Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Svag efterfrågan inom Nolato Telecom under kvartalet. Stark utveckling för övriga affärsområden.

14:00 / 27 April 2011 Nolato Press release

Nolato redovisar i dagens delårsrapport för tre månader en omsättning på 759 mkr (746) och ett rörelseresultat (EBITA) på 44 mkr (63). Resultatet per aktie uppgick till 1,06 kr (1,71) och kassaflödet efter investeringar till 111 mkr (0). - Som vi tidigare har informerat om så påverkades första kvartalets omsättning och resultat negativt av en minskad efterfrågan på Nolato Telecoms befintliga produktportfölj, kommenterar Nolatos koncernchef Hans Porat. Efter en stark inledning i början av året sjönk efterfrågan markant efter det kinesiska nyåret i början av februari. - Nedgången har dock till viss del kompenserats av god utveckling inom övriga affärsområden, konstaterar Hans Porat. Nolato Medicals omsättning ökade med 25 procent till 232 mkr (186) och rörelseresultatet (EBITA) ökade med 22 procent till 28 mkr (23). - Flertalet av affärsområdets kundsegment har haft en god volymutveckling och verksamheten har utvecklats väl i linje med marknadens tillväxt. Nolato Telecom minskade omsättningen med 19 procent till 259 mkr (320) och rörelseresultatet (EBITA) uppgick till -4 mkr (32). - Uppstart pågår av nya kundprojekt, som successivt ersätter den äldre produktportföljen, säger Hans Porat. Det råder dock generellt en osäkerhet på marknaden vad gäller tillgången på elektronikkomponenter till följd av naturkatastrofen i Japan, vilket bedöms påverka volymer samt tidpunkt för uppstarter av nya projekt under 2011. Nolato Industrials omsättning ökade med 11 procent till 268 mkr (241) och rörelseresultatet (EBITA) med 47 procent till 25 mkr (17). - En god efterfrågan, framflyttade marknadspositioner och nya produkter har bidragit till den högre omsättningen, konstaterar Hans Porat. Nolato har en fortsatt stark finansiell ställning. Finansiella nettotillgången uppgick till +80 mkr (-44) och soliditeten till 54 procent.


-------------- För ytterligare information kontakta: Hans Porat, VD och koncernchef, 0431 442294 Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0431 442293

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produktsystem till ledande kunder inom bland annat medicinteknik, telekom, hygien, fordon och andra utvalda industrisegment. Omsättningen 2010 uppgick till 3,4 miljarder kronor. Nolatoaktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic i segmentet Stockholm Mid Cap och ingår i sektorn informationsteknik. www.nolato.se Informationen är sådan som Nolato AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2011 kl 14.00.

Show as PDF