Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Fortsatt starkt resultat och god kapitalavkastning

14:30 / 24 October 2013 Nolato Press release

Nolato redovisar i dagens delårsrapport för tredje kvartalet fortsatt starkt resultat och god kapitalavkastning. Koncernens omsättning ökade med 12 procent till 1.119 mkr (999) och rörelseresultatet (EBITA) ökade med 23 procent till 103 mkr (84). Resultatet per aktie den senaste 12-månadersperioden ökade till 11,25 kr (6,70).

- Det är mycket glädjande att vår starka utveckling har fortsatt under tredje kvartalet, kommenterar Nolatos koncernchef Hans Porat.

Affärsområde Nolato Medical ökade omsättningen med 8 procent till 310 mkr (288), vilket var väl i linje med marknadens tillväxt. Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 41 mkr (32) och EBITA-marginalen ökade till 13,2 procent (11,1).

- Flertalet av affärsområdets kundsegment har haft en god volymutveckling, kommenterar Hans Porat. Marginalen har påverkats positivt av gynnsam produktmix.

Affärsområde Nolato Telecom ökade omsättningen med 16 procent till 516 mkr (444). Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 35 mkr (35) och EBITA-marginalen till 6,8 procent (7,9).

- Successivt förnyad produktportfölj under andra halvåret, med en något högre materialandel, har påverkat marginalen, konstaterar Hans Porat.

Affärsområde Nolato Industrial ökade omsättningen med 9 procent till 293 mkr (268). Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 33 mkr (24) och EBITA-marginalen till mycket starka 11,3 procent (9,0).

- Volymerna har varit stabila och semesterperioden uppvisade en högre efterfrågan i år än under motsvarande period föregående år. Tillsammans med hög produktivitet och en gynnsam produktmix har det givit en positiv marginaleffekt, säger Hans Porat.

Vid dagens styrelsemöte fattades beslut att bygga ut den ungerska fabriken med ytterligare 3.700 kvadratmeter för att möjliggöra ytterligare framtida expansion.

Nolatos finansiella ställning är fortsatt god. Avkastning på sysselsatt kapital för den senaste 12-månadersperioden var 25,5 procent (17,8). Nettoskulden uppgick till 75 mkr (323) och soliditeten till 45 procent (43).

Bokslutskommunikén för 2013 lämnas den 4 februari 2014.

Årsstämma hålls den 28 april 2014.

--------- För ytterligare information kontakta: Hans Porat, VD och koncernchef, 0705 517550 Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produkter till ledande kunder inom bland annat medicinteknik, telekom, hygien, fordon och andra utvalda industri­segment.

B-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Nolato är ett MidCap-företag i sektorn Industrials.

Informationen är sådan som Nolato AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 oktober 2013 kl 14.30. www.nolato.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/nolato/r/fortsatt-starkt-resultat-och-god-kapitalavkastning,c9487226

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/966/9487226/175345.pdf

Show as PDF