Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nomineringskommitté för Nolato AB

11:40 / 29 November 2004 Nolato Press release

På Nolatos bolagsstämma den 28 april 2004 uppdrogs åt styrelsens ordförande att vid tredje kvartalets utgång diskutera sammansättningen av bolagets nomineringskommitté med de fem största aktieägarna.

Dessa diskussioner har resulterat i att följande personer har ombetts och accepterat att ingå i Nolatos nomineringskommitté inför bolagsstämman 2005.

Henrik Jorlén, företräder familjen Jorlén, ordförande Gun Boström, företräder familjen Boström Erik Paulsson, företräder familjen Paulsson Erik Sjöström, företräder Skandia

Som adjungerad ingår styrelsens ordförande, Carl-Gustaf Sondén.

Bolagsstämman kommer att hållas den 27 april 2005. Aktieägare, som önskar lämna förslag avseende representanter till Nolatos styrelse, kan vända sig till styrelsens ordförande på adressen eller till någon av nomineringskommitténs representanter: , , eller


---------------------------------------------------------------------- För ytterligare information kontakta: Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0431 442293 eller 0705 763340

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och system till kunder inom mobiltelefoner och övrig telekom, fordon, medicinteknik och andra utvalda industrisegment. Koncernen har verksamhet i Sverige, Estland, Ungern och Kina. Nolatoaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista och ingår i Attract 40.

Show as PDF