Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato delårsrapport 6 mån

13:00 / 20 July 2005 Nolato Press release

- Koncernens omsättning uppgick till 1.108 Mkr (1.204) - Rörelseresultatet uppgick till 91 Mkr (96) - Resultat efter finansnetto uppgick till 83 Mkr (88) - Resultat efter skatt ökade till 63 Mkr (60) - Resultat per aktie ökade till 2,40 kr (2,25) - Kassaflödet efter investeringar uppgick till 87 Mkr (85)

ANDRA KVARTALET

Koncernens omsättning under andra kvartalet uppgick till 565 Mkr (611). Den totala marknaden för mobil­telefoner har ökat i volym enligt förväntan. Priskonkurrensen är fortsatt stark. Merparten av Nolato Industrials prioriterade marknadssegment har haft stabila volymer. Marknaden inom de nischer där Nolato Medical är verksamt, har haft en positiv utveckling under kvartalet. Omsättningen inom Nolato Telecom uppgick till 276 Mkr (339). Volymerna har totalt sett ökat något, med en stark ökning av verksamheten i Asien, men med svagare utveckling i den europeiska verksamheten. Denna förskjutning i marknadsmixen har samtidigt medfört att den genomsnittliga pris- och kostnadsnivån varit lägre per levererad enhet, jämfört med samma period föregående år. Faktureringen påverkades negativt med 25 Mkr av att försäljningen av produkter med högt värde av inköpta komponenter har minskat under kvartalet. Nolato Industrials omsättning var oförändrad och uppgick till 244 Mkr (244). Fordonsindustrin har uppvisat en fortsatt positiv utveckling. Volymerna till household har minskat, framförallt som ett resultat av vidtagna åtgärder i den ungerska verksamheten. Nolato Medical ökade omsättningen till 49 Mkr (32) eller med 53 procent jämfört med samma period föregående år. Exklusive förvärv, var den organiska tillväxten 31 procent. Volymerna har varit mycket goda för flertalet av Nolatos kunder. Koncernens rörelseresultat uppgick till 51 Mkr (56). Rörelseresultatet för Nolato Telecom minskade med 7 Mkr medan resultatet för Nolato Industrial var oförändrat och resultatet för Nolato Medical ökade med 5 Mkr jämfört med samma period föregående år. Rörelsemarginalen för Nolato Telecom var i stort sett oförändrad och uppgick till 10,1 procent (10,3). Marginalen för Nolato Industrial uppgick till 7,8 procent (7,8) och var därmed oförändrad jämfört med samma period föregående år. Nolato Medical förbättrade marginalen till mycket starka 24,5 procent (21,9). En fortsatt god volymutveckling samt gynnsam produktmix har lett till förbättrade marginaler. Sammantaget var koncernens rörelsemarginal stark och uppgick till 9,0 procent (9,2). Under föregående år ledde de stigande oljepriserna samt det ökade kapacitetsutnyttjandet bland tillverkare av plastråvara till stigande priser på råvara för plasttillverkning. Råvarupriserna har stabiliserats på en fortsatt hög nivå. Nolatos resultat under andra ­kvartalet har endast påverkats marginellt av råvaruprisförändringarna. Resultatet efter finansnetto uppgick till 47 Mkr (51). I finansnettot ingår resultateffekter av valutaförändringar med 0?Mkr (+2) under andra kvartalet, varav merparten avser omräkningsdifferenser på lån i utländsk valuta i de utländska verksamheterna. Resultatet efter skatt var oförändrat och uppgick till 36 Mkr (36).

F Ö R S T A H A L V Å R E T 2 0 0 5

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT

Koncernens omsättning uppgick till 1.108 Mkr (1.204) under första halvåret. Koncernens rörelseresultat uppgick till 91 Mkr (96). Rörelsemarginalen ökade till 8,2 procent jämfört med 8,0 procent för samma period föregående år. Resultatet efter finansnetto uppgick till 83 Mkr (88). I finansnettot ingår resultateffekter av valutaförändringar med –?1 Mkr (+5) under första halvåret, varav merparten avser omräkningsdifferenser på lån i utländsk valuta i de utländska verksamheterna. Resultatet efter skatt ökade till 63 Mkr (60). Resultatet per aktie ökade till 2,40 kr (2,25). Den effektiva skattesatsen har sjunkit och uppgick till 24 procent (32), tack vare låg skattesats i den kinesiska verksamheten. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 18,9 procent för senaste tolvmånadersperioden (18,9 procent för kalenderåret 2004). Avkastningen på operativt kapital uppgick till 22,5 procent för senaste tolvmånadersperioden (23,7 procent för kalenderåret 2004).

NOLATO TELECOM

Omsättningen uppgick till 551 Mkr (676), vilket motsvarar 49 procent (56) av koncernens totala omsättning. Jämfört med samma period föregående år har omsättningen påverkats negativt med cirka 75 Mkr på grund av en lägre andel produkter med högt värde av inköpta komponenter. Från och med halvårsskiftet upphör denna effekt. Volymutvecklingen för produkter till mobiltelefoner har varit positiv jämfört med motsvarande period föregående år. Samtidigt har den genomsnittliga pris- och kostnadsnivån per enhet varit lägre, vilket omsättningsmässigt motverkat volymökningen. Satsningen i Asien fortsätter med ytterligare utbyggnad av verktygs­kapaciteten i Kina, både genom nyinvestering och omflyttning från Europa. Vidare har beslut fattats om nyinvestering i lackeringskapacitet i Kina. För att ytterligare förbättra kund­erbjudandet kommer Nolato Telecom att etablera en tillverkningsenhet i Kuala Lumpur, Malaysia, med en logistik- och monteringsenhet som första steg. Volymerna av nätverksprodukter för telekom har varit lägre, framförallt beroende på lagerjusteringar under förs­ta kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 51 Mkr (60). Rörelsemarginalen har förbättrats till 9,3 procent (8,9). Marginalen har framförallt förbättrats som en följd av lägre andel volymer med högt värde av inköpta komponenter.

NOLATO INDUSTRIAL

Omsättningen uppgick till 475 Mkr (472), vilket motsvarar 43 procent (39) av koncernens totala omsättning. Volymerna har varit stabila för flertalet kunder. Fordonsindustrin har uppvisat en positiv utveckling, medan volymerna till household har minskat. Rörelseresultatet uppgick till 35 Mkr (35). Rörelsemarginalen var oförändrad och uppgick till 7,4 procent (7,4). Priskonkurrensen är fortsatt stark liksom kraven på en ökad andel produktion i lågkostnadsländer. Nolato har här en stark position, med såväl kostnadseffektiva enheter i Sverige, som befintliga produktionsenheter i lågkostnadsländer. I den ungerska verksamheten, har den översyn av lönsamheten per segment/kundprojekt som gjordes under andra halvåret 2004, lett till att verksamheten inriktas mot fordon, hygien och utvalda allmänna industrisegment. De nya kundprojekt som erhölls 2004 utvecklas positivt. Med anledning av förändringen av verksamhetens inriktning, har kostnadsreduceringar genomförts under andra kvartalet. Resultat­trenden har förbättrats i Ungern under andra kvartalet, även om resultatet fortsatt var negativt också under andra kvartalet 2005.

NOLATO MEDICAL

Omsättningen ökade med 42 procent till 88 Mkr (62), vilket motsvarar 8 procent (5) av koncernens totala omsättning. Den förvärvade verksamheten som konsoliderats från och med 1 juli föregående år har utvecklats väl. Exklusive förvärv var den organiska tillväxten 21 procent. Nolato Medical har tecknat avtal med Novo Nordisk gällande produktion av insulinpennan InnoLet. Denna är speciellt utvecklad för insulinpatienter med begränsad fingerrörlighet eller nedsatt synförmåga. Produktionen av insulinpennan kommer att inledas under hösten, för att nå fulltakt i slut­et av året. Nyrekrytering kommer att göras med cirka 20 personer vid Nolato Medicals produktionsenhet i Lomma. Avtalet innebär omkring 15 procent omsättningstillväxt för Nolato Medical. Rörelseresultatet uppgick till 20 Mkr (12). Rörelsemarginalen var mycket hög under första halvåret och uppgick till 22,7 procent (19,4), framförallt tack vare gynnsam produktmix samt fortsatt bra volymer. Personal Genomsnittligt antal årsanställda under perioden uppgick till 2.764 personer (2.506). Antalet anställda har ökat i Kina, medan antalet har minskat i Kristianstad och Ungern.

INVESTERINGAR

De totala bruttoinvesteringarna i an­läggningstillgångar uppgick till 67 Mkr (71).

FINANSIELL STÄLLNING

Kassaflödet före investeringar uppgick till 154 Mkr (156). Kassaflödet efter investeringsverksamheten uppgick till 87 Mkr (85). Nettoinvesteringarna uppgick till 67 Mkr (71). Räntebärande tillgångar uppgick till 135 Mkr och räntebärande skulder och avsättningar till 270 Mkr, att jämföras med 214 Mkr respektive 377 Mkr vid det senaste årsskiftet. Nettoskulden uppgick därmed till 135 Mkr, att jämföras med 163 Mkr vid det senaste årsskiftet. Eget kapital uppgick till 695 Mkr jämfört med 661 Mkr vid det senaste årsskiftet. Soliditeten uppgick till 46 procent jämfört med 41 procent vid det senaste årsskiftet.

FRAMTIDSUTSIKTER

Volymtillväxten på mobiltelefonmarknaden bedöms avta under 2005 jämfört med 2004 och uppgå till 5 – 10 procent. Nolato Telecoms utveckling präglas till stor del av denna marknadstillväxt, samtidigt som en fortsatt stark prispress samt flyttning av produktion och kostnader till Asien påverkar intäkterna i motsatt riktning. Nolato står fast vid bedömningen i bokslutskommunikén, att detta kommer att medföra en oförändrad eller något minskad omsättning för Nolato Telecom under 2005. Nolato Industrial utvecklas i enlighet med detta områdes huvudsakliga marknad och bedöms ha stabila volymer samtidigt som prispressen fortsätter att vara stark.

MODERBOLAGET

Omsättningen uppgick till 12 Mkr (18). Resultat före skatt uppgick till 26 Mkr (–?55). Några väsentliga investeringar gjordes inte under perioden.

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport för koncernen är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering, vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation RR 31 Delårsrapporter för koncerner. De redovisningsprinciper som tillämpas i denna delårsrapport är de som beskrivs i årsredovisningen för år 2004, sidorna 52–54 samt i not 28, sidorna 64–65. Där framgår bland annat att International Financial Reporting Standards (IFRS) tillämpas från och med år 2005 och att jämförelseuppgifterna avseende år 2004 omräknats i enlighet med de nya principerna med undantag för de som gäller för finansiella instrument. I enlighet med reglerna för övergång till IFRS, tillämpas de nya principerna för finansiella instrument enbart i de delar av redovisningarna som avser 2005. Effekten på eget kapital vid årets ingång från omräkning till de nya principerna anges i not på sidan 9 i delårsrapporten. Effekterna av omräkning av jäm­förelsetal avseende resultatet för andra kvartalet 2004 samt eget kapital vid kvartalets slut beskrivs i not på sidan 9 i delårsrapporten. Motsvarande uppgifter avseende hel­året 2004 och eget kapital vid ingången och utgången av 2004 återges i not 28 i årsredovisningen som avgivits för år 2004. Enligt IFRS 1 skall redovisningen upprättas enligt de IFRS-standarder som gäller den 31 december 2005. Dessutom skall dessa standarder ha godkänts av EU. De effekter av övergången till IFRS som redovisas i denna rapport, är därför preliminära och baserade på nu gällande IFRS och tolkningar därav, vilka kan komma att ändras fram till den 31 december 2005 med åtföljande påverkan på rapporterade belopp.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Rapport för tredje kvartalet 2005: - 27 oktober 2005 Bokslutskommuniké 2005: - 6 februari 2006

Torekov 20 juli 2005 Nolato AB (publ) Georg Brunstam VD och koncernchef

Granskningsrapport Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna.

20 juli 2005 Ernst & Young AB Ingvar Ganestam, Aukt. rev. Huvudansvarig

Den kompletta rapporten finns för nerladdning från www.nolato.se


---------------------------------------------------------------------- För ytterligare information kontakta: Georg Brunstam, VD och koncernchef, 0431 442294 eller 0708 551251 Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0431 442293 eller 0705 763340

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien och andra utvalda industrisegment. Koncernen har verksamhet i Sverige, Estland, Japan, Kina och Ungern. Nolatoaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.

Show as PDF