Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Valberedning för Nolato AB

13:17 / 26 October 2005 Nolato Press release

På Nolatos bolagsstämma den 27 april 2005 beslöts att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fem till röstetalet största aktieägarna vid september månads utgång.

Efter diskussioner med de fem största ägarna har följande personer accepterat att ingå i Nolatos valberedning inför bolagsstämman 2006:

Henrik Jorlén, företräder familjen Jorlén, ordförande Gun Boström, företräder familjen Boström Erik Paulsson, företräder familjen Paulsson Erik Sjöström, företräder Livförsäkringsaktiebolaget Skandia

Bolagsstämman kommer att hållas den 27 april 2006. Aktieägare, som önskar lämna förslag till valberedningen, kan vända sig till någon av valberedningens representanter via e-post: , , eller .


---------------------------------------------------------------------- För ytterligare information kontakta: Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0431 442293 eller 0705 763340

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien och andra utvalda industrisegment. Koncernen har verksamhet i Sverige, Estland, Japan, Kina, Malaysia och Ungern. Nolatoaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.

Show as PDF