Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nya finansiella mål och reviderad utdelningspolicy

14:33 / 28 April 2014 Nolato Press release

Nolatos styrelse har fastställt nya finansiella mål för koncernen samt reviderat utdelningspolicyn. De nya målen innebär att koncernen styrs med avseende på en god intjäning, förmåga att generera kassaflöde samt en sund finansiell risknivå. Förändringen ska bland annat ses mot bakgrund av dagens koncernstruktur och framflyttade marknadspositioner.

De nya finansiella målen, som ska ses över en konjunkturcykel, är följande:
  • Att uppnå en rörelsemarginal (EBITA) överstigande 10 procent (en ökning jämfört med det tidigare målet på minst 8 procent).
  • Att uppnå en kassagenering överstigande 75 procent av EBIT­-resultatet, mätt som kvoten av kassaflödet efter investeringar och EBIT­-resultatet. Kassaflödet efter investeringar är belastat med finansiella kostnader och skatt samt investeringar, men ej av förvärv eller avyttringar. Kassagenereringen är ett nytt mål som bland annat anger möjligheterna att egenfinansiera förvärv och/eller utdelning till aktieägarna med internt genererade medel.
  • Att uppnå en soliditet överstigande 35 procent (oförändrat).

Vidare har styrelsen för avsikt att varje år föreslå en utdelning som överstiger 50 procent av resultatet efter skatt, med beaktande av Nolatos långsiktiga utvecklingsmöjligheter, finansiella ställning och investeringsbehov (en ökning jämfört med den tidigare policyn om lägst 35 procent).

- Vi har de senaste åren fokuserat på att skapa en balanserad koncernstruktur med tre affärsområden tillsammans med att kontinuerligt förstärka vår lönsamhet. De nya finansiella målen speglar bättre denna strategiska inriktning samtidigt som det ger en finansiell handlingsfrihet vad avser nya förvärv och/eller god utdelningspotential till aktieägarna, säger Nolatos ordförande Fredrik Arp.

---------
För ytterligare information kontakta:
Styrelsens ordförande Fredrik Arp, 0708 20 70 00

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. 2013 omsatte vi 4,5 miljarder kronor. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolato­aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag i sektorn Industrials.

Informationen är sådan som Nolato AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2014 kl 14.33.

www.nolato.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/