Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Stark utveckling för samtliga affärsområden

14:30 / 20 July 2012 Nolato Press release

Nolato redovisar i dagens delårsrapport för andra kvartalet 2012 en stark utveckling för samtliga affärsområden. Koncernens omsättning ökade med 37 procent till 1.046 mkr (766), rörelseresultatet (EBITA) ökade till 81 mkr (53) och resultatet per aktie ökade till 2,05 kr (1,33).

- Det är mycket glädjande att vår starka utveckling har fortsatt även under andra kvartalet, säger Nolatos koncernchef Hans Porat.

Affärsområde Nolato Medical ökade omsättningen med 34 procent till 315 mkr (235). Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 36 mkr (29) och EBITA-marginalen uppgick till 11,4 procent (12,3). Det nyförvärvade brittiska bolaget, Nolato Jaycare, har konsoliderats från 1 april och svarade för 68 mkr av affärsområdets omsättning.

- Flertalet av Nolato Medicals kundsegment har haft god volymutveckling, konstaterar Hans Porat. Produktförsäljningen har utvecklats i linje med marknaden, medan den projektrelaterade omsättningen var fortsatt lägre. Integreringen av den brittiska enhet som förvärvades under april har löpt enligt plan och förvärvet har tagits väl emot av kunderna.

Affärsområde Nolato Telecom ökade omsättningen med 70 procent till 423 mkr (249). Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 21 mkr (4) och EBITA-marginalen till 5,0 procent (1,6).

- Efterfrågan på de nya mobiltelefonrelaterade produkter som har startats upp under kvartalet har varit mycket stark, kommenterar Hans Porat. Den successivt förnyade produktportföljen samt ett högt kapacitetsutnyttjande har påverkat marginalen positivt.

Affärsområde Nolato Industrial ökade omsättningen med 9 procent till 309 mkr (283). Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 29 mkr (27) och EBITA-marginalen uppgick till 9,4 procent (9,5).

- En stabil efterfrågan på befintliga produkter, framflyttade marknadspositioner och goda volymer för nya produkter har bidragit till den högre omsättningen, konstaterar Hans Porat.

Nolatos finansiella ställning är fortsatt stark. Nettoskulden uppgick vid halvårsskiftet till 369 mkr (111) och soliditeten till 42 procent (50).


-------------- För ytterligare information kontakta: Hans Porat, VD och koncernchef, 0431 442294 Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0431 442293

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produktsystem till ledande kunder inom bland annat medicinteknik, telekom, hygien, fordon och andra utvalda industri­segment. Nolatoaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic i segmentet Stockholm Mid Cap och ingår i sektorn Industrials. www.nolato.se Denna information är sådan som Nolato AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 juli 2012 kl 14.30.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/nolato/r/stark-utveckling-for-samtliga-affarsomraden,c9286303

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/966/9286303/32029.pdf

Show as PDF