Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Stark resultat- och marginalutveckling

14:30 / 28 October 2015 Nolato Press release

I dagens delårsrapport för tredje kvartalet 2015 redovisar Nolato en stark utveckling av såväl resultat som marginal.
  • Omsättningen uppgick till 1.084 mkr (1.095)
  • Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 27 procent till 142 mkr (112)
  • Stark EBITA-marginal om 13,1 procent (10,2)
  • Resultat efter skatt ökade till 105 mkr (83)
  • Resultat per aktie var 3,99 kr (3,15)
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 120 mkr (- 13)

- Nolato visar en fortsatt hög lönsamhet med en avkastning på sysselsatt kapital på 32,0 procent för den senaste tolvmånadersperioden, säger Nolatos vd och koncernchef Hans Porat.

Nolato Medicals omsättning uppgick till 368 mkr (330) och EBITA-resultatet ökade kraftigt till 51 mkr (42). EBITA-marginalen ökade till starka 13,9 procent (12,7).

- Produktmixen har varit gynnsam i kvartalet, säger Hans Porat. Nolato Medicals höga aktivitet och goda projektbeläggning ger oss en bra grund för framtida tillväxt.

Nolato Telecoms omsättning uppgick till 434 mkr (502). EBITA-resultatet ökade till 63 mkr (48) och EBITA-marginalen uppgick till starka 14,5 procent (9,6).

- En fördelaktig produktmix och låga materialandelar har tillsammans med en effektiv anpassning till lägre volymer och ett fortsatt fokus på EMC (elektromagnetisk kompabilitet) bidragit till den positiva marginalutvecklingen, kommenterar Hans Porat.

Nolato Industrials omsättning ökade till 282 mkr (264), EBITA-resultatet uppgick till 30 mkr (28) och EBITA-marginalen var 10,6 procent (10,6).

- Volymerna inom fordons- och hygiensegmenten har utvecklats positivt och var högre än motsvarande period föregående år, konstaterar Hans Porat.

Vid slutet av det tredje kvartalet uppgick soliditeten till 53 procent (50) och den finansiella ställningen var fortsatt god med en nettotillgång om 16 mkr (-43).

---------
För ytterligare information kontakta:
Hans Porat, VD och koncernchef, 0705 517550
Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer.

Nolato­aktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag i sektorn Industrials.

Informationen är sådan som Nolato AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 oktober 2015 kl 14.30.

www.nolato.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/