Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Nolato AB (publ)

07:29 / 23 March 2005 Nolato Press release

Aktieägarna i Nolato AB (publ) kallas till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 27 april 2005 kl 14.00 i Idrottsparken i Grevie, med insläpp från kl 13.00.

Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i förhandlingarna på bolagsstämman skall senast torsdagen den 21 april 2005 kl 16.00 anmäla detta hos bolaget per brev till Nolato AB, 260 93 Torekov, per fax till 0431-442291 eller e-post . Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer, person- eller organisations nummer, antal aktier samt eventuella biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt, skall fullmakten i original, jämte – i det fall fullmaktsgivaren är juridisk person – registreringsbevis eller annan handling utvisande firmatecknares behörighet, insändas till bolaget före bolagsstämman.

Rätt att deltaga Endast de aktieägare som är införda i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB fredagen den 15 april 2005, har rätt att efter anmälan deltaga i bolagsstämman. Aktieägare som genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att efter anmälan deltaga i stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken senast fredagen den 15 april 2005, måste aktieägare senast några bankdagar före denna dag begära omregistrering hos förvaltaren.

Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 7. Anförande av verkställande direktören och eventuella frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning 8. Beslut om: a) fastställande av resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen b) dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 12. Beslut beträffande valberedning 13. Eventuella övriga ärenden som ankommer på stämman enligt lag eller bolagsordningen 14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut m.m. Punkt 1 Nomineringskommittén har föreslagit att styrelsens ordförande Carl-Gustaf Sondén skall väljas till ordförande för ordinarie bolagsstämman 2005.

Punkt 6 I samband med framläggandet av årsredovisningen kommer styrelsens arbete under 2004 att presenteras, innefattande: (a) en redogörelse för nomineringskommitténs arbete, funktion och medlemmar (b) en redogörelse för ersättningskommitténs arbete, funktion och medlemmar och (c) en redogörelse för styrelsens arbete med revisionsfrågor.

Punkt 8b Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna av sek 1:75 per aktie. Som avstämningsdag för utdelning har styrelsen beslutat föreslå bolagsstämman måndagen den 2 maj 2005. Beslutar bolagsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC AB fredagen den 6 maj 2005.

Punkterna 9-11 Nomineringskommittén representerande ca 68% av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har meddelat bolaget att de kommer att föreslå bolagsstämman besluta: – att antalet styrelseledamöter skall bestå av sju ordinarie ledamöter och inga suppleanter. – att styrelsen intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits tillerkänns ett arvode om totalt 730.000 kr, exkl. reseersättning (665.000 föregående år) att fördela mellan ledamöterna enligt följande bland icke anställda bolagsstämmovalda ledamöter: Ordförande föreslås att höjas med 15.000 kr från 165.000 kr till 180.000 kr och övriga ledamöter att höjas med 10.000 kr från 100.000 kronor till 110.000 kr per ledamot. – att revisorernas arvode utgår enligt avtal och att eventuellt tillkommande arbete ersätts enligt överenskommelse. Nuvarande revisorer valdes vid bolagsstämman 2004 på en mandatperiod av fyra år. Nästa ordinarie val av revisorer sker vid bolagsstämman 2008. – att omval äger rum av styrelseledamöterna Carl-Gustaf Sondén, Gun Boström, Henrik Jorlén, Erik Paulsson, Claes Warnander och Georg Brunstam. Styrelsens ledamot Krister Jorlén har avböjt omval. Att nyval äger rum av Lars-Åke Rydh, verkställande direktör i Nefab AB. Att till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma föreslås Carl-Gustaf Sondén.

Punkt 12 Familjerna Jorlén, Boström och Paulsson samt Livförsäkringsaktiebolaget Skandia, vilka aktieägare tillsammans representerar ca 68% av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har underrättat bolaget att de kommer att föreslå bolagsstämman besluta: 1. Att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fem till röstetalet största aktieägarna vid september månads utgång. Namnen på de fem ägarrepresentanterna och namnen på de aktie-ägare de företräder skall offentliggöras så snart de utsetts, men senast sex månader före ordinarie bolagsstämma 2006. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. 2. Att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas den ordinarie bolagsstämman 2006 för beslut: (a) förslag till stämmoordförande, (b) förslag till styrelse, (c) förslag till styrelseordförande, (d) förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, (e) förslag till arvode för bolagets revisorer, (f) förslag rörande valberedning inför 2007 års ordinarie bolagsstämma.

Torekov i mars 2005 Nolato AB (publ) Styrelsen


---------------------------------------------------------------------- För ytterligare information kontakta: Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0431 442293 eller 0705 763340

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och system till kunder inom mobiltelefoner och övrig telekom, fordon, medicinteknik och andra utvalda industrisegment. Koncernen har verksamhet i Sverige, Estland, Ungern och Kina. Nolatoaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista och ingår i Attract 40.

Show as PDF