Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Stämmokommuniké från årsstämma i Nolato

17:08 / 27 April 2006 Nolato Press release

Nolato har idag hållit årsstämma, i närvaro av ca 150 aktiägare. Till ordförande vid stämman valdes Carl-Gustaf Sondén.

Beslut avseende utdelning Årsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag om utdelning med kr 2,40 per aktie.

Beslut avseende val av styrelse och arvoden Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag: – att sju styrelseledamöter väljs utan några styrelsesuppleanter – att omval sker av styrelseledamöterna Carl-Gustaf Sondén, Gun Boström, Henrik Jorlén, Erik Paulsson, Claes Warnander, Lars-Åke Rydh och Georg Brunstam. – att Carl-Gustaf Sondén väljs som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma – att styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits erhåller ett arvode om totalt 820.000 kr exkl. reseersättning, att fördelas med 220.000 kr till ordföranden samt med 120.000 kr till övriga i bolaget ej anställda, bolagsstämmovalda ledamöter.

Beslut avseende valberedning Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag: 1. Att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fem till röstetalet största aktieägarna vid september månads utgång. Namnen på de fem ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras så snart de utsetts, men senast sex månader före årsstämman 2007. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. 2. Att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas den ordinarie bolagsstämman 2007 för beslut: (a) förslag till stämmoordförande, (b) förslag till styrelse, (c) förslag till styrelseordförande, (d) förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, (e) förslag rörande valberedning inför 2008 års årsstämma.

Beslut avseende ändring av bolagsordningen Årsstämman fattade beslut om ändring av bolagsordningen med anledning av ny aktiebolagslag i enlighet med styrelsens förslag. Ändringarna innebär i huvudsak: – att bestämmelsen om akties nominella belopp ersätts med en bestämmelse om ett lägsta och högsta antal aktier i bolaget – att aktieägarna skall ha företrädesrätt även vid kvittningsemission och att företrädesrätt även skall tillämpas vid emission av teckningsoptioner och konvertibler – att kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri. Årsstämman fattade även beslut om att i enlighet med styrelsens förslag uppdatera bolagets verksamhets­beskrivning till en lydelse som mera korrekt beskriver bolagets nuvarande verksamhet: Bolaget skall – direkt eller genom innehav av aktier eller andelar i andra företag – ha till föremål för sin verksamhet att bedriva industriell rörelse, företrädesvis med polymera komponenter och produktsystem, och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Övriga beslut Årsstämman beslutade om fastställande av resultat- och balansräkningar för Nolato AB samt koncernen, vinstdispositioner samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2005.

Koncernchefens anförande på stämman finns på www.nolato.se


---------------------------------------------------------------------- För ytterligare information kontakta: Georg Brunstam, VD och koncernchef, 0431 442294 eller 0708 551251 Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0431 442293 eller 0705 763340

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien och andra utvalda industrisegment. Koncernen har verksamhet i Sverige, Estland, Japan, Kina, Malaysia och Ungern. Nolatoaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.

Show as PDF