Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato redovisar förbättrat helårsresultat - Fjärde kvartalet upp 34 procent

13:59 / 6 February 2006 Nolato Press release

Nolato redovisar i dagens bokslutskommuniké ett mycket starkt fjärde kvartal och ett förbättrat helårsresultat. Resultat efter finansnetto för fjärde kvartalet ökade med 34 procent till 67 Mkr och för helåret med 12 procent till 208 Mkr. Även resultat per aktie ökade med 34 procent till 6,88 kr.

Januari – december 2005 • Koncernens omsättning uppgick till 2.256 Mkr (2.401) • Rörelseresultatet ökade med 10% till 221 Mkr (201) • Resultat efter finansnetto ökade med 12% till 208 Mkr (185) • Resultat per aktie ökade med 34% till 6,88 kr (5,15)

– 2005 blev det hittills bästa året i Nolatos historia, kommenterar Georg Brunstam, Vd och koncern­chef i Nolato. Alla affärsområden har haft en god resultatutveckling och stärkt sina marknads­positioner.

Stark utveckling i Asien för mobiltelefoni, hög effektivitet i de svenska bolagen, förbättrat resultat i Ungern och mycket stark tillväxt inom medicinteknik har bidragit till det goda resultatet.

– Finansiellt står vi nu åter mycket starka, med bra kassaflöde och en soliditet på 50 procent. Efter de svaga åren i början av 2000-talet nådde vi en successiv förbättring 2003, som följdes av ett bra 2004 och nu ett 2005 som blev ytterligare bättre. Vi känner att vi nu står väl rustade för framtiden.

För 2006 är framtidsutsikterna att Nolato Telecom bedöms öka sin omsättning till följd av ökade volymer och större värde per levererad enhet. Nolato Industrials omsättning bedöms vara relativt oförändrad, medan Nolato Medical bedöms fortsätta sin positiva omsättningsutveckling.

Styrelsens förslag till utdelning är en höjning med 37 procent till 2,40 kr per aktie (1,75). Bolagsstämma kommer att hållas den 27 april 2006.

Den kompletta bokslutskommunikén finns tillgänglig på www.nolato.se


---------------------------------------------------------------------- För ytterligare information kontakta: Georg Brunstam, VD och koncernchef, 0431 442294 eller 0708 551251 Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0431 442293 eller 0705 763340

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien och andra utvalda industrisegment. Koncernen har verksamhet i Sverige, Estland, Japan, Kina, Malaysia och Ungern. Nolatoaktien är sedan 1984 noterad på Stockholmsbörsens O-lista.

Show as PDF