Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Välkommen till årsstämma i Nolato AB (publ)

07:00 / 23 March 2010 Nolato Press release

Aktieägarna hälsas välkomna till Nolatos årsstämma onsdagen den 28 april 2010 klockan 16.00 i Idrottsparken, Grevie.

Anmälan Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 22 april 2010, dels anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast torsdagen den 22 april 2010 kl 16.00.

Anmälan görs på ett av följande sätt: – med det svarskort som bifogas årsredovisningen vid utskicket till de aktieägare som önskat erhålla denna – per e-post – per fax till 0431-442291 – per post till Nolato AB, 260 93 Torekov.

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt i förekommande fall namn på eventuella biträden. Uppgifterna används endast för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt insändas i original tillsammans med anmälan, jämte – i det fall fullmaktsgivaren är juridisk person – registreringsbevis eller annan handling utvisande firmatecknares behörighet. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden ska anmäla detta inom den tid som gäller för aktieägares anmälan.

Aktieägare som genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att efter anmälan deltaga i stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken senast torsdagen den 22 april 2010, måste aktieägare i god tid före detta datum begära omregistrering hos förvaltaren.

Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 7. Anförande av verkställande direktören och eventuella frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning 8. Beslut om: a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen b) dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 12. Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare 13. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma 14. Eventuella övriga ärenden 15. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Förslag till val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 1): Den valberedning, som bildats i enlighet med den nomineringsprocedur som beslutades vid 2009 års årsstämma, representerande bolagets största aktieägare och cirka 71 procent av antalet röster i bolaget, har föreslagit att styrelsens ordförande Fredrik Arp skall väljas till ordförande vid årsstämman 2010.

Framläggande av årsredovisningen (dagordningens punkt 6): I samband med framläggandet av årsredovisningen kommer styrelsens arbete under 2009 att presenteras, innefattande: (a) en redogörelse för valberedningens arbete, funktion och medlemmar (b) en redogörelse för ersättningsutskottets arbete, funktion och medlemmar och (c) en redogörelse för styrelsens arbete med revisionsfrågor.

Utdelning(dagordningens punkt 8b): Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna med SEK 3:00 per aktie. Som avstämningsdag för utdelning har styrelsen beslutat föreslå årsstämman måndagen den 3 maj 2010. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 6 maj 2010.

Val av styrelse samt arvode till styrelse och revisorer (dagordningens punkter 9 – 11): Valberedningen har meddelat bolaget att de kommer att föreslå årsstämman besluta: – att antalet styrelseledamöter skall bestå av sju ordinarie ledamöter och inga suppleanter. – att styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits erhåller ett oförändrat arvode om totalt 1.030.000 kronor, exklusive reseersättning, (1.030.000) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande bland icke anställda årsstämmovalda ledamöter: Ordföranden 250.000 kr (250.000) och övriga ledamöter 130.000 kr per ledamot (130.000). Revisionsutskottets ordförande 50.000 kr (50.000) och ledamot 30.000 kr (30.000). Ersättningsutskottets ordförande 50.000 kr (50.000). – att revisorernas arvode utgår enligt avtal och att eventuellt tillkommande arbete ersätts enligt överenskommelse. Nuvarande revisorer valdes vid årsstämman 2008 för en mandatperiod av fyra år. – att omval äger rum av styrelseledamöterna Fredrik Arp, Gun Boström, Henrik Jorlén, Erik Paulsson, Hans Porat och Lars-Åke Rydh. Styrelseledamoten Roger Johanson har avböjt omval vid årsstämman 2010. – att nyval äger rum av Anna Malm Bernsten. Anna Malm Bernsten är 49 år och civilingenjör. Hon har 25 års erfarenhet av försäljning och marknadsföring inom internationella företag och mer än 10 års erfarenhet inom ledningsgrupper i börsnoterade bolag. Hon har framförallt varit verksam inom Pharmaceutical- och MedTechbolag och har även flera års erfarenhet av styrelsearbete i både onoterade och publika bolag, bland annat Artimplant, Fagerhult och Medivir. – att till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslå Fredrik Arp

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (dagordningens punkt 12): Ledande befattningshavare utgörs av verkställande direktören och övriga medlemmar av koncernledningen (totalt 4 personer). Styrelsen föreslår årsstämman att besluta att fastställa följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilka i huvudsak står i överensstämmelse med de riktlinjer som har tillämpats av bolaget under år 2009, förutom en föreslagen ökning av den maximala rörliga ersättningen för övriga ledande befattningshavare, exklusive verkställande direktören, till 40 procent (tidigare 30 procent).

I huvudsak innebär styrelsens förslag att marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor ska tillämpas. Kompensationen ska bestå av fast grundlön, rörlig ersättning, pensionspremie samt övriga ersättningar. Den rörliga ersättningen ska i huvudsak baseras på måluppfyllelse av ekonomiska utfall. Den rörliga ersättningen kan uppgå till maximalt 40 procent av grundlönen. För verkställande direktören finns ett treårsavtal tecknat 2007, där ytterligare ersättning kan utgå baserad på utvecklingen av Nolatos aktiekurs. Denna ersättning är maximerad till ett belopp motsvarande 50 procent av grundlönen som erhållits under perioden. Pensionspremier för verkställande direktören ska uppgå till 40 procent av pensionsgrundande lön och vara avgiftsbestämda, med pensionsålder 65 år. För övriga befattningshavare ska gälla avgiftsbestämd pensionsplan och pensionsålder 65 år. Uppsägningslön och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga 24 månader för befattningshavarna. Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i speciella fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Förslag till valberedning (dagordningens punkt 13): Valberedningen har underrättat bolaget att de kommer att föreslå årsstämman besluta: 1. Att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fem till röstetalet största aktieägarna vid september månads utgång. Namnen på de fem ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras så snart de utsetts, men senast sex månader före årsstämman 2011. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. 2. Att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2011 för beslut: (a) förslag till stämmoordförande, (b) förslag till styrelse, (c) förslag till styrelseordförande, (d) förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, (e) förslag till arvode för bolagets revisorer, (f) förslag rörande valberedning inför årsstämman 2012.

Övrigt Redovisningshandlingar, revisionsberättelse jämte revisorns yttrande om ersättning till ledande befattningshavare och övriga handlingar som kommer att läggas fram på stämman enligt punkt 8, kommer senast från och med den 13 april 2010 att hållas tillgängliga hos bolaget, adress Nolatovägen, 260 93 Torekov.

Handlingarna finns då också tillgängliga på Nolatos hemsida, www.nolato.se, under finansiell information, de skickas även till de aktieägare som begär det.

Välkomna!

Torekov i mars 2010 Nolato AB (publ) Styrelsen


---------------------------------------------------------------------- För ytterligare information kontakta: Hans Porat, VD och koncernchef, 0431 442294 Per-Ola Holmström, vice VD och finansdirektör, 0431 442293

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produktsystem till ledande kunder inom bland annat medicinteknik, telekom, hygien, fordon och andra utvalda industri­segment. Koncernen har omkring 4.300 medarbetare. Nolatoaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic i segmentet Stockholm Small Cap och ingår i sektorn informationsteknik. www.nolato.se

Show as PDF