Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolatos bästa år hittills

14:30 / 5 February 2013 Nolato Press release

I dagens bokslutskommuniké redovisar Nolato en omsättningsökning med 30 procent till 3.874 mkr (2.977) för verksamhetsåret 2012. Rörelseresultatet (EBITA) steg med 52 procent till 303 mkr (199) och resultat per aktie ökade till 7,68 kr (5,02). Kassaflödet efter investeringar var starkt och uppgick till 317 mkr (112), exklusive förvärv. Styrelsen föreslår en utdelning om 6,00 kr (5,00), varav 2,50 (2,00) utgör en extra utdelning till följd av koncernens starka finansiella position.

- 2012 blev det hittills bästa året i Nolatos historia, kommenterar Nolatos koncernchef Hans Porat.

Nolato Medical ökade omsättningen med 26 procent till 1.159 mkr (917) och rörelseresultatet (EBITA) med 21 procent till 133 mkr (110). EBITA-marginalen uppgick till 11,5 procent (12,0).

- Flertalet av affärsområdets kundsegment har haft stabil volymutveckling och försäljningen har utvecklats i linje med marknaden, konstaterar Hans Porat.

Nolato Telecoms omsättning ökade med 66 procent till 1.548 mkr (935), varav vidareförsäljning av komponenter var 0 mkr (95). Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 96 mkr (11) och EBITA-marginalen till 6,2 procent (1,2).

- Uppstart av nya kundprojekt har genomförts som planerat och efterfrågan på den nya produkterna har varit stark, säger Hans Porat. Den under året förnyade produktportföljen har, tillsammans med högt och relativt stabilt kapacitetsutnyttjande från och med andra kvartalet, förbättrat marginalen.

Nolato Industrials omsättning ökade med 4 procent till 1.170 mkr (1.129). Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 105 mkr (102), med en fortsatt stark EBITA-marginal om 9,0 procent (9,0).

- Framflyttade marknadspositioner, nya produkter och god efterfrågan fram till slutet av tredje kvartalet har bidragit till högre omsättning, kommenterar Hans Porat.

Den finansiella ställningen är fortsatt stark. Vid årsskiftet uppgick soliditeten till 46 procent (54) och nettoskulden var 78 mkr (82).

Årsstämma hålls den 25 april kl 16.00 i Grevie.


---------------------------------------------------------------------- För ytterligare information kontakta: Hans Porat, VD och koncernchef, 0431 442294 Per-Ola Holmström, vice VD och finansdirektör, 0431 442293

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produkter och system till ledande kunder inom bland annat medicinteknik, telekom, hygien, fordon och andra utvalda industrisegment. Nolatoaktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic i segmentet Stockholm Mid Cap och ingår i sektorn Industrials. www.nolato.se Informationen är sådan som Nolato AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 februari 2013 kl 14.30.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/nolato/r/nolatos-basta-ar-hittills,c9365921

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/966/9365921/88920.pdf

Show as PDF