Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato AB (publ): Kallelse till bolagsstämma

14:20 / 11 March 2002 Nolato Press release

Kallelse till bolagsstämma i Nolato AB (publ) Aktieägarna i Nolato AB (publ) kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 9 april 2002 kl 14.00 i Idrottsparken i Grevie. ANMÄLAN Aktieägare som önskar deltaga i förhandlingarna på bolagsstämman skall senast kl 16.00 onsdagen den 3 april 2002 anmäla detta hos bolaget per brev till Nolato AB, 260 93 Torekov eller per fax till 0431-44 22 91. Anmälan kan även göras via telefon 0431-44 22 90 eller e-post nolatoab@nolato.se. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt eventuella biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt, registreringsbevis eller annan behörighetshandling, bör denna sändas in i god tid före bolagsstämman. RÄTT ATT DELTAGA Endast de aktieägare som är införda i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB torsdagen den 28 mars 2002 har rätt att efter anmälan deltaga i bolagsstämman. Aktieägare som genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att efter anmälan deltaga i stämman. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken senast torsdagen den 28 mars 2002, måste aktieägare senast några bankdagar före denna dag begära omregistrering hos förvaltaren. DAGORDNING 1 Val av ordförande vid stämman 2 Upprättande och godkännande av röstlängd 3 Godkännande av dagordning 4 Val av en eller två justeringsmän 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6 a) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen b) Anförande av verkställande direktören och eventuella frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning 7 Beslut om: a) Fastställande av resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen b) Dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 8 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 10 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt medlemmar att ingå i nomineringskommittén 11 Stämmans avslutande UTDELNING (punkt 7b) Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2001. FÖRSLAG TILL BESLUT (punkt 1, 8, 9 och 10) Ägare, som tillsammans representerar ca 64% av det totala antalet röster i bolaget, har anmält att de på bolagsstämman avser att rösta för följande: - Ordförande vid stämman: Roger Holtback. - Sammanlagt styrelsearvode 600 000 kronor att fördelas av styrelsen inom sig samt arvode till revisorerna enligt räkning. - Åtta styrelseledamöter och inga suppleanter. - Den av bolagsstämman utsedda nomineringskommittén har föreslagit omval av styrelseledamöterna Roger Holtback, Krister Jorlén, Henrik Jorlén, Gun Boström-Svensson, Claes Warnander, Carl-Gustav Gejde, Lennart Svantesson och Tomas Sjölin. Till nomineringskommitté föreslås omval av Roger Holtback, Krister Jorlén och Gun Boström-Svensson. Torekov i mars 2002 Nolato AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/11/20020311BIT00910/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/11/20020311BIT00910/wkr0002.pdf

Show as PDF