Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato AB (publ) bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2000.

15:22 / 7 February 2001 Nolato Press release

Nolato AB (publ) bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2000. Resultatet exklusive jämförelsestörande poster i överensstämmelse med senaste prognos. Beslut om ytterligare omstruktureringar inom Mobile Communication. ­ Omsättningen ökade med 54 procent till 3.302 (2.145) Mkr ­ Affärsområde Mobile Communication ökade omsättningen med 70 procent och affärsområde Industrial Components ökade omsättningen med 46 procent ­ Resultatet efter finansnetto var oförändrat 201 (200) Mkr exklusive jämförelsestörande poster respektive 101 (226) Mkr inklusive jämförelsestörande poster ­ Rörelseresultatet ökade med 13 procent till 237 (210) Mkr exklusive jämförelsestörande poster ­ Resultatet per aktie uppgick till 7:55 (7:65) kr exklusive jämförelsestörande poster, respektive till 2:80 (8:65) kr inklusive jämförelsestörande poster ­ Förskjutning och nedläggning av kundprojekt inom mobiltelefonområdet har lett till beslut om ytterligare omstruktureringsåtgärder, vilka inneburit beslut om omstruktureringskostnader på totalt 131 Mkr ­ Beslut har fattats om nedläggning av Nolato Texas och koncentration av USA-verksamheten till Nolato Shieldmate ­ Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 (2:20) kr FJÄRDE KVARTALET Omsättningen ökade med 22 procent till 867 (711) Mkr. Förvärvade bolag omsatte 154 Mkr under kvartalet. Den kraftiga ökningstakt som Affärsområde Mobile Communication haft under de första tre kvartalen bromsades upp under fjärde kvartalet. Omsättningen ökade med 7 % jämfört med tredje kvartalet. Jämfört med fjärde kvartalet föregående år var ökningen 19 %, inklusive förvärv. Den organiska tillväxten var 3 %. Volymerna för Industrial Components utvecklades positivt fjärde kvartalet 2000 och omsättningen ökade med 47 procent, inklusive förvärv. Rörelseresultatet minskade med 49 procent till 32 (63) Mkr, exklusive jämförelsestörande poster. Resultatet efter finansnetto minskade med 71 procent till 18 (62) Mkr, exklusive jämförelsestörande poster. I niomånadersrapporten redogjordes för att flera av de stora kunderna inom affärsområde Mobile Communication under hösten skjutit upp eller lagt ner projekt vilka Nolato redan erhållit order på och som skulle ha lett till en kraftig tillväxt. Vi meddelade då att för att kunna möta den kraftiga tillväxten som förutsågs skulle fortsätta i samma takt även under 2001, att vi investerat i framförallt personal, men också i lokaler och maskiner. I och med att de planerade volymerna försenas, och i vissa fall helt uteblir, har kostnadsmassan blivit för stor vilket påverkar rörelseresultat och rörelsemarginaler. Effekterna av detta har givetvis påverkat och pressat lönsamheten under fjärde kvartalet. I niomånadersrapporten förutsåg och kommunicerade vi att resultatet före jämförelsestörande poster för helåret 2000 skulle uppgå till ca 200 Mkr, vilket också blev utfallet. Utvecklingen för produktionen och volymerna för mobiltelefoner de senaste veckorna, med bland annat nedjusteringar av framtida volymprognoser tillsammans med förändrade tillverknings- och sourcingstrategier hos våra största kunder, har lett till att vi nu fattat beslut om ytterligare omstruktureringsåtgärder inom affärsområde Mobile Communication. Kostnader för beslutade omstruktureringsåtgärder har belastat kvartalet med 131 Mkr och redovisats som jämförelsestörande poster. Dessa kommenteras under rubriken "Affärsområde Mobile Communication". HELÅRET 2000 FÖRSÄLJNING Omsättningen ökade med 54 procent till 3.302 (2.145). Netto förvärvade/avyttrade bolag omsatte 446 Mkr, därmed var den organiska tillväxten 33 procent. RESULTAT Rörelseresultatet ökade med 13 procent till 237 (210) Mkr exklusive jämförelsestörande poster, respektive minskade till 137 (236) Mkr, inklusive jämförelsestörande poster. Resultatet efter finansnetto var oförändrat 201 (200) Mkr exklusive jämförelsestörande poster, respektive minskade till 101 (226) Mkr inklusive jämförelsestörande poster. Resultatet per aktie uppgick till 7,55 (7,65) kr exklusive jämförelsestörande poster, respektive minskade till 2,80 (8,65) kr inklusive jämförelsestörande poster. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 17,7 (22,6) procent, exklusive jämförelsestörande poster. Avkastningen på operativt kapital uppgick till 18,2 (22,9) procent, exklusive jämförelsestörande poster. Den lägre marginalen under 2000 jämfört med 1999 berodde främst på utvecklingen under det tredje och fjärde kvartalet. Ovan under rubriken "Fjärde kvartalet" har redogjorts för orsakerna till den ökade kostnadsmassan och därmed påverkan på marginalen för affärsområde Mobile Communication. Övriga affärsområden har utvecklats starkt under året. Speciellt affärsområde Industrial Components har haft en god tillväxt i både volymer och resultat. Netto jämförelsestörande poster uppgår till minus 100 (+26) Mkr. I dessa ingår jämförelsestörande intäkter på totalt 31 (26) Mkr, dels Nolatos andel av överkonsoliderade pensionsmedel hos SPP, dels en realisationsvinst som uppstått vid försäljning av en hyresfastighet. Fastighetens resultat på årsbasis har uppgått till ca 1 (1) Mkr. Jämförelsestörande kostnader belastar med totalt 131 (0) Mkr. Dessa utgörs av omstruktureringskostnader i samband med nedläggningar och neddragningar av verksamheter inom affärsområde Mobile Communication varav nedskrivningar av utrustning med 100 Mkr och personal- och hyreskostnader etc. med 31 Mkr. Affärsområde Mobile Communication Faktureringen ökade med 70 procent under 2000 till 2.111 (1.241) Mkr, motsvarande 64 procent av koncernens totala fakturering. Förvärvat bolag omsatte 262 Mkr under perioden, därmed blev den organiska tillväxten 49 procent. Ökningen är större än den totala marknadens tillväxt, vilket innebär att Nolato har ökat sin marknadsandel. Resultatet efter finansnetto minskade med 16 procent till 113 (134) Mkr, motsvarande 56 procent av koncernens totala resultat (exklusive jämförelsestörande poster). Resultatet försämrades jämfört med 1999, trots kraftigt ökade volymer, vilket ledde till en marginalförsämring. Det är främst den för höga kostnadsmassan under tredje och fjärde kvartalet som var orsaken till detta, se kommentarer ovan under rubriken "Fjärde kvartalet". I niomånadersrapporten kommenterades ett omfattande och kraftfullt åtgärdspaket för att snabbt sänka kostnadsnivån och därmed anpassa den till en nivå som låg i linje med de nya beräknade försäljnings- och produktionsvolymerna. Redan då aviserade åtgärder innebar bland annat neddragning av personal på totalt ca 300 personer i koncernens svenska och internationella bolag, samt stängning av tillverkningsenheten i Norrköping. Vi bedömde då att kostnaden för åtgärderna som beslutats skulle uppgå till 20-25 Mkr. Dessa kostnader bedöms även nu att ligga i nivå med tidigare bedömning och har kostnadsförts i resultatet 2000. Med anledning av den senaste tidens utveckling med nedjusteringar av framtida volymprognoser från samtliga av våra kunder, tillsammans med förändrade tillverknings- och sourcingstrategier hos våra kunder, har styrelsen idag fattat beslut om ytterligare omstruktureringsåtgärder inom affärsområde Mobile Communication. Med nuvarande marknadssituation, och uppbromsad tillväxt i marknaden jämfört med tidigare bedömningar, anser Nolato att tillverkningskapaciteten är för stor och vidtar därför kraftfulla åtgärder för att minska kostnaderna och därmed stärka lönsamheten. Styrelsen har fattat beslut om nedläggning av produktionsenheten i Fort Worth, Texas. Produktion som idag utförs i denna enhet kommer att flyttas till koncernens enhet i Chicago, Nolato Shieldmate. Beslutet har medfört att nedskrivningar av tillgångar skett med ytterligare ca 100 Mkr, vilket belastat resultatet 2000 som jämförelsestörande kostnad. Däremot har personal- och flyttkostnader för omstruktureringarna ej kunnat beaktas i resultatet 2000. Detta kommer att medföra kostnader för omstruktureringar i storleksordningen 30 Mkr, vilka kommer att belasta resultatet 2001. Affärsområde Industrial Components Faktureringen ökade med 46 procent under 2000 till 903 (618) Mkr, motsvarande 27 procent av koncernens totala fakturering. Förvärvade bolag omsatte 198 Mkr och därmed var den organiska tillväxten 14 procent. Volymerna för Industrial Components utvecklades positivt under året, bland annat som en följd av en stark konjunktur för stora kunder. Runt årsskiftet har dock märkts en viss avmattning av volymerna. Resultatet efter finansnetto ökade kraftigt till 75 (51) Mkr, motsvarande 37 procent av koncernens totala resultat (exklusive jämförelsestörande poster). Resultatförbättringen jämfört med 1999 berodde främst på ökade volymer. Samtidigt har rationaliseringar inom affärsområdet lett till en ökad produktivitet och lönsamhet. Affärsområde Branded Products Faktureringen ökade till 182 (171) Mkr, motsvarande 6 procent av koncernens totala fakturering. Avyttrad verksamhet omsatte 14 Mkr under 1999 och därmed var den organiska tillväxten 16 procent. Resultatet efter finansnetto var 14 (14) Mkr, motsvarande 7 procent av koncernens totala resultat (exklusive jämförelsestörande poster). Exkluderas 1999 års resultat för den sålda verksamheten är ökningen 3 Mkr eller 27 procent. Resultatförbättringen jämfört med samma period föregående år var delvis en effekt av ökade volymer, men också minskade kostnader för det treåriga investeringsprogrammet inom Sunnex Equipment. Programmet, som nu har avslutats, omfattade marknadsinvesteringar som löpande kostnadsförts. Affärsområde Medical Components Faktureringen ökade under 2000 till 63 (62) Mkr, motsvarande 2 procent av koncernens totala fakturering. Resultatet efter finansnetto ökade till 11 (8) Mkr, motsvarande 5 procent av koncernens totala resultat (exklusive engångsposter). Personal Antal årsanställda 2000 uppgick till 2.679 (1.869) personer. Investeringar De totala bruttoinvesteringarna i anläggningstillgångar uppgick till 322 (181) Mkr, exklusive förvärv. Inkluderas förvärv av verksamhet uppgår bruttoinvesteringarna till 758 (181) Mkr. Försäljningar av anläggningstillgångar uppgick till 23 (35) Mkr. Finansiell ställning Kassaflödet före investeringar uppgick till 331 (139) Mkr, medan kassaflödet efter investeringsverksamheten uppgick till minus 404 (-6) Mkr. I årets netto av investeringsverksamheten ingår förvärv med 436 Mkr. I nettot av investeringsverksamheten 1999 ingick likvid för försåld rörelse med 28 Mkr. Räntebärande tillgångar uppgick 2000 till 77 (14) Mkr och räntebärande skulder till 950 (282) Mkr, vilket gör att nettoskulden var 873 (268) Mkr vid utgången av året. Soliditeten minskade till 28 (47) procent. Den kraftiga ökningen av nettoskulden berodde till stor del på den externa upplåning som skett för att finansiera de fyra förvärven av Shieldmate, GotaPlast, Protec och Jász under året. Detta påverkade därmed också soliditeten som minskade, då balansomslutningen därmed ökade kraftigt. Eget kapital uppgick 2000 till 730 (734) Mkr. Utdelning Styrelsen kommer att föreslå bolagsstämman en utdelning på 2:00 (2:20) kronor per aktie. Den föreslagna utdelningen motsvarar 71 (25) procent av vinsten per aktie efter full skatt. Framtidsutsikter Konsekvenserna av en svag inledning på året, och att det just nu råder en stor osäkerhet kring marknaden för vårt största affärsområde Mobile Communication, gör att vi bedömer att resultatet för 2001 blir lägre än 2000 (före jämförelsestörande poster). Moderbolaget Omsättningen uppgick till 47 (8) Mkr. Resultatet efter finansnetto uppgick till 24 (72) Mkr. I resultatet ingår beräknad utdelning från dotterbolagen. Några väsentliga investeringar gjordes inte under perioden. Kommande informationstillfällen Rapport för första kvartalet 2001: 2 maj 2001 Bolagsstämma: 2 maj 2001, kl. 1400. Rapport för andra kvartalet 2001: 9 augusti 2001 Rapport för tredje kvartalet 2001: 30 oktober 2001 Bolagsstämma Bolagsstämma kommer att äga rum den 2 maj 2001 kl. 14.00 i Grevie, Idrottsparken. Årsredovisning Den fullständiga årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för aktieägarna på Nolatos huvudkontor i Torekov från och med 20 mars 2001, då den även distribueras med post till aktieägarna. Torekov 7 februari 2001 Nolato AB (publ) Styrelsen Rapporten har granskats av bolagets revisorer. För ytterligare information kontakta: Tomas Sjölin, vd och koncernchef, telefon 0431-442294 eller 0708-252646 Per-Ola Holmström, ekonomi- och finansdirektör, telefon 0431-442293 eller 0705-763340 Ytterligare information om Nolato finns på www.nolato.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00930/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00930/bit0002.pdf Hela rapporten

Show as PDF