Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader, januari-mars 2000

13:58 / 26 April 2000 Nolato Press release

Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader, januari-mars 2000. Första kvartalet det bästa hittills. Resultat efter finansnetto ökade med 89 % till 87 (46) Mkr. Omsättningen ökade med 60 procent till 737 (462) Mkr Rörelseresultatet ökade med 90 procent till 93 (49) Mkr Resultatet per aktie ökade med 83 procent till 3,20 (1,75) kr Affärsområde Mobile Communication ökade omsättningen med 85 procent under det första kvartalet 2000 Resultatet för helåret 2000 bedöms bli starkt förbättrat jämfört med 1999 (exkl. engångsposter) De båda förvärven av Nolato Shieldmate och Nolato Gota fullföljdes under perioden FÖRSÄLJNING Omsättningen ökade med 60 procent till 737 (462) Mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Förvärvet av bolaget Nolato Gota skedde med tillträdesdag 1 mars. Omsättningen för detta bolag ingår därmed med en månad i koncernens omsättning. Tillträde för förvärvet av bolaget Nolato Shieldmate var den 29 mars, varför påverkan på omsättningen ej var väsentlig. Netto förvärvade/avyttrade bolag omsatte 10 Mkr under kvartalet, därmed var den organiska tillväxten 58 procent. Ökningen beror till största delen på en fördelaktig utveckling för Affärsområde Mobile Communication, som uppvisade en stark volymökning jämfört med samma period föregående år. Faktureringen ökade med 85 procent under första kvartalet 2000 till 460 (249) Mkr. Orderingången var fortsatt god. Volymerna för Industrial Components utvecklades också positivt första kvartalet 2000 och omsättningen ökade med 45 procent till 198 (137) Mkr. En god inledning av året, jämfört med den mycket svaga inledningen av föregående år, ledde till den kraftiga förbättringen, bland annat som en följd av en stark konjunktur för viktiga kunder. Övriga affärsområden uppvisade mindre förändringar jämfört med samma period föregående år. Priserna minskade för vissa produkter med upp till 10 procent jämfört med samma period 1999. Detta gällde främst för affärsområde Mobile Communication, men även i mindre mån för övriga affärsområden. Detta var dock inte en effekt av en allmän prispress, utan ett samarbete mellan Nolato och kunderna där teknik- och materialval omprövades för att gemensamt sänka kostnader. Därmed innebar dessa prissänkningar normalt inte försämrad lönsamhet för Nolato. Merparten av Nolatos prisjusteringar inträffar under första kvartalet, vilket är naturligt med hänsyn till att flertalet prisavtal normalt förhandlas kring årsskiftet. Någon väsentlig säsongsvariation för affärsområde Mobile Communication uppstod inte under årets första kvartal. Affärsområde Industrial Components påverkades i början av kvartalet av en viss säsongsvariation som en effekt av lägre uttag av volymer efter jul- och nyårshelger. RESULTAT Rörelseresultatet ökade med 90 procent under första kvartalet 2000 till 93 (49) Mkr. Resultatet efter finansnetto uppgick till 87 (46) Mkr, motsvarande en ökning med 89 procent jämfört med första kvartalet 1999. Netto förvärvade/avyttrade bolag påverkade ej resultatet väsentligt under perioden. Resultatet per aktie uppgick till 3:20 (1:75) kr. Rörelsemarginalen ökade till 12,6 (10,6) procent. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 7 (6) procent och för senaste tolvmånadersperioden uppgick avkastningen på sysselsatt kapital till 22,0 (22,6 för kalenderåret 1999) procent. Avkastningen på operativt kapital för senaste tolvmånadersperioden uppgick till 22,0 (22,9 för kalenderåret 1999) procent. Resultatförbättringen jämfört med samma period föregående år uppnåddes främst som en effekt av ökade volymer, vilka ledde till ett ökat kapacitetsutnyttjande och skalekonomi på de fasta kostnaderna samt av en förbättrad produktivitet i produktionen. Första kvartalet år 2000 får anses vara optimalt ur flera aspekter. Kapacitetsutnyttjandet var högt samtidigt som resultatet ej påverkats negativt av igångkörningskostnader för uppstart av produktion av nya större kundprojekt. SPP har meddelat att Nolatos andel av överkonsolideringen av fonderade pensionsmedel uppgår till 25 mkr, inklusive förvärvade bolag. Då det fortfarande råder osäkerhet om hur dessa medel ska tillföras Nolato, har detta belopp ej påverkat redovisningen för 1999 eller 2000. Affärsområde Mobile Communication Faktureringen ökade med 85 procent under första kvartalet 2000 till 460 (249) Mkr, motsvarande 62 procent av koncernens totala fakturering. Volymerna ökade kraftigt jämfört med motsvarande period föregående år. Den uppåtgående trenden av volymerna fortsätter löpande och viktiga produktprogram har utvecklats väl under perioden. Tillträde för förvärvet av Nolato Shieldmate var den 29 mars, varför påverkan på omsättning eller resultat ej var väsentlig. Första kvartalet år 2000 fakturerade de båda bolagen Nolato Texas Inc. och Nolato Tallinn AS 37 mkr. Faktureringen för dessa bolag samma period 1999 var oväsentlig, då Texasbolaget var under uppstart och Tallinnbolaget ej hade påbörjat sin uppstart. Resultatet efter finansnetto ökade till 59 (40) Mkr, motsvarande 68 procent av koncernens totala resultat. Resultatförbättringen jämfört med samma period föregående år uppnåddes främst genom ökade volymer. Kapacitetsutnyttjandet inom affärsområde Mobile Communications produktionsanläggningar var under perioden högt. Samtidigt påverkades resultatet inte av igångkörningskostnader för uppstart av produktion av nya större kundprojekt. Vid en jämförelse med första kvartalet föregående år, har marginalen för affärsområdet försämrats. Bakgrunden till detta är jämförelsen med det i särklass bästa kvartalet 1999. Det kvartalet hade en mycket gynnsam produktmix samt inga belastningar av nya etableringar. Nolato slutförde den 29 mars förvärvet av den amerikanska producenten av plastkomponenter för mobiltelefoner, Shieldmate Robotics, i Chicago. Genom att erlägga köpeskillingen på 25,5 miljoner US dollar, tillträdde Nolato som ägare till företaget samt övertog alla rättigheter och skyldigheter i enlighet med det avtal som informerades om den 7 februari i år. Shieldmate Robotics, som i Nolatokoncernens ägo får namnet Nolato Shieldmate, sysselsätter omkring 450 personer och beräknas i år att omsätta ca 40 miljoner US-dollar (ca 345 miljoner kronor). Bolaget tillverkar plastkomponenter för mobiltelefoner, bland kunderna finns Motorola, Qualcomm och Denso. Förvärvet innebär en goodwillpost på ca 275 mkr, som kommer att skrivas av under 20 år. Goodwillen kan dock komma att justeras något, då förvärvsbalansen ännu inte är helt slutgiltigt fastställd. Avskrivningstiden har valts till 20 år beroende på den strategiska betydelse förvärvet har för koncernen och affärsområdet. (Se tidigare pressmeddelande från 7 februari 2000.) En omstruktureringsreserv har bildats på ca 20 mkr för de initiala kostnader som beräknas för produktivitetshöjande åtgärder i bolaget. Vår bedömning är att förvärvet innebär att vinsten per aktie för innevarande år, på grund av goodwillavskrivningar och finansieringskostnader, blir något lägre än den skulle ha blivit om förvärvet inte hade gjorts. Affärsområde Industrial Components Faktureringen ökade med 45 procent under det första kvartalet 2000 till 198 (137) Mkr, motsvarande 27 procent av koncernens totala fakturering. Volymerna för Industrial Components utvecklades positivt under första kvartalet. Det i februari förvärvade bolaget Nolato Gota tillträddes den 1 mars, varför omsättning och resultat för detta bolag ingår för mars. Bolaget omsatte @17 Mkr under kvartalet, vilket innebär att den organiska tillväxten för affärsområdet var 32 procent. En bra inledning av årets fakturering, jämfört med den mycket svaga inledningen föregående år, ledde till den kraftiga förbättringen. Den förbättrade faktureringen uppnåddes bland annat som en följd av en stark konjunktur för viktiga kunder. Samtidigt har tidigare erhållna program hos viktiga kunder börjat komma upp i större volymer, vilket också påverkar faktureringen positivt. En viss del av volymminskningarna föregående år berodde på temporära lagerjusteringar hos viktiga kunder. Resultatet efter finansnetto ökade mycket kraftigt till 23 (1) Mkr. Resultatförbättringen jämfört med samma period föregående år berodde främst på ökade volymer. Samtidigt har rationaliseringar inom affärsområdet lett till en ökad produktivitet och lönsamhet, speciellt jämfört med början av föregående år. Förvärvade bolag påverkade resultatet positivt under kvartalet med 1 Mkr. Som informerats om i pressmeddelande den 29 februari, har Nolato förvärvat GotaPlast AB i Götene, med tillträde den 1 mars. Bolaget är namnändrat till Nolato Gota AB och ingår i affärsområde Industrial Components. Förvärvet ligger helt i linje med Nolatos strategi inom affärsområdet, som innebär en koncentration på större industrikunder. Nolato Gota beräknas i år omsätta ca 150 miljoner kronor. Tyngdpunkten ligger på produktion av plastkomponenter för Electrolux och Husqvarna, som sedan tidigare även är kunder till andra bolag inom Nolato Industrial Components. Köpeskillingen, 81,5 miljoner kronor, betalades kontant på tillträdesdagen den 1 mars i år. Köpeskillingen innebar en goodwillpost på 64 mkr, som kommer att skrivas av under 10 år. Förvärvet beräknas få en svagt positiv påverkan på vinsten per aktie i Nolato under 2000. Affärsområde Branded Products Faktureringen var oförändrad under det första kvartalet 2000 jämfört med samma period föregående år och uppgick till 47 (47) Mkr, motsvarande 6 procent av koncernens totala fakturering. Såld verksamhet omsatte dock 7 Mkr under första kvartalet föregående år, därmed var den organiska tillväxten 18 procent. Volymerna för affärsområdet utvecklades positivt under första kvartalet, främst inom Sunnex Equipment bolagen. Resultatet efter finansnetto ökade till 5 (4) Mkr, motsvarande 6 procent av koncernens totala resultat. Exkluderas föregående års första kvartals resultat för den sålda verksamheten, är ökningen 67 procent. Resultatförbättringen jämfört med samma period föregående år var delvis en effekt av ökade volymer men också minskade kostnader för det treåriga investeringsprogrammet inom Sunnex Equipment. Programmet, som håller på att avslutas, omfattade marknadsinvesteringar, som löpande kostnadsförts. Affärsområde Medical Components Faktureringen minskade med 12 procent under första kvartalet 2000 till 15 (17) Mkr, motsvarande 2 procent av koncernens totala fakturering. Volymerna var lägre än under motsvarande period föregående år. Resultatet efter finansnetto minskade till 2 (3) Mkr, motsvarande 2 procent av koncernens totala resultat. Resultatförsämringen jämfört med samma period föregående år var till största delen en effekt av minskade volymer. FÖRÄNDRINGAR I KRISTIANSTAD I Kristianstad har Nolato idag tre olika företag, med totalt ca 900 anställda. Två av bolagen, Nolato Mobile och Nolato Alpha, tillverkar system och komponenter i polymera material för kunder inom mobil telefoni, telekom och IT, medan det tredje, Nolato Autec, helt är inriktat mot kunder inom fordonsindustrin. Verksamheten inom Nolato Mobile och Nolato Alpha har de senaste åren vuxit mycket kraftigt, vilket innebär att behovet av fler medarbetare och större produktionslokaler ständigt är aktuellt. Båda dessa behov löses nu genom att produktionen i Nolato Autec flyttas till andra företag, samtidigt som alla anställda i Nolato Autec erbjuds anställning i Nolato Mobile. En principöverenskommelse har träffats om att Konstruktions-Bakelit i Örkelljunga tar över större delen av dagens produktion i Nolato Autec. Resten överförs till Nolato Gota i Götene. Under hösten 2000 flyttar Nolato Alpha, som idag delar lokaler med Nolato Mobile, in i Nolato Autecs nuvarande fastighet. Denna kommer att byggas till och anpassas till Nolato Alphas produktion av komponenter för telekom- och IT-företag. PERSONAL Antal årsanställda under perioden uppgick till 2.197 personer, jämfört med 1.869 personer för helåret 1999. INVESTERINGAR De totala bruttoinvesteringarna i anläggningstillgångar uppgick under perioden till 44 (35) Mkr, exklusive förvärv. Inkluderas förvärv, uppgår bruttoinvesteringarna till 390 (35) Mkr. FINANSIELL STÄLLNING Kassaflödet före investeringar uppgick till 139 (51) Mkr, medan kassaflödet efter investeringsverksamheten uppgick till minus 251 (17) Mkr. Likvida medel uppgick 31 mars 2000 till 14 Mkr, vilket var samma nivå som den 31 december 1999. Räntebärande tillgångar uppgick 31 mars 2000 till 14 Mkr och räntebärande skulder till 678 Mkr, vilket gör att nettoskulden var 664 Mkr, jämfört med 268 Mkr den 31 december 1999. Soliditeten minskade till 37 procent jämfört med 47 procent den 31 december 1999. Den kraftiga ökningen av nettoskulden berodde till stor del på den externa upplåning som skett för att finansiera de båda förvärven av Shieldmate och GotaPlast under perioden. Detta påverkade därmed också soliditeten som minskade, då balansomslutningen därmed ökade kraftigt. Eget kapital uppgick 31 mars 2000 till 794 Mkr, jämfört med 734 Mkr 31 december 1999. Exkluderas föreslagen utdelning uppgick eget kapital till 753 Mkr. FRAMTIDSUTSIKTER Resultatet för helåret 2000 bedöms bli starkt förbättrat jämfört med 1999 (exkl. engångsposter), även med hänsyn taget till förvärvet av Shieldmate och dess effekter vad gäller goodwillavskrivningar och finansieringskostnader. Första kvartalet 2000 får anses vara optimalt ur flera aspekter: Kapacitetsutnyttjandet var högt samtidigt som resultatet ej påverkats av igångkörningskostnader för nya större kundprojekt. Kommande kvartal kommer enligt vår bedömning därför ej att nå samma höga marginal. Vår bedömning är att rörelsemarginalen för helåret 2000, kommer att uppgå till ungefär samma nivå som föregående års rörelsemarginal (exklusive föregående års engångsposter). Förklaringen till att kommande kvartal inte bedöms visa samma höga marginal som första kvartalet, är belastningar i form av uppstart av produktion av nya kundprojekt, förväntade men ännu ej beslutade projekteringskostnader för uppstart av produktion i Ungern, Storbritannien och Kina samt kostnader för investeringar i ytterligare produktionskapacitet i nuvarande produktionsanläggningar. För den kommande tolvmånadersperioden bedöms investeringarna uppgå till drygt 400 mkr exklusive förvärv och nyetableringar. Detta är främst investeringar i utökad produktionskapacitet i befintliga produktionsanläggningar. Dessa investeringar tillsammans med investeringar för gjorda förvärv innebär ett kraftigt negativt kassaflöde för den kommande perioden. KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN ¤ Delårsrapport 6 månader 2000: 8 augusti 2000 ¤ Delårsrapport 9 månader 2000: 31 oktober 2000 MODERBOLAGET Nolato AB:s verksamhet består i att indirekt via dotterbolag driva gummi- och plastfabriker, handel med egna produkter samt handha koncernadministrativa frågor. Omsättningen uppgick till 11 (2) Mkr. Resultatet efter finansnetto uppgick till 16 (7) Mkr. I resultatet ingår beräknad utdelning från dotterbolagen. Några väsentliga investeringar gjordes inte under perioden. Likviditeten uppgick till 2 (3) Mkr. Torekov 2000-04-26 Nolato AB, Styrelsen Den fullständiga rapporten finns på www.nolato.se För ytterligare information kontakta: Tomas Sjölin, vd och koncernchef, telefon 0431-442294 eller 0708-252646 Per-Ola Holmström, ekonomi- och finansdirektör, telefon 0431-442293 eller 0705-763340 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/04/26/20000426BIT01010/bit0001.pdf Hela rapporten

Show as PDF