Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Stark omsättnings- och resultatutveckling

14:30 / 24 October 2012 Nolato Press release

Nolato redovisar i dagens delårsrapport för tredje kvartalet 2012 en stark utveckling av såväl omsättning som resultat. Koncernens omsättning ökade med 39 procent till 999 mkr (718), rörelseresultatet (EBITA) ökade till 84 mkr (54) och resultatet per aktie ökade till 1,98 kr (1,37).

- Det är mycket glädjande att vår starka utveckling har fortsatt under tredje kvartalet, säger Nolatos koncernchef Hans Porat.

Affärsområde Nolato Medical ökade omsättningen med 31 procent till 288 mkr (220). Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 32 mkr (25) och EBITA-marginalen uppgick till 11,1 procent (11,4). Det nyförvärvade brittiska bolaget, Nolato Jaycare, har konsoliderats från 1 april och svarade i kvartalet för 67 mkr av affärsområdets omsättning.

- Nolato Medicals produktförsäljning har utvecklats i linje med marknaden, medan den projektrelaterade omsättningen var fortsatt låg, konstaterar Hans Porat. Den under våren förvärvade brittiska enheten utvecklas enligt plan.

Affärsområde Nolato Telecoms omsättning fördubblades till 444 mkr (220). Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 35 mkr (7) och EBITA-marginalen till 7,9 procent (2,3 exkl. engångsposter).

- Efterfrågan på den nya produktportföljen har varit fortsatt mycket stark, kommenterar Hans Porat. Lageruppbyggnad har dessutom skett hos kunderna inför de kinesiska helgdagarna i början av fjärde kvartalet.

Affärsområde Nolato Industrials omsättning uppgick till 268 mkr (279). Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 24 mkr (26) och EBITA-marginalen till 9,0 procent (9,3).

- Under slutet av kvartalet noterade vi en konjunkturell avmattning för ett flertal av segmenten inom affärsområdet, konstaterar Hans Porat.

Nolatos finansiella ställning är fortsatt stark. Nettoskulden uppgick vid utgången av kvartalet till 286 mkr (66) och soliditeten till 45 procent (52). Nettoskulden har ökat till följd av finansiering av förvärvet samt ökat rörelsekapitalbehov.

Bokslutskommunikén för 2012 lämnas den 5 februari 2013. Årsstämma kommer att hållas den 25 april 2013.


-------------- För ytterligare information kontakta: Hans Porat, VD och koncernchef, 0431 442294 Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0431 442293

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produkter och system till ledande kunder inom bland annat medicinteknik, telekom, hygien, fordon och andra utvalda industrisegment. Nolatoaktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic i segmentet Stockholm Mid Cap och ingår i sektorn Industrials. www.nolato.se Denna information är sådan som Nolato AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 oktober 2012 kl 14.30.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/nolato/r/stark-omsattnings--och-resultatutveckling,c9323870

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/966/9323870/58767.pdf

Show as PDF