Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato sex månader 2007: Mycket stark tillväxt för Nolato Medical och återhämtning för Nolato Telecom i Q2

13:30 / 19 July 2007 Nolato Press release

Nolato redovisar i dagens rapport för sex månader 2007 en mycket stark tillväxt för Nolato Medical samt förbättrat resultat för Nolato Telecom under det andra kvartalet, jämfört med årets första kvartal.

– Nolato Medical hade under andra kvartalet en omsättningstillväxt på 176 procent och resultatet nästan tredubblades jämfört med samma period föregående år, konstaterar ­Georg Brunstam, som är vd och koncernchef i Nolato. Förvärven av Medical Rubber och Cerbo har utvecklats mycket väl, samtidigt som den organiska tillväxten var 22 procent.

– Resultatet för Nolato Telecom har förbättrats under andra kvartalet, med bättre volymer jämfört med det första, kommenterar Georg Brunstam. Den minskade omsättningen, jämfört med motsvarande period föregående år, beror framför allt på bortfallet av BenQ samt en förändrad produktmix för Nolato Telecom, med mindre andel inköpta komponenter.

För koncernen redovisas en omsättning under första halvåret på 1.196 MSEK (1.461) och ett EBITA exklusive engångsposter på 86 MSEK (113). Resultat efter skatt uppgick till 51 MSEK (88) och resultat per aktie uppgick till 1,94 SEK (3,35). Justerat resultat per aktie, exklusive engångsposter samt immateriella avskrivningar för företagsförvärv, uppgick till 2,20 SEK (3,35).

– Kassaflödet efter investeringar var mycket starkt och uppgick till 104 MSEK (102), exklusive förvärv och avyttringar, kommenterar Georg Brunstam.

– Volymerna inom Nolato Industrial har varit goda, med bra omsättningsutveckling och förbättrat resultat.

Under det andra kvartalet avyttrades verksamheten med tryckta kartongförpackningar för läkemedelsindustrin, som ingick i förvärvet av Cerbo, men som ligger utanför Nolatos kärnområde.

Den fullständiga rapporten finns att tillgå på www.nolato.se


---------------------------------------------------------------------- För ytterligare information kontakta: Georg Brunstam, vd och koncernchef, 0431 442294 eller 0708 551251 Per-Ola Holmström, vice vd och finansdirektör, 0431 442293 eller 0705 763340

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien och andra utvalda industrisegment. Koncernen har verksamhet i Sverige, Estland, Frankrike, Japan, Kina, Malaysia, Norge, Polen, Tjeckien och Ungern. Nolatoaktien är noterad på OMX Nordiska Börs i segmentet Mid Cap, där aktien ingår i sektorn informationsteknik. www.nolato.se

Show as PDF