Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolatos bästa år hittills

14:30 / 5 February 2015 Nolato Press release

I dagens bokslutskommuniké för 2014 redovisar Nolato en mycket stark lönsamhet och god finansiell ställning.
  • Omsättningen uppgick till 4.234 mkr (4.522)
  • Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 470 mkr (427)
  • Rörelsemarginalen (EBITA) uppgick till 11,1 procent (9,4)
  • Resultat per aktie ökade till 13,84 kr (11,94)
  • Soliditeten var 54 procent (52) och den finansiella nettotillgången 59 mkr (122)
  • Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 8,50 kr (8,00) per aktie

- Rörelseresultatet är för tredje året i rad det bästa i koncernens snart åttioåriga historia, kommenterar Nolatos VD och koncernchef Hans Porat. Vi har under de senaste åren fokuserat på att skapa en balanserad koncernstruktur med fokus på teknikutveckling, produktivitet och projektledning. Denna långsiktiga strategi har bidragit till en god utveckling och ökad lönsamhet för alla våra tre affärsområden.

Nolato Medical omsatte 1.333 mkr (1.274). Rörelseresultatet EBITA ökade till 176 mkr (165) och EBITA-marginalen till 13,2 procent (13,0). 

- Under året har utökad kapacitet för framtida tillväxt tillförts genom utbyggnad i Kina och Ungern.

Nolato Telecom omsatte 1.799 mkr (2.079). Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 199 mkr (166). EBITA-marginalen ökade till 11,1 procent (8,0). 

- Nolato Telecoms extraordinärt höga volymer under det fjärde kvartalet har, tillsammans med en fortsatt positiv utveckling för EMC-verksamheten, bidragit till den höga marginalen. 

Nolato Industrials omsättning uppgick till 1.106 mkr (1.170). Justerat för avyttrat bolag ökade omsättningen med 4 procent. Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 118 mkr (119), med en stark EBITA-marginal om 10,7 procent (10,2). 

- Ökade marknadsandelar och framgångsrikt leanarbete har givit positiv effekt.

Nolato har en fortsatt god finansiell ställning med en soliditet om 54 procent (52) och en finansiell nettotillgång om 59 mkr (122). Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 8,50 kr (8,00). 

Årsstämman hålls den 29 april kl 16.00 i Grevie.

---------

För ytterligare information kontakta:
Hans Porat, VD och koncernchef, 0705 517550
Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolato­aktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag i sektorn Industrials.

Informationen är sådan som Nolato AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 februari 2015 kl 14.30.

www.nolato.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/