Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato AB bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 1999

14:00 / 10 February 2000 Nolato Press release

Nolato AB bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 1999 Resultatet efter finansnetto ökade med 36% till 226 (166) Mkr inkl. engångsposter, respektive till 200 (166) Mkr exkl. engångsposter. Rörelseresultatet ökade med 17 procent till 210 (180) Mkr exkl engångsposter Fjärde kvartalet blev det bästa kvartalet hittills, resultat efter finansnetto ökade 29 procent till 62 (48) Mkr Resultatet per aktie ökade med 40 procent till 8,65 (6,20) kr inkl. engångsposter respektive till 7,65 (6,20) kr exkl. engångsposter Omsättningen ökade med 14 procent till 2.145 (1.888) Mkr Affärsområde Mobile Communication ökade omsättningen med 68 procent under det fjärde kvartalet och resultatet efter finansnetto ökade med 33 procent till 134 (101) Mkr för helåret 1999 Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen med 22 procent till 2,20 (1,80) kr Resultatet för helåret 2000 bedöms bli bättre än för 1999 (exkl. engångsposter) FJÄRDE KVARTALET Omsättningen ökade med 38 procent till 711 (514) mkr jämfört med fjärde kvartalet föregående år. Affärsområde Mobile Communication ökade faktureringen med 68 procent till 456 (271) Mkr. Tillväxten ökade kraftigt under kvartalet, främst på grund av en ökad leveranstakt vad gäller nya produkter hos viktiga kunder. Omsättningen påverkades även positivt av resultatavräkning av kundprojekt. I omsättningen ingår avräkning av sådana projekt med 55 (17) Mkr. Omsättningen för affärsområde Industrial Components ökade till 180 (162) Mkr. Volymerna fortsatte att öka under det fjärde kvartalet. Efterfrågan var hög för samtliga bolag i affärsområdet och volymerna utvecklades därmed positivt. I slutet av december 1999 noterades en viss avmattning i faktureringen, vilken är säsongsmässigt normal och beror på kundernas lägre efterfrågan i samband med julhelgen. Rörelseresultatet ökade med 26 procent till 63 (50) Mkr. Resultatet efter finansnetto ökade med 29 procent till 62 (48) Mkr, vilket var Nolatos historiskt starkaste resultat för ett enskilt kvartal. Resultatet exklusive engångsposter påverkades av flera faktorer. Volymökningarna inom affärsområde Mobile Communication påverkade resultatet positivt. Samtidigt sjönk, relativt sett, produktionskostnaderna inom affärsområde Mobile Communication jämfört med tredje kvartalet 1999. Dessa kostnader - i första hand kostnader för kassation och kostnader för manuella arbetsinsatser - var tillfälligt förhöjda under det tredje kvartalet 1999 på grund av igångsättning av produktion av nya produkter. Samtidigt innehåller nya produkter en större andel inköpta komponenter än tidigare, vilket medför minskade marginaler eftersom marginalen på försäljning av inköpta komponenter är lägre än vid egen förädling. Den höga andelen resultatavräknade projektintäkter i kvartalets omsättning pressar också marginalerna, då denna projektomsättning i normalfallet har en lägre marginal än produktomsättning. Resultatet påverkades också av det negativa resultatet i Nolato Texas, som uppgick till - 9 (0) Mkr för fjärde kvartalet. Priserna förändrades inte väsentligt under det fjärde kvartalet, vilket är naturligt med hänsyn till att flertalet prisavtal normalt förhandlas kring årsskiftet. FÖRSÄLJNING JANUARI-DECEMBER Omsättningen ökade med 14 procent till 2.145 (1.888) Mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Tillväxten skedde enbart organiskt. Tillväxten ökade kraftigt mot slutet av året och uppgick under det sista kvartalet till 38 procent. Affärsområde Mobile Communication ökade under året omsättningen med 34 procent, medan övriga affärsområden minskade faktureringen något. RESULTAT JANUARI-DECEMBER Koncernens rörelseresultat ökade med 17 procent till 210 (180) Mkr, exklusive engångsposter. Rörelseresultatet inklusive engångsposter uppgick till 236 (180) Mkr. Resultatet efter finansnetto ökade med 20 procent till 200 (166) Mkr, exklusive engångsposter. Resultatet efter finansnetto inklusive engångs-poster uppgick till 226 (166) Mkr. Resultatet per aktie uppgick till 7,65 (6,20) kr, exklusive engångsposter. Inkluderas engångsposter uppgick resultatet per aktie till 8,65 (6,20) kr. Rörelsemarginalen ökade till 9,8 (9,5) procent, exklusive engångsposter. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 22,6 (22,3) procent, exklusive engångsposter. Avkastningen på operativt kapital uppgick till 22,9 (22,6) procent, exkl. engångsposter. Engångsposter hade en sammanlagd positiv resultateffekt om 26 (0) Mkr under 1999. Engångsposterna bestod av realisationsvinster, vilka dels uppstod vid försäljningen av Nolato VVS den 29 juni 1999, 24 Mkr, dels vid försäljning av koncernens samtliga aktier i intressebolaget Curver Scandinavia AB samt därmed tillhöriga produktionsverktyg, 10 Mkr. I samband med försäljningen av Curver Scandinavia AB, har avsättningar till en omstruktureringsreserv för framtida kostnader gjorts med 8 Mkr, varför nettoeffekten av försäljningen uppgick till 2 Mkr. Nolato VVS rörelseresultat till och med den 29 juni 1999 ingår i koncernens resultat med 3 (5) Mkr. Innehavet i Curver Scandinavia AB har ej medfört någon resultateffekt under innevarande eller föregående år. SPP har meddelat att Nolatos andel av överkonsolideringen av fonderade pensionsmedel uppgår till 20 mkr. Då det fortfarande råder osäkerhet om hur dessa medel ska tillföras Nolato, har detta belopp ej påverkat resultatet för 1999. AFFÄRSOMRÅDE MOBILE COMMUNICATION Faktureringen ökade med 34 procent 1999 till 1.241 (927) Mkr, motsvarande 58 procent av koncernens totala fakturering. Volymerna ökade kraftigt jämfört med föregående år, speciellt under det sista kvartalet. Resultatet efter finansnetto ökade med 33 procent till 134 (101) Mkr, motsvarande 67 procent av koncernens totala resultat. Resultatförbättringen jämfört med samma period föregående år uppnåddes främst genom ökade volymer, vilka resulterade i ett ökat kapacitetsutnyttjande och förbättrad skalekonomi vad gäller fasta kostnader. Nolato Texas Inc har avtalat om ett utökat hyresavtal fr o m 15 april 2000 för att möta den förväntade expansionen. Nuvarande yta uppgår till 4.000 m2, som efter utökningen kommer att uppgå till 13.000 m2. Bolaget omsatte 30 (0) Mkr under 1999. Kostnader för stora projekt som ännu inte börjat generera intäkter medförde dock att resultatet var negativt och belastade koncernens resultat med 17 (0) Mkr under 1999. Nolatos nya fabrik i Tallinn, Estland, (se tidigare pressmeddelande, daterat 000120), bidrar till ökad kapacitet för tillverkning av mobiltelefondelar samt till lägre produktionskostnader. Efter en intensiv etableringsperiod under hösten 1999 är den nya fabriken nu i full produktion. I fabriken monteras plastkomponenter till mobiltelefoner. Fabriken har 50 anställda och produktionen körs i 3-skift. Efter revision har fabriken godkänts av kunderna och används inledningsvis för montering av fronter till mobiltelefoner. Under det andra kvartalet 2000 kommer produktionen att kompletteras med formsprutning av plastkomponenter. Nolato Mobile AB har beslutat att bygga ut sin verksamhet i Norrköping, där man idag monterar komponenter till Ericssons mobiltelefoner (se tidigare pressmeddelande daterat 000203). Den ökade satsningen innebär nyanställning av ca 25 personer, framför allt tekniker, liksom en tredubbling av fabriksytan. I Norrköping slutmonterar Nolato Mobile sedan två år fronter till mobiltelefoner, som sedan levereras till Ericssons fabriker i Kumla, Linköping och Malaysia. Fronterna har hittills endast tillverkats vid företagets anläggning i Kristianstad, men beslut har nu fattats att utöka produktionen i Norrköping till att även omfatta formsprutning, dvs tillverkningen av delkomponenterna. Satsningen innebär att ett tiotal formsprutningsmaskiner samt automatmonteringsutrustning flyttas från Kristianstad, vilket även skapar ytterligare expansionsmöjligheter för den växande mobiltelefonverksamheten i Kristianstadsfabriken. Vid redovisningen av resultat per affärsområde har förändrade redovisningsprinciper införts jämfört med tidigare, se "Omsättning och resultat per affärsområde" på kommunikéns sista sida. För affärsområde Mobile Communication innebar detta ökade kostnader och en resultatbelastning med 16 (6) Mkr. Historiska jämförelsetal har omräknats enligt samma princip. AFFÄRSOMRÅDE INDUSTRIAL COMPONENTS Faktureringen minskade med 5 procent 1999 till 618 (652) Mkr och uppgick till 29 procent av koncernens totala fakturering. Under det fjärde kvartalet ökade faktureringen med 11 procent till 180 (162) Mkr, jämfört med samma period föregående år. Under det första och det andra kvartalet 1999 var volymerna låga. Från och med det tredje kvartalet ökade volymerna jämfört med början av året; dels som en effekt av den allmänna konjunkturförstärkningen, dels som en effekt av en normalisering under det tredje kvartalet av de tillfälliga volymproblem som funnits inom Nolato Alpha. Resultatet efter finansnetto ökade till 51 (47) Mkr. Resultatet påverkades främst av rationaliseringsåtgärder som genomförts inom Nolato Alpha och som fick full kostnadseffekt från och med det tredje kvartalet. Detta tillsammans med rationaliseringar och effektiviseringar i övriga enheter inom affärsområdet ledde till en marginalförbättring jämfört med föregående år, trots den volymmässigt svaga inledningen av året. Vid redovisningen av resultaten per affärsområde, har förändrade redovisningsprinciper införts jämfört med tidigare, se "Omsättning och resultat per affärsområde" på kommunikéns sista sida. För affärsområde Industrial Components innebar detta ökade kostnader och en resultatbelastning med 6 (3) Mkr. Historiska jämförelsetal har omräknats enligt samma princip. AFFÄRSOMRÅDE BRANDED PRODUCTS Faktureringen minskade med 4 procent under 1999 till 171 (179) Mkr, motsvarande 8 procent av koncernens totala fakturering. Resultatet efter finansnetto minskade med 12 procent till 14 (16) Mkr. Resultatförsämringen var främst en effekt av att Nolato VVS såldes per halvårsskiftet och därmed bara ingår med 6 månaders resultat under 1999. Nolato VVS resultat för 6 månader 1999 uppgick till 3 Mkr, jämfört med 5 Mkr för 12 månader 1998. Inom Nolato Sunnex Equipment pågår ett treårigt investeringsprogram omfattande en total satsning på 30 Mkr. Till stor del beräknas dessa nvesteringar vara avslutade vid årsskiftet 1999. I enlighet med koncernens redovisningsprinciper kostnadsfördes dessa marknadsrelaterade investeringar löpande under 1999. Dessa kostnader belastade resultatet för Nolato Sunnex Equipment med 7 (6) Mkr under 1999. AFFÄRSOMRÅDE MEDICAL COMPONENTS Faktureringen minskade med 3 procent under 1999 till 62 (64) Mkr, motsvarande 3 procent av koncernens totala fakturering. Volymerna minskade något jämfört med föregående år. Uttagen hos vissa viktiga kunder var låga främst under det tredje kvartalet, men ökade under det fjärde kvartalet till mer normala nivåer. Resultatet efter finansnetto minskade till 8 (11) Mkr, främst på grund av de lägre volymerna under det tredje kvartalet. Som tidigare aviserats har en uppdelning gjorts av Nolato Gejdes mobile- och medicalverksamhet, genom att medicalverksamheten brutits ut som egen enhet. Omsättning och resultat ingår därför i affärsområdet för 1999 och föregående års jämförelsesiffror är omräknade enligt samma princip. En bolagisering och utbrytning av medicalverksamheten har skett från och med 1 januari år 2000. STRATEGISKT FÖRVÄRV I USA Nolato har träffat en överenskommelse om att för 25,5 miljoner US-dollar förvärva den amerikanska plastkomponenttillverkaren Shieldmate Robotics, Chicago (se tidigare pressmeddelande daterat 000207). Företaget, som uteslutande är inriktat mot kunder inom mobil telefoni, sysselsätter 450 personer och beräknas omsätta ca 40 miljoner US-dollar. Förvärvet ligger helt i linje med den strategi som presenterades våren 1999, att vara global systemleverantör av plastkomponenter till de ledande tillverkarna av mobiltelefoner. Genom Shieldmate får koncernen nu också Motorola, Qualcomm och Denso som betydelsefulla kunder. Företaget, som i Nolatokoncernens ägo kommer att få namnet Nolato Shieldmate, sysselsätter omkring 450 personer och beräknas i år omsätta ca 40 miljoner US-dollar (ca 340 miljoner kronor). Köpeskillingen för förvärvet är 25,5 miljoner US-dollar (ca 215 miljoner kronor), som kommer att betalas kontant på den beräknade tillträdesdagen den 15 mars i år. Förvärvet gäller under förutsättning att det godkänns av den amerikanska konkurrensmyndigheten. Vår bedömning är att förvärvet innebär att vinsten per aktie för innevarande år, på grund av goodwillavskrivningar och finansieringskostnader, blir något lägre än den skulle ha blivit om förvärvet inte hade gjorts. Torsten Nilsson, som idag är vd i Nolato Texas har utsetts som VD i det förvärvade bolaget. Han kommer att tillträda sin befattning på tillträdesdagen, men kommer direkt att arbeta med planeringen av integrationen av Shieldmate i Nolato. I Nolato Texas har han lett uppstarten och utvecklingen av Mobile Communications första etablering i USA. Rekrytering av hans efterträdare i Nolato Texas har påbörjats. PERSONAL Antalet årsanställda uppgick till 1.869 personer, jämfört med 1.778 personer 1998. Ökningen under de tredje och fjärde kvartalen 1999 har främst skett som en följd av påbörjan av nya viktiga kundprojekt inom affärsområde Mobile Communication. INVESTERINGAR De totala bruttoinvesteringarna i anläggningstillgångar uppgick under perioden till brutto 175 (172) Mkr. De avser huvudsakligen investeringar i ökad kapacitet. Försäljningar av anläggningstillgångar uppgick brutto till 5 (7) Mkr. FINANSIELL STÄLLNING Kassaflödet före investeringar uppgick till 139 (207) Mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten pressades av ökade kundfordringar. Orsaken till detta är att större delen av omsättnings-ökningen hänför sig till kunder med längre kredittid än tidigare genomsnittlig kredittid. Kassaflödet efter investeringsverksamheten uppgick till -11 (42) Mkr. I nettot av investeringsverksamheten ingår likvid för försåld rörelse med 28 Mkr under det andra kvartalet 1999 samt med 2 Mkr under det tredje kvartalet 1999, totalt 30 Mkr (engångspost). Likvida medel uppgick den 31 december 1999 till 14 Mkr (17 Mkr den 31 december 1998). Räntebärande tillgångar uppgick den 31 december 1999 till 14 Mkr och räntebärande skulder till 282 Mkr, vilket gör att nettoskulden var 268 Mkr (232 Mkr den 31 december 1998). Soliditeten var 47 procent, vilket är oförändrat jämfört med den 31 december 1998. Eget kapital uppgick den 31 december 1999 till 733 Mkr (603 Mkr den 31 december 1998). MODERBOLAGET Nolato ABs verksamhet består i att indirekt via dotterbolag driva gummi- och plastfabriker, handel med egna produkter samt handha koncernadministrativa frågor. Omsättningen uppgick till 8 (7) Mkr. Resultatet efter finansnetto uppgick till 45 (32) Mkr. I resultatet ingår beräknad utdelning från dotterbolagen samt en engångspost med en sammanlagd positiv resultateffekt om 5 (0) Mkr. Engångsposten bestod av en realisationsvinst som uppstod vid försäljningen av samtliga aktier i intressebolaget Curver Scandinavia AB, 5 Mkr. Några väsentliga investeringar gjordes inte under perioden. Likviditeten uppgick den 31 december 1999 till 0 Mkr (10 Mkr den 31 december 1998). UTDELNING Styrelsen avser att föreslå bolagsstämman en utdelning på 2:20 kronor per aktie (1:80), vilket motsvarar en ökning med 22 procent. Den föreslagna utdelningen motsvarar 25 procent (29 procent) av vinsten per aktie efter full skatt. FRAMTIDSUTSIKTER Resultatet för helåret 2000 bedöms bli bättre än resultatet för 1999 (exkl. engångsposter), även med hänsyn taget till förvärvet av Shieldmate och dess effekter vad gäller goodwillavskrivningar och finansieringskostnader. KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN Årsredovisning: april 2000 Delårsrapport 3 månader 2000: 26 april 2000 Bolagsstämma: 26 april 2000 Delårsrapport 6 månader 2000: 8 augusti 2000 Delårsrapport 9 månader 2000: 31 oktober 2000 BOLAGSSTÄMMA Bolagsstämma kommer att äga rum kl 14.00 den 26 april 2000 i Grevie. ÅRSREDOVISNING Den fullständiga årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för aktieägarna på Nolatos huvudkontor i Torekov från och med 1 april 2000. Den kommer även att distribueras per post till aktieägarna i början av april 2000. Aktuell information om Nolato, inklusive delårsrapporterna, finns alltid på www.nolato.se! Torekov 10 februari 2000 Nolato AB (publ), Styrelsen Diagram och tabeller finns på www.nolato.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/02/10/20000210BIT00650/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/02/10/20000210BIT00650/bit0002.pdf

Show as PDF