Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato AB (publ) Delårsrapport nio månader (januari - september) 2000

15:05 / 31 October 2000 Nolato Press release

Nolato AB (publ) Delårsrapport nio månader (januari - september) 2000 Resultatet efter finansnetto ökade med 33 % till 183 (138) Mkr exkl. engångsposter respektive till 208 (164) Mkr inkl. engångsposter Omsättningen ökade med 70 procent till 2.435 (1.434) Mkr, den organiska tillväxten uppgick till 51 procent Rörelseresultatet ökade med 39 procent till 205 (147) Mkr exkl. engångsposter Resultatet per aktie ökade med 25 procent till 7,75 (6,20) kr inkl. engångsposter, respektive till 6,80 (5,20) kr exkl. engångsposter Affärsområde Mobile Communication ökade omsättningen med 100 procent Affärsområde Industrial Components fortsatte sin positiva utveckling och omsättningen ökade med 46 procent Styrelsen har beslutat att etablera produktion i Kina under andra kvartalet 2001 Förskjutning och nedläggning av betydande kundprojekt inom mobiltelefonområdet påverkar ökningen av försäljnings- och produktionsvolymerna för Nolato, vilket innebär att det förväntade resultatet för 2000 blir lägre än tidigare beräknat Ett kraftfullt åtgärdsprogram, innebärande kostnadsbesparingar på ca 90 mkr, förväntas tillsammans med fortsatt volymtillväxt ge god effekt efter första kvartalet 2001 TREDJE KVARTALET Omsättningen ökade med 60 procent till 787 (492) Mkr. Netto förvärvade/avyttrade bolag omsatte 149 Mkr under kvartalet, därmed var den organiska tillväxten 30 procent. Ökningen beror till största delen på en fördelaktig utveckling för Affärsområde Mobile Communication, som uppvisade en stark volymökning jämfört med samma period föregående år. Faktureringen ökade med 80 procent under tredje kvartalet 2000, inklusive förvärv. Den organiska tillväxten var 45 %. Volymerna för Industrial Components utvecklades också positivt och omsättningen ökade med 44 procent, inklusive förvärv. Den organiska tillväxten var 9 %. Rörelseresultatet minskade med 20 procent till 37 (46) Mkr, exklusive engångsposter. Resultatet efter finansnetto minskade med 33 procent till 28 (42) Mkr, exklusive engångsposter. Under hösten har flera av de stora kunderna inom affärsområde Mobile Communication skjutit upp eller lagt ner projekt som Nolato redan erhållit order på och som skulle ha lett till en kraftig tillväxt. Trots detta har Nolato ökat omsättning och volymer kraftigt under året, särskilt för affärsområdet Mobile Communication. Ökningen är större än marknadens tillväxt, vilket innebär att Nolato har tagit marknadsandelar. För att kunna möta den kraftiga tillväxten, som vi förutsåg skulle fortsätta med samma takt även under 2001, har vi investerat i framför allt personal, men också i lokaler och maskiner. I och med att de planerade volymerna försenas och i vissa fall helt uteblir har kostnadsmassan blivit för stor, vilket påverkar rörelseresultat och rörelsemarginaler under perioden juli 2000 till mars 2001. Marginalförsämringen, speciellt jämfört med första kvartalet innevarande år, förklaras delvis också av de förvärvade bolagens påverkan på koncernens omsättning och resultat. De förvärvade bolagen har, efter avskrivningar på goodwill och finansieringskostnader av förvärven, en lägre marginal än övriga koncernen. Även den ökande omsättningen för nyetablerade enheter i utlandet har under perioden haft en lägre marginal. Priserna förändrades inte väsentligt under det tredje kvartalet, vilket är naturligt med hänsyn till att flertalet prisavtal förhandlas kring årsskiftet. KVARTAL 1 - 3 FÖRSÄLJNING Omsättningen ökade med 70 procent till 2.435 (1.434) Mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Netto förvärvade/avyttrade bolag omsatte 284 Mkr under perioden, därmed var den organiska tillväxten 51 procent. RESULTAT Rörelseresultatet ökade med 39 procent till 205 (147) Mkr exklusive engångsposter, respektive 230 (173) Mkr, inklusive engångsposter. Resultatet efter finansnetto ökade med 33 % till 183 (138) Mkr exkl. engångsposter, respektive till 208 (164) Mkr inkl. engångsposter. Resultatet per aktie ökade med 25 procent till 7,75 (6,20) kr inkl. engångsposter, respektive till 6,80 (5,20) kr exkl. engångsposter. För den senaste 12-månadersperioden uppgick avkastningen på sysselsatt kapital till 19,9 procent, exklusive engångsposter (22,6 procent för kalenderåret 1999, exklusive engångsposter). För den senaste 12- månadersperioden uppgick avkastningen på operativt kapital till 19,9 procent, exklusive engångsposter (22,9 procent för kalenderåret 1999, exklusive engångsposter). Den lägre marginalen under de första nio månaderna 2000 jämfört med samma period föregående år, berodde främst på utvecklingen under det tredje kvartalet. Ovan, under rubriken "Tredje kvartalet", har redogjorts för orsakerna till den ökade kostnadsmassan och därmed påverkan på marginalen. Övriga affärsområden har utvecklats starkt under perioden. Speciellt affärsområde Industrial Components har haft en god tillväxt i både volymer och resultat. SPP har meddelat att Nolatos andel av överkonsolideringen av fonderade pensionsmedel uppgår till 25 Mkr, inklusive förvärvade bolag. Dessa medel resultatfördes i andra kvartalet som en jämförelsestörande post och påverkade resultatet med 25 Mkr under de första nio månaderna 2000. AFFÄRSOMRÅDE MOBILE COMMUNICATION Faktureringen ökade med 100 procent under de första nio månaderna 2000 till 1.569 (785) Mkr, motsvarande 64 procent av koncernens totala fakturering. Förvärvat bolag omsatte 188 Mkr under perioden, därmed var den organiska tillväxten 76 procent. Volymerna ökade kraftigt jämfört med motsvarande period föregående år. Första nio månaderna 2000 fakturerade de båda bolagen Nolato Texas Inc. och Nolato Tallinn AS tillsammans 128 Mkr. Faktureringen för dessa bolag samma period 1999 var oväsentlig, då Texasbolaget var under uppstart och Tallinnbolaget ej hade påbörjat sin uppstart. Resultatet efter finansnetto ökade med 17 procent till 109 (93) Mkr, motsvarande 60 procent av koncernens totala resultat (exklusive engångsposter). Resultatförbättringen jämfört med samma period föregående år uppnåddes främst genom ökade volymer. Resultatet under tredje kvartalet var 9 Mkr, vilket var klart lägre än föregående års resultat på 21 Mkr. Detta trots kraftigt högre volymer. Orsakerna har kommenterats ovan under rubriken "Tredje kvartalet". Totalt har i år investerats 180 mkr exkl förvärv, främst i form av utökad produktionskapacitet. AFFÄRSOMRÅDE INDUSTRIAL COMPONENTS Faktureringen ökade med 46 procent till 639 (438) Mkr, motsvarande 26 procent av koncernens totala fakturering. Förvärvade bolag omsatte 110 Mkr under perioden, därmed var den organiska tillväxten 21 procent. Volymerna för Industrial Components utvecklades positivt under de första nio månaderna. En bra inledning av årets fakturering som fortsatt under hela perioden, jämfört med den mycket svaga inledningen av föregående år, ledde till den kraftiga förbättringen. Den förbättrade faktureringen uppnåddes bland annat som en följd av en stark konjunktur för stora kunder. Samtidigt har tidigare erhållna program hos kunderna börjat komma upp i större volymer, vilket påverkar faktureringen positivt. En viss del av volymminskningarna föregående år berodde på temporära lagerjusteringar hos stora kunder. Resultatet efter finansnetto ökade kraftigt till 64 (30) Mkr, motsvarande 35 procent av koncernens totala resultat (exkl. engångsposter). Resultatförbättringen jämfört med samma period föregående år berodde främst på ökade volymer. Samtidigt har rationaliseringar lett till en ökad lönsamhet, speciellt jämfört med början av föregående år. Den 23 augusti 2000, meddelade Nolato att man tar över delar av Electrolux tillverkning i Ungern av plastkomponenter för bl.a. dammsugare. Genom att ta över produktionen stärker Nolato samarbetet med Electrolux, samtidigt som ytterligare tillverkningsresurser inom detta område skapas. Produktionen, som ingick i Electrolux Floorcare, omfattar ett femtiotal anställda och en omsättning på omkring 25 mkr. Fabriken ligger i Jászberény, omkring 80 km öster om Ungerns huvudstad Budapest. Köpeskillingen är 13 mkr, vilket motsvarar Electrolux bokförda värde på enheten. Övertagandet skedde den 1 oktober 2000 och bedöms inte ha någon påverkan på vinsten per aktie under 2000. AFFÄRSOMRÅDE BRANDED PRODUCTS Faktureringen ökade till 136 (129) Mkr, motsvarande 6 procent av koncernens totala fakturering. Såld verksamhet omsatte 14 Mkr under samma period föregående år, därmed var den organiska tillväxten 18 procent. Volymerna för affärsområdet utvecklades därmed positivt under perioden. Resultatet efter finansnetto var under perioden 12 (13) Mkr, motsvarande 7 procent av koncernens totala resultat (exkl. engångsposter). Exkluderas föregående års första nio månaders resultat för den sålda verksamheten, är ökningen 2 Mkr eller 20 procent. Resultatförbättringen jämfört med samma period föregående år var delvis en effekt av ökade volymer, men också minskade kostnader för det treåriga investeringsprogrammet inom Sunnex Equipment. Programmet som har avslutats, om-fattade marknadsinvesteringar, som löpande kostnadsförts. AFFÄRSOMRÅDE MEDICAL COMPONENTS Faktureringen ökade med 7 procent till 48 (45) Mkr, motsvarande 2 procent av koncernens totala fakturering. Under det tredje kvartalet var volymökningen 25 procent jämfört med samma kvartal föregående år, framförallt beroende på nya projekt. Resultatet efter finansnetto ökade till 8 (7) Mkr, motsvarande 4 procent av koncernens totala resultat (exkl. engångsposter). Resultatförbättringen är främst en effekt av ökande volymer. PERSONAL Antal årsanställda under perioden uppgick till 2.513 personer, jämfört med 1.869 personer för helåret 1999. INVESTERINGAR De totala bruttoinvesteringarna i anläggningstillgångar uppgick under perioden till 230 (116) Mkr, exklusive förvärv. Inkluderas förvärv av verksamhet, uppgår bruttoinvesteringarna till 631 (116) Mkr. Försäljningar av anläggningstillgångar uppgick till 5 (31) Mkr. FINANSIELL STÄLLNING Kassaflödet före investeringar uppgick till 212 (119) Mkr, medan kassaflödet efter investeringsverksamheten uppgick till minus 414 (28) Mkr. I årets netto av investeringsverksamheten ingår förvärv med 401 Mkr. I nettot av investeringsverksamheten föregående år, ingick likvid för försåld rörelse med 28 Mkr (engångspost). Räntebärande tillgångar uppgick den 30 september 2000 till 21 Mkr och räntebärande skulder till 939 Mkr, vilket gör att nettoskulden var 918 Mkr jämfört med 268 Mkr den 31 december 1999. Soliditeten minskade till 32 procent jämfört med 47 procent den 31 december 1999. Den kraftiga ökningen av nettoskulden berodde till stor del på den externa upplåning som skett för att finansiera de tre förvärven av Shieldmate, GotaPlast och Protec under perioden. Eget kapital uppgick den 30 september till 839 Mkr, jämfört med 734 Mkr den 31 december 1999. PRODUKTION I ASIEN Sedan våren 1999 har vi i vår produktionsstrategi haft med etableringar i lågkostnadsländer som Estland, Ungern och Kina. I de två första har vi etablerat oss och i Kina räknar vi med att ha produktion andra kvartalet nästa år. Detta ligger helt i linje med vår strävan att vara global leverantör till våra kunder. Våra kunder visar också intresse att arbeta med samma leverantör i olika regioner, för att därmed nå kortare ledtider och minskade utvecklingskostnader. Den information som framkommit i våra kunders delårsrapporter innebär därför inte någon ny information för oss. FRAMTIDSUTSIKTER Den lönsamhet, som beräknades i halvårsrapporten för helåret 2000, kommer inte att nås. Vår bedömning nu, är att resultatet för helåret 2000 blir i nivå med 1999 (exkl. engångsposter). Den lägre ökningstakten av volymerna, tillsammans med redan genomförda kostnadsökningar för att möta de tidigare planerade högre volymerna, leder till en lägre marginal än tidigare beräknat. Till detta kommer engångsposter i form av intäkter från SPP:s pensionsmedel med 25 Mkr, medan redan beslutade engångskostnader för neddragning/stängning av verksamheter beräknas till nivån 20 - 25 Mkr. Nolato har nu vidtagit ett omfattande och kraftfullt åtgärdspaket för att snabbt sänka kostnadsnivån för att anpassa den till en nivå som ligger i linje med de nya beräknade försäljnings- och produktionsvolymerna. Redan aviserade åtgärder innebär bland annat neddragning av personal på totalt ca 300 personer i koncernens svenska och internationella bolag samt stängning av tillverkningsenheten i Norrköping. Totalt medför åtgärderna kostnadsbesparingar på årsbasis i storleksordningen 90 Mkr. Besparingarna kommer till övervägande del att börja verka efter första kvartalet 2001. Vår uppfattning nu är att den, jämfört med tidigare bedömningar, lägre marginalen är av kortsiktig karaktär och endast berör perioden juli 2000 till mars 2001. KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN Bokslutskommuniké helår 2000: 7 februari 2001 Rapport för första kvartalet 2001: 2 maj 2001 Bolagsstämma: 2 maj 2001 Rapport för andra kvartalet 2001: 9 augusti 2001 Rapport för tredje kvartalet 2001: 30 oktober 2001 MODERBOLAGET Nolato AB:s verksamhet består i att indirekt driva dotterbolag som är systemleverantörer av polymera komponenter till kunder inom mobil telefoni, telekom, industri, fordon och medicinteknik. Omsättningen uppgick till 34 (6) Mkr. Resultatet efter finansnetto uppgick till 43 (13) Mkr. I resultatet ingår beräknad utdelning från dotterbolagen. Några väsentliga investeringar gjordes inte under perioden. Likviditeten uppgick den 30 september till 10 Mkr, jämfört med 0 Mkr den 31 december 1999. Torekov 31 oktober 2000 Nolato AB (publ) Tomas Sjölin VD och koncernchef För diagram och tabeller hänvisas till Nolato hemsida: http://www.nolato.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT01120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT01120/bit0002.pdf

Show as PDF