 04 Torekov. Handlingarna finns också tillgängliga på Nolatos hemsida, www.nolato.se, under Bolagsstyrning, de skickas även till de aktieägare som begär det.

Välkomna!

Torekov i mars 2015
Nolato AB (publ)
Styrelsen

----
Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag i sektorn Industrials.

Informationen är sådan som Nolato AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 mars kl. 19.45. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/